« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work for water and sewage pipelines  Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych

Construction work for water and sewage pipelines

  Gliwice Poland — Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Published January 10, 2017
|
Notice type
Prior notice

Construction of storm water drainage in the street. Chorzowska.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Gliwice: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2017/S 006-008020

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Zwycięstwa 21
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Ciepińska
Tel.: +48 322385519
E-mail: za@um.gliwice.pl
Faks: +48 322385527
Kod NUTS: PL229

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.eu

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej.

II.1.2)Główny kod CPV
45231300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB