« Back to Search« Back to SearchSearch » Heating, ventilation and air-conditioning installation work  Община Пловдив

Heating, ventilation and air-conditioning installation work

  Plovdiv Bulgaria — Община Пловдив
Published February 16, 2016 — Deadline March 22, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€38.50k

The object of this contract are four kindergartens in Plovdiv., Which will replace the internal heating installation and construction of solar installations, projects implemented in the framework of the program BG04 "Energy efficiency and renewable energy" procedure BG04 -02-03 financed by the Financial mechanism of the European economic Area 2009-2014 "on lots as follows:

OP № 1 - works in Kindergarten "Lark";

OP № 2 - works in Kindergarten "Miroslava"

OP № 3 - works in Kindergarten "Buratino"

OP № 4 - works in Kindergarten "Tanya Savicheva."

Will be performed the following works:

OP № 1 - works in Kindergarten "Skylark" and OP № 2 - works in Kindergarten "Miroslava" - is planned complete replacement of internal heating system, including piping and radiators with aluminum by carrying and installation of thermostatic valves for regulating the heat in areas such as project complies with the required new value of installed power for heating, then energy efficient refurbishment. It is envisaged that the supply and installation of a circulating pump with frequency adjustable speed in the boiler room. Construction of solar collector system based on flat-plate solar collectors and boiler combined.

OP № 3 - works in Kindergarten "Buratino" - planned to complete replacement of internal heating system, including piping and radiators, and execute and installation of thermostatic valves to regulate the heat on the premises, the project is consistent with installed capacity for heating, then energy efficient refurbishment. It is envisaged that the supply and installation of a circulating pump with frequency adjustable speed in the substation. Construction of solar collector system based on flat-plate solar collectors and boiler combined.

OP № 4 - works in Kindergarten "Tanya Savicheva" - is planned complete replacement of the internal heating installation - piping and radiators with aluminum ...


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
94 662,1794662.17
98 96598965
92 510,7692510.76
75 299,4675299.46
361 437,39361437.39

България-Пловдив: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации

2016/S 032-051221

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ
На вниманието на: Диляна Тодорова- технически сътрудник по проекта, гл. юрисконсулт Ирина Милкова
4000 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 32656447 / +359 32656439
Адрес за електронна поща: smsti.op@dir.bg
Факс: +359 32656447

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208TNqi2666514

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Община Пловдив
пл. „Централен“ № 1
Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ
На вниманието на: О. Карагяурова — деловодител
4000 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 32656447
Факс: +359 32656447

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр. Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ по обособени позиции:
ОП № 1 — СМР в ЦДГ "Чучулига“;
ОП № 2 — СМР в ЦДГ "Мирослава“;
ОП № 3 — СМР в ОДЗ "Буратино";
ОП № 4 — СМР в ЦДГ "Таня Савичева".
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Пловдив.

код NUTS BG421

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предмет на настоящата обществена поръчка са четири детски заведения в гр. Пловдив, в които ще се извърши подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации, по проект, изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ по обособени позиции, както следва:
ОП № 1 — СМР в ЦДГ "Чучулига“;
ОП № 2 — СМР в ЦДГ "Мирослава“;
ОП № 3 — СМР в ОДЗ "Буратино";
ОП № 4 — СМР в ЦДГ "Таня Савичева".
Ще бъдат извършени следните видове строителни дейности:
По ОП № 1 — СМР в ЦДГ "Чучулига" и ОП № 2 — СМР в ЦДГ "Мирослава" — Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, като се изпълни и монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с необходимата нова стойност на инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в котелното помещение. Предвижда се изграждане на слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективни слънчеви колектори и комбиниран бойлер.
По ОП № 3 — СМР в ОДЗ "Буратино" — Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела, като се изпълни и монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в абонатната станция. Предвижда се изграждане на слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективни слънчеви колектори и комбиниран бойлер.
По ОП № 4 — СМР в ЦДГ "Таня Савичева" — Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация — тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се преминаване от отворен тип към затворен тип система с монтаж на затворен разширителен съд, доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в абонатната станция.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45331000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Максималният бюджет за изпълнение на поръчката общо за четирите обособени позиции е в размер до 361 437,39 BGN без ДДС (триста шестдесет и една хиляди и четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки без ДДС) / 433 724,86 BGN с ДДС (четиристотин тридесет и три хиляди седемстотин двадесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна. Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е разпределен по обособените позиции както следва:
ОП № 1 — СМР в ЦДГ „Чучулига“ — в размер до 94 662,17 BGN без ДДС (деветдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и два лева и седемнадесет стотинки без ДДС) / 113 594,60 BGN с ДДС (сто и тринадесет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и шестдесет стотинки с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна;
ОП № 2 — СМР в ЦДГ „Мирослава“ — в размер до 98 965 BGN без ДДС (деветдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева без ДДС) /118 758 BGN с ДДС (сто и осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и осем лева с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна;
ОП № 3 — СМР в ОДЗ „Буратино“ — в размер до 92 510,76 BGN без ДДС (деветдесет и две хиляди петстотин и десет лева и седемдесет и шест стотинки без ДДС) / 111 012,91 BGN с ДДС (сто и единадесет хиляди и дванадесет лева и деветдесет и една стотинки с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна;
ОП № 4 — СМР в ЦДГ „Таня Савичева“ — в размер до 75 299,46 BGN без ДДС (седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки без ДДС)/ 90 359,35 BGN с ДДС (деветдесет хиляди триста петдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 361 437,39 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
в дни: 90 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: ОП № 1- СМР в ЦДГ „Чучулига“
1)Кратко описание
Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, като се изпълни и монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с необходимата нова стойност на инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в котелното помещение. Предвижда се изграждане на слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективна слънчеви колектори и комбиниран бойлер.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45331000

3)Количество или обем
ОП № 1 — СМР в ЦДГ „Чучулига“ — в размер до 94 662,17 BGN без ДДС (деветдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и два лева и седемнадесет стотинки без ДДС) / 113 594,60 BGN с ДДС (сто и тринадесет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и шестдесет стотинки с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 94 662,17 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 90 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: ОП № 2 — СМР в ЦДГ „Мирослава“
1)Кратко описание
Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, като се изпълни и монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с необходимата нова стойност на инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в котелното помещение. Предвижда се изграждане на слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективна слънчеви колектори и комбиниран бойлер.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45331000

3)Количество или обем
ОП № 2 — СМР в ЦДГ „Мирослава“ — в размер до 98 965 BGN без ДДС (деветдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева без ДДС) /118 758 BGN с ДДС (сто и осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и осем лева с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 98 965 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 90 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: ОП № 3 — СМР в ОДЗ „Буратино“
1)Кратко описание
Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела, като се изпълни и монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в абонатната станция. Предвижда се изграждане на слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективна слънчеви колектори и комбиниран бойлер.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45331000

3)Количество или обем
ОП № 3 — СМР в ОДЗ „Буратино“ — в размер до 92 510,76 BGN без ДДС (деветдесет и две хиляди петстотин и десет лева и седемдесет и шест стотинки без ДДС) / 111 012,91 BGN с ДДС (сто и единадесет хиляди и дванадесет лева и деветдесет и една стотинки с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 92 510,76 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 90 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: ОП № 4 — СМР в ЦДГ „Таня Савичева“
1)Кратко описание
Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация — тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се преминаване от отворен тип към затворен тип система с монтаж на затворен разширителен съд, доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в абонатната станция.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45331000

3)Количество или обем
ОП № 4 — СМР в ЦДГ „Таня Савичева“ — в размер до 75 299,46 BGN без ДДС (седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки без ДДС)/ 90 359,35 BGN с ДДС (деветдесет хиляди триста петдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 75 299,46 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 90 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Изискуеми гаранции:
1. Общи положения:
Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията:
— парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; или
— безусловна и неотменяема банкова гаранция.
В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката,включително на обособената позиция, за която се участва, съответно на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у Възложителя.
Банкова сметка за внасяне на парични гаранции:
Община Пловдив;
„Инвестбанк“ АД — клон Пловдив;
BIC: IORTBGSF;
IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03.
2. Гаранция за участие:
Участниците представят гаранция за участие в настоящата обществена поръчка.
Размерът на гаранцията за участие е 750 BGN (седемстотин и петдесет лева) за всяка обособена позиция, и се представя задължително от всеки участник в процедурата при подаване на офертата.
В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е в оригинал и със срок не по-малък от срока на валидност на офертата, който е 90 календарни дни.
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.
Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:
— оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
— е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
3. Гаранция за изпълнение:
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора за съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по-малък от 18 месеца след приемане на СМР на обекта. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Финансирането на настоящата поръчка се осигурява съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Пловдив и Министерство на енергетиката с регистрационен № BG04-02-03-021-002 от 18.8.2015 г., по проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр. Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014".
Начин на плащане:
1. Междинни плащания — до 80 % от стойността на договора за действително изпълнени видове СМР, в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на коректно изготвени и попълнени документи;
2. Окончателно плащане — останалите 20 % — в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на обекта.
Авансово плащане не се предвижда.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник:
— за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
— който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, изисквани от възложителя в настоящата поръчка;
— който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя;
— за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор;
— който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗОП.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Всяка оферта, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика:
Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, който следва да съдържа следните документи и информация:
1. Оферта за участие, съгласно Образец № 1, съдържащ представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор;
2. Документ за внесена гаранция за участие — копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие;
3. Декларации в оригинал:
3.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец);
3.2. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец);
3.3. Декларация съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (по образец);
3.4. Когато е приложимо — Информация за видовете работи от предмета на обособената позиция, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обособената позиция, и предвидените подизпълнители, ако участникът предвижда използването на подизпълнител/и (по образец); Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва като такъв (по образец);
3.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (по образец);
3.6. Декларация, че участникът е запознат с обекта, предмет на обособената позиция, за която участва, и с всички условия за изпълнението (по образец);
3.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (по образец).
4. Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания от Участника съгласно посочените в раздел III.2.2) от обявлението за настоящата поръчка;
5. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от Участника съгласно посочените в раздел III.2.3) от обявлението за настоящата поръчка и подробно разписани в раздел III, „Критерии за подбор“ от документацията към поръчката;
6. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако обединението не е регистрирано юридическо лице, следва да се спази чл. 56, ал. 3 от ЗОП;
7. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника.
Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“:
8. Техническо предложение за изпълнение предмета на предмета на обособената позиция, за която участва (по образец), включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Техническото предложение, с изискуемите приложения към него, следва да бъде представен в отделен плик (плик № 2).
Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“:
9. В плик 3 с надпис „Предлагана цена“ се поставят:
9.1. Ценовото предложение на участника — по образец (Образец № 3), съдържащо остойностена количествена сметка Приложение-КСС оферта;
9.2. Анализи на посочените от участника единични цени.
Ценовото предложение, с изискуемите приложения към него, следва да бъде представен както на хартиен, така и на електронен носител, в плик № 3.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят 1 или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, в своята оферта.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс за обособената позиция, за която участват, в размер на не по-малко от: 37 000 BGN (тридесет и седем хиляди лева).
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Списък на строителството, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от крайния срок за представяне на офертите, включващ стойности, дати и възложители, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Тези удостоверения да посочват стойността, датата на приключване на строителството и мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.
2. Списък на техническите лица, включително на отговарящите за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството; Посочване с конкретни данни на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители и техническия персонал, които ще отговарят за извършване на строителството; Наличието на поне едно лице, посочено като Технически ръководител, който да е специалист по топлотехника (ОВК) и да притежава минимум 3 години опит като такъв.
3. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент.
4. Заверено копие от актуално удостоверение за регистрация за I-ва група, IV-та категория строежи съгласно ПРВВЦПРС.
Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (под „сходен предмет“ следва да се разбира подмяна/изграждане/ремонт на отоплителни и слънчеви инсталации в обществени сгради) — минимум 2 обекта, изпълнени през последните 5 години, придружени с удостоверения за добро изпълнение.
2. Ръководният и технически персонал трябва да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката. Задължително в персонала участникът следва да разполага най-малко с 1 лице — Технически ръководител, който да е специалист по топлотехника (ОВК) и да притежава минимум 3 (три) години опит като такъв.
3. Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент.
4. Всеки участник следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя за извършването на строежи от I-ва група, IV-та категория съгласно ПРВВЦПРС; в случай че участва обединение, което не е юридическо лице, изискването се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 22.3.2016 - 17:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.3.2016 - 10:00

Място:

Гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1, ет. 12, заседателна зала.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Възложител на настоящата обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки е община Пловдив, в качеството й на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на енергетиката с регистрационен № BG04-02-03-021-002 от 18.08.2015 г., по проект: „Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр. Пловдив“, изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
VI.3)Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208TNqi2666514, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. За участие в процедурата не се предвижда закупуване на документацията.

На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците.
Не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB