« Back to Search« Back to SearchSearch » Printed matter and related products  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Printed matter and related products

  Amsterdam Netherlands — Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Published February 24, 2017 — Deadline April 7, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€720.00k

The conclusion of a framework agreement between the Academy and one (1) contractor for the delivery of printed matter.

Estimate of the value of the contract: EUR 720 000 for the entire duration of the framework agreement include renewals.. This estimate is based on expenses for printing in 2015.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Amsterdam: Drukwerk en aanverwante producten

2017/S 039-070477

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
341840135
Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis
Amsterdam
1011 JV
Nederland
Contactpersoon: Gert Kuperus
Telefoon: +31 614365914
E-mail: efftink@emeritor.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.knaw.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/39658cdee9878efb2a437bdab9039ead
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/39658cdee9878efb2a437bdab9039ead
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
TenderNed inschrijvingen of aanvragen tot deelneming
Den Haag
Nederland
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wetenschappelijk onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst drukwerk.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het sluiten van een raamovereenkomst tussen KNAW en een (1) opdrachtnemer voor de levering van drukwerk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 720 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schatting van de waarde van de opdracht: 720 000 EUR over de totale looptijd van de raamovereenkomst incl. verlengingen. Deze schatting is gebaseerd op de uitgaven voor drukwerk in 2015.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatie en communicatie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Bestellen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsborging / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Calculatie van prijzen / Weging: 15
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 720 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aantal mogelijke verlengingen: 2. Geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht): 24 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De raamovereenkomst bevat 2 (twee) opties tot verlenging door de opdrachtgever van een (1) jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetentieformulieren.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/04/2017
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/04/2017
Plaatselijke tijd: 13:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Den Haag
Nederland
Telefoon: +31 883612011
E-mail: akg.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB