« Back to Search« Back to SearchSearch » Unleaded petrol  „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

Unleaded petrol

  Kovachevo Bulgaria — „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Published February 21, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€4,601.70M
Winner
„Петрол М“ ЕООД

Supply of gasoline A 95-50000 liters.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Ковачево: Безоловен бензин

2017/S 036-065619

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
123531939
Ковачево
6265
България
Лице за контакт: инж. Петя Събчева
Телефон: +359 42662544
Електронна поща: p.sabcheva@tpp2.com
Факс: +359 42662950
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tpp2.com

Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

I.2)Съвместно възлагане
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на бензин А 95 — 50 000 литра.

Референтен номер: 17009
II.1.2)Основен CPV код
09132100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на бензин А 95 — 50 000 литра.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1.10 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09132100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора, склад „ГСМ“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на бензин А 95 — 50 000 литра.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Крайната стойност на договора ще се формира след изпълнение на всички доставки по договора (до 50 000 литра) или след изтичане срока на договора (...) Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 14995
Наименование:

Доставка на бензин А 95 — 50 000 литра

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/02/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Петрол М“ ЕООД
123739040
ул. „Цар Иван Асен II“ № 28, ап. 48
Стара Загора
6000
България
Телефон: +359 41782488
Електронна поща: petrolr@abv.bg
Факс: +359 41782488
код NUTS: BG344
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 90 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от Раздел II.2.14):

(...) Цената при всяка конкретна доставка се определя на база цената на „Лукойл България“ ЕООД, без ДДС към датата на приемане на доставката по формулата: Ц на доставката = КхЦ пр., където Ц пр. - цена за директна реализация за автомобилен бензин А 95, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЕВИ, без ДДС /данъчна основа/ на българския производител „Лукойл България“ ЕООД /база „Лукойл-Нефтохим“/ към датата на доставката в BGN за 1 000 литра; К-коефициент за намаление/надбавка спрямо цената за автомобилен бензин А 95, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЕВИ на българския производител „Лукойл България“ ЕООД, гр. Бургас, не подлежи на промяна през целия период на действие на договора. K=1.1. Договора влиза в сила от 14.3.2017 г. Срокът на договора е до 12 месеца считано от 14.3.2017 г. или до изчерпване на количеството, което от 2-те събития настъпи по-рано.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, чл. 197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB