« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical additives  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ — Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής

Chemical additives

  Athens Greece — Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ — Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής
Published April 9, 2016 — Deadline May 25, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€687.96k

Supply of chemical additives (antikathalatotiko - antiapothetiko, viodiaspartiko - dispersing aggregates, corrosion of copper alloys, dispersing minerals) for protection of cooling towers circuits.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
687 960687960

Ελλάδα-Αθήνα: Χημικά πρόσθετα

2016/S 070-123159

Προκήρυξη σύμβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Προμήθειες

Οδηγία 2004/17/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ — Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής
Χαλκοκονδύλη 22
Σημείο(α) επαφής: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ — Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής
Υπόψη: Κ. Μουζάκης
104 32 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2105292523
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.mouzakis@dei.com.gr
Φαξ: +30 2105238005

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: www.dei.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός
I.3)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης
Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:
ΔΥΠΠ-904272 Προμήθεια χημικών πρόσθετων προστασίας ψυκτικών κυκλωμάτων.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς, Αμυνταίου-Φιλώτα, Μελίτης.

Κωδικός NUTS GR1

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:
Προμήθεια χημικών πρόσθετων (αντικαθαλατωτικό — αντιαποθετικό, βιοδιασπαρτικό — διασπαρτικό αδρανών υλικών, αντιδιαβρωτικό κραμάτων χαλκού, διασπαρτικό ανόργανων αλάτων) για προστασία των κυκλωμάτων πύργων ψύξης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

24957000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ανάγκες δύο (2) ετών. Ενδεικτικές ποσότητες: 164 000 kg αντικαθαλατωτικό, 56 000 kg Βιοδιασπαρτικό, 36 000 kg Αντιδιαβρωτικό χαλκού, 6 000 kg Διασπαρτικό ανοργάνων αλάτων.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 687 960 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας να αυξομειώσει τις ποσότητες των υλικών μέχρι 30 % του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Η μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ειδοποίηση του προμηθευτή για την αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων θα πρέπει να γίνει το αργότερο δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος της σύμβασης, θα μπορεί όμως να επεκταθεί μέχρι τη λήξη της, εφόσον τούτο αποδέχεται ο προμηθευτής.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες: 22 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ) για ποσό 10 600 EUR, εφόσον καταθέσουν προσφορά για όλους τους ΑΗΣ.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς χημικών πρόσθετων για κάθε ένα εκ των Σταθμών, το ποσό της Ε.Ε.Σ θα ανέρχεται σε:
— 4 300 EUR στην περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
— 3 800 EUR στην περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για τον ΑΗΣ Καρδιάς.
— 2 120 EUR στην περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα
— 5 000 EUR στην περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για τον ΑΗΣ Μελίτης.
Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση ο Πωλητής θα παραδώσει στον Αγοραστή, με δικές του δαπάνες, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η πληρωμή θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή.
Εάν η εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του τρίτου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι:
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Οι ακριβείς ποσότητες των χημικών πρόσθετων που θα συμβολαιοποιηθούν για κάθε ΑΗΣ χωριστά θα προκύψουν με βάση την προσφορά του μειοδότη ανά Σταθμό. Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να υπολογισθούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες κατεργασίας νερού των ψυκτικών κυκλωμάτων των ΑΗΣ για δύο (2) έτη. Στη περίπτωση που οι συμβατικές ποσότητες δεν αναλωθούν εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών η σύμβαση δύναται να παραταθεί μέχρι την ανάλωση των ποσοτήτων και κατά μέγιστο έξι (6) μήνες πέραν των δύο (2) ετών. Τα υλικά θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις των ΑΗΣ, μέσα σε ασφαλή δοχεία του προμηθευτή, με έξοδα και ευθύνη δική του.
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τα όσα θα αναφέρονται στη μελέτη του κάθε διαγωνιζόμενου για κάθε ΑΗΣ χωριστά.
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει επιτυχώς αντίστοιχη με την προτεινόμενη από αυτούς κατεργασία, σε αναλόγου μεγέθους με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ (ολική χωρητικότητα περίπου 8 500 m3, παροχή ανακυκλοφορίας 25 000 m3/h) με παρόμοια χαρακτηριστικά συμπληρωματικού νερού. Στην περίπτωση που η εμπειρία θα αναφέρεται στον παραγωγό των χημικών προσθέτων, είναι απαραίτητη η υποβολή βεβαίωσης από τον παραγωγό για ανάληψη τεχνικής υποστήριξης στην εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος. Η επιτυχία της κατεργασίας θα βεβαιώνεται από την εταιρεία όπου έγινε η εφαρμογή και θα αναφέρεται το μέγεθος και ο τύπος του ψυκτικού κυκλώματος, η δ/νση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου της Εταιρείας.
Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να προβούν σε δειγματοληψίες και αναλύσεις του συμπληρωματικού και του ψυκτικού νερού όλων των πύργων ψύξης, προκειμένου να αποφανθούν για το είδος και τη δοσολογία των προσθέτων που απαιτούνται για την αντιμικροβιακή, αντιαποθετική, αντιδιαβρωτική και διασπαρτική προστασία κατά περίπτωση. Σε κάθε προσφορά οι προτεινόμενες δοσολογίες, θα αναφέρονται στον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης.
Για τα προτεινόμενα υλικά κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει:
— δήλωση στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο συγκεκριμένος οίκος παραγωγής των προσφερόμενων υλικών,
— πιστοποιητικό ISO 9001 από την παραγωγό εταιρία των χημικών προσθέτων,
— δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα:
στον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προίόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010/ΕΚ και
στον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων και τις τροποποιήσεις αυτού, 790/2009/ΕΚ και 286/2011/ΕΚ,
— τεχνικά φυλλάδια του παραγωγού των υλικών στα οποία θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή της δράσης του κάθε υλικού, καθώς και το εύρος της απαιτούμενης δοσολογίας.
— Σημειώνεται ότι στη σύμβαση θα καθορίζεται ότι: «Η επισήμανση και η συσκευασία των χημικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ, καθώς και στις συστάσεις του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων «UN RTDG»
Μαζί με τα ζητούμενα χημικά πρόσθετα κάθε διαγωνιζόμενος θα διαθέσει και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εφαρμογή τους με χρησιδανεισμό (αντλίες, στατικούς μίκτες, δεξαμενές, σωληνώσεις, αυτοματισμούς κλπ.), συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού που αφορά το σύνολο της αντιμικροβιακής κατεργασία (Βιοδιασπαρτικό, Υποχλωριώδες Νάτριο, Βρωμιούχο Νάτριο). Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του κάθε ΑΗΣ σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος κατεργασίας, την επίβλεψη της λειτουργίας του εξοπλισμού και τη διενέργεια των σχετικών χημικών αναλύσεων.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στην πρόσκληση για διαπραγμάτευση
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας:
ΔΥΠΠ-904272
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από το ΔΣΑ)
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 24.5.2016 - 11:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
25.5.2016 - 11:00
IV.3.5)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.7)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 25.5.2016 - 11:00

Τόπος

Γραφεία ΔΕΗ ΑΕ/ΔΥΠΠ, Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 Αθήνα.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Εκπρόσωποι Διαγωνιζομένων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ — Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής
Χαλκοκονδύλη 22
104 32 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.mouzakis@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2105292523
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dei.gr
Φαξ: +30 2105238005

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3886/2010. Η προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία (σήμερα ο Ν. 3886/2010) για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, που ο Νόμος προβλέπει.
Όλες οι ενστάσεις/ προσφυγές, που υποβάλλονται εκδικάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων/ Προσφυγών που αποτελείται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών και το Διευθυντή Γραφείου Διοίκησης.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ — Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής
Χαλκοκονδύλη 22
104 32 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.mouzakis@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2105292523
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dei.gr
Φαξ: +30 2105238005

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
7.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB