« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

Electricity

  Pleven Bulgaria — „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Published December 2, 2016 — Deadline January 4, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Delivery of active electricity high voltage 110 kV to balancing group at freely negotiated prices as a privileged user - under Chapter VII of the Energy Act. Way of formation of the price - in lev without VAT for 1 MWh. Total estimated amount - 3780 MVh. The price does not include the cost of transmission through the grid price for access to the grid and transmission price through the distribution system, excise and tax "obligations to society." The amount is indicative and is not subject to contract as quantities penalties fixed payments and etc.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Плевен: Електрическа енергия

2016/S 233-424949

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
824106518
ул. „Сан Стефано“ № 25
Плевен
5800
България
Лице за контакт: Недко Симов Нешев; Нели Венциславова Георгиева
Телефон: +359 064889838 / 0878330178
Електронна поща: op@vik-pleven.com
Факс: +359 064889866
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vik-pleven.com

Адрес на профила на купувача: www.vik-pleven.com/p2016_14.php

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.vik-pleven.com/p2016_14.php
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 КV.

II.1.2)Основен CPV код
09310000 - KA11
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 КV към балансираща група по свободни договорени цени като привилегирован потребител — съгласно Раздел VІІ от Закон за енергетиката. Начин на образуване на цената — в лева без ДДС за 1 МWh. Общо прогнозно количество — 3 780 MVh. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа, акциз и такса „задължения към обществото“. Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т.н.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31
Основно място на изпълнение:

Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в с. Божурица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 КV към балансираща група по свободни договорени цени като привилегирован потребител — съгласно Раздел VІІ от Закон за енергетиката. Начин на образуване на цената — в лева без ДДС за 1 МWh. Общо прогнозно количество — 3 780 MVh. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа, акциз и такса „задължения към обществото“. Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т.н.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изискуеми документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Административни сведения за участника — по образец. 3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — по образец от документацията за участие — за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП се попълва съгласно указанията в утвърдения от ЕС образец. Наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП води до отстраняване на участник от процедурата. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (в сила от 1.7.2016 г.)., в процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Информация за оборота от продажба на електроенергия, свързани с обекта и обема на поръчката, за последните 3 (три) години (2013, 2014 и 2015), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя в съответното поле на ЕЕДОП. 2. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2015 г. (ако се представи копие, същото трябва да е заверено с надпис „вярно с оригинала“, подпис и печат на участника).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изисквания за минимално ниво.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Информация за извършените продажби на електроенергия, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателства за извършените продажби. 2. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството по ISO 9001 или друг еквивалентен стандарт на участника. 3. Лиценз за търговия с електрическа енергия. 4. Документ, удостоверяващ, че участникът е координатор на балансираща група. Проектодоговорът от документацията не се попълва. Изпълнителят трябва да може да осигури онлайн информация за консумираната енергия по — ежемесечно.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изисквания за минимално ниво.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Всяка оферта задължително съдържа изисканите документи, които се поставят в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, върху която се изписва най — малко следната информация: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Опаковката да включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение — по образец на Възложитеря, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП; техническо предложение — по образец на Възложителя. Ако се представят документи на чужд език, към тях се прилага и превод на български език от лицензиран преводач.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията се предоставя в една от формите по ч. 111, ал. 5 от ЗОП. Гаранцията (ако е парична) се внася в брой в касата на дружеството (стая 402) или с превод по сметката на Възложителя в „Първа Инвестиционна Банка“ АД, IBAN: BG09FINV915010BGN08JX5, BIC: FINVBGSF. Гаранция за изпълнение на договора — 3 % от стойността му, изчислена на база предложената цена и прогнозното количество.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Собствено финансиране. Срок на плащане след представяне на фактура за изразходена електроенергия за 1 месец — минимум до 30 календарни дни. Плащане по банков път. Доставянето и фактурирането на доставената електрическа енергия се извършва съгласно отчетеното количество по търговския електромер на Възложителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/01/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/01/2017
Местно време: 14:00
Място:

Гр. Плевен 5800, ул. „Сан Стефано“ № 25, ет. 3, Заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертата се представя в деловодството на „ВиК“ ЕООД — Плевен (стая 307), лично от участника или от негов упълномощен представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Поръчката ще се възлага през 12 месеца.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъде обявена минимум 2 работни дни предварително в профила на купувача (т. І.3) от обявлението). В договора за изпълнение на поръчката няма да бъде заложено количество, а само единична цена за 1 МWh.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB