« Back to Search« Back to SearchSearch » Plumbing and sanitary works  Община Асеновград

Plumbing and sanitary works

  Asenovgrad Bulgaria — Община Асеновград
Published November 24, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€15.12M
Winner
„ИСА 2000“ ЕООД ЕИК 831040520

"Implementation of rehabilitation and construction of linear infrastructure part of the" Project for the rehabilitation of water supply and sewerage network construction of wastewater treatment plant for the town. Asenovgrad, Bulgaria "with 2 lots: Lot 1:" Selecting a contractor works on design work water and wastewater systems - town. Asenovgrad "and Lot 2:" Choosing a contractor for the activities of design, construction and supervision (engineering) of water supply and sewerage systems - town. Asenovgrad. "

The implementation of the order provides:

Lot 1: Rehabilitation of water supply pipes and sewers mixed with long service life expired in lots 100; 200; 500 and 600 in accordance with an approved design work.

Lot 2: Rehabilitation of water supply pipes and mixed sewerage network, with long-expired service life in lots 300, 400, 550, 700, 800, 900 and portions of lots 500 and 600, cleaning the pipes and video study for the rest of sewage network according to approved feasibility study.

Note: * The participant must fulfill for Lot 2 design work in compliance with the existing feasibility study, as in the preparation of project work phase will be fine-tuned final diameters, lengths and depth of laying the pipe segments, including the necessary SKO / Building Drainage diversions / and the IAS / water service connections /.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
29 579 88029579880
2020
29 579 88029579880
2020

България-Асеновград: Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

2016/S 227-413975

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Асеновград
000471059
пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
Място/места за контакт: Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
На вниманието на: инж. Георги Ангелов
4230 Асеновград
България
Телефон: +359 33120312
Адрес за електронна поща: obstina@assenovgrad.com
Факс: +359 33141057

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.assenovgrad.com

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
”Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на СМР по работен проект на водоснабдителната и канализационната системи — гр. Асеновград“ и Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на водоснабдителната и канализационната системи — гр. Асеновград“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Асеновград.

код NUTS BG421

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
”Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на СМР по работен проект на водоснабдителната и канализационната системи — гр. Асеновград“ и Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор(инженеринг) на водоснабдителната и канализационната системи — гр. Асеновград“.
Изпълнението на поръчка предвижда:
Обособена позиция 1: Рехабилитация на водоснабдителни тръби и смесената канализационна мрежа, с отдавна изтекъл експлоатационен живот по лотове 100; 200; 500 и 600 съгласно одобрен работен проект.
Обособена позиция 2: Рехабилитация на водоснабдителни тръби и смесената канализационна мрежа, с отдавна изтекъл експлоатационен живот по лотове 300, 400, 550, 700, 800, 900 и участъци от лотове 500 и 600, почистване на тръбите и видео проучване за останалата част от канализационната мрежа, съгласно одобрено прединвестиционно проучване.
Важно: *Участникът следва да изпълни за Обособена позиция 2 работно проектиране при съобразяване с наличното прединвестиционно проучване, като при изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани окончателните диаметри, дължини и дълбочина на полагане на тръбните участъци, включително необходимите СКО/Сградни канализационни отклонения/ и СВО / Сградни водопроводни отклонения/.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45330000, 45332000, 45332200, 45332300, 71220000, 71240000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 29 579 880 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Срок за изпълнение. Тежест 10
2. Техническо предложение. Тежест 60
3. Предлагана цена. Тежест 30
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 172-297020 от 5.9.2013

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2 Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор /инженеринг/ на водоснабдителната и канализационната системи — гр. Асеновград“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
27.2.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„ИСА 2000“ ЕООД ЕИК 831040520
ж.к. Гео Милев ул. „Николай Коперник“ № 25
1111 София
България
Телефон: +359 28079550
Факс: +359 29733178

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 29 579 880 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Финансирането на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ ще бъде по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, който се изпълнява по Приоритетна ос: 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) по процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“.
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB