« Back to Search« Back to SearchSearch » Provision of an enterprise resource planning (ERP) solution  Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM)

Provision of an enterprise resource planning (ERP) solution

  Luxembourg Luxembourg — Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM)
Published February 14, 2017 — Deadline March 2, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

ESM agter at indgå en rammekontrakt med en enkelt tjenesteyder vedrørende levering af en løsning til planlægning af virksomhedsressourcer (»ERP-løsning«) som defineret nedenfor, der skal leveres som software som en tjeneste (»SaaS«).

»ERP-løsning« betyder et integreret computerbaseret system til administration af interne og eksterne ressourcer i en organisation, inklusive, men ikke begrænset til, materielle aktiver, finansielle ressourcer og materialer samt menneskelige ressourcer. Det er en virksomhedssoftwareløsning for hele organisationen, hvis formål er at lette forvaltning og udveksling af oplysninger mellem alle forretningsfunktioner inden for organisationen samt støtte forbindelser til og forvaltning af leverandører og andre eksterne interessenter.

»SaaS« betyder en software, der ejes, leveres og forvaltes eksternt af 1 eller flere tjenesteydere.

ERP-løsningen, der vælges på baggrund af denne udbudsprocedure, vil udgøre et centralt system i henhold til ESM's IT-strategi og vil lette gennemførelsen af ESM's driftsmæssige mandat. ERP-løsningen skal være i stand til at støtte bl.a. følgende forretningsopgaver:

— finansielle regnskaber, herunder, men ikke begrænset til, indtægter, udgifter, likviditetsstyring, betalingssystemer og hovedbog

— internt regnskab, inklusive, men ikke begrænset til, budgettering og prognosticering

— arbejdsgang for rejsegodkendelse og udgiftsstyring

— menneskelige ressourcer

— forsyning/indkøb/forvaltning af forsyningskæde/e-tendering

— forvaltning af kunderelationer

— projekt- og porteføljepleje og tilhørende organisatorisk planlægning

— databehandlings- og rapporteringstjenester til støtte for ovennævnte virksomhedsfunktioner.

Derudover kan den valgte tilbudsgiver blive anmodet om at levere hjælpetjenester, der er nødvendige for en effektiv SaaS-levering af ERP-løsningen som defineret ovenfor, herunder, bl.a., kravsanalyse, tilpasning og integration af ERP-løsningen, udrulning på stedet og fjernt, nyorganisering af forretningsgange, udvikling af arbejdsgange, uddannelse, servicedesk, hostingtjenester, håndtering og validering af data, brugersupport, revisionsprocedure for ERP-løsninger, datamigration, validering, lastning og oplagring samt igangværende support og vedligeholdelse.

ESM beslutter efter eget skøn, hvilke moduler og funktionaliteter for ERP-løsningen samt hvilke hjælpetjenester, der er nødvendige for en effektiv SaaS-levering af ERP-løsningen, som ESM vil bestille under rammeaftalen tildelt den valgte tjenesteyder. En sådan ordre vil være underlagt vilkår og betingelser i rammeaftalen.

Hvis ESM's driftsmæssige behov vokser under varigheden af rammeaftalen, og ERP-løsningen udvikler sig, således at denne, inden for rammerne af ovennævnte definition af en ERP-løsning, også omfatter støtte af andre virksomhedsfunktioner end de ovenfor nævnte, forbeholder ESM sig retten til at udvide brugen af den købte ERP-løsning til at støtte disse andre af ESM's virksomhedsfunktioner. I så fald kan ESM efter eget skøn anmode den valgte tjenesteyder om at tilvejebringe de ønskede ekstra moduler og funktionaliteter til at støtte disse andre virksomhedsfunktioner og eventuelle hjælpetjenester, som er nødvendige for en effektiv SaaS-levering af disse moduler og funktionaliteter, og en sådan ordre vil være underlagt vilkår og betingelser i rammeaftalen.

ERP-løsningen, der vælges på baggrund af denne udbudsprocedure, skal til enhver tid stemme overens med den nyeste teknologi og skal opdateres, opgraderes, forbedres og suppleres som krævet, så den til enhver tid opfylder de bedste industrielle praksisser.

Endvidere har ESM ret til at tilføje eller justere antallet af brugere, som denne kan kræve skal anvende ERP-løsningen.

ESM's officielle arbejdssprog er engelsk. Den foreslåede ERP-løsning skal være tilgængelig på engelsk. Desuden behandles alle administrative spørgsmål med den valgte tjenesteyder (kontrakter, fakturering, regnskabsstyring osv.) på engelsk.

Vigtigt: Hverken Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 finder anvendelse på ESM. ESM indkøber varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder på egne vegne og for egen regning i henhold til ESM's indkøbspolitik, som trådte i kraft den 2.5.2016 og offentliggøres på ESM-webstedet. Se ESM's hjemmeside for yderligere oplysninger.

Dette udbud udføres af ESM i henhold til en procedure efter forhandling inden for rammerne af ESM's indkøbspolitik. Læs venligst ESM's indkøbspolitik for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

Der ESM beabsichtigt den Abschluss eines Rahmenvertrags mit einem einzigen Dienstleister über die Bereitstellung einer Lösung für die Unternehmensressourcenplanung (enterprise resource planning — ERP, „ERP-Lösung“) wie unten dargestellt, welche als „Software as a Service“ („SaaS“) bereitzustellen ist.

Unter „ERP-Lösung“ ist ein integriertes, computerbasiertes System zu verstehen, das zur Verwaltung der internen und externen Ressourcen innerhalb einer Organisation genutzt wird, einschließlich u. a. materiellen Vermögenswerten, finanziellen Ressourcen und Materialien sowie Personal. Es ist eine organisationsweite geschäftliche Softwarelösung, deren Zweck darin besteht, die Verwaltung von und den Informationsfluss zwischen allen Geschäftsfunktionen innerhalb der Organisation zu erleichtern sowie die Verbindungen zu und die Verwaltung von Lieferanten und sonstigen externen Interessenträgern zu unterstützen.

„SaaS“ bezeichnet eine Software, die sich im Besitz 1 oder mehrerer Dienstleister befindet und von diesem/diesen bereitgestellt und extern verwaltet wird.

Die in Folge dieses Beschaffungsverfahrens ausgewählte ERP-Lösung wird laut der IT-Strategie des ESM ein Kernsystem darstellen und die Ausführung des operativen Mandats des ESM erleichtern. Mit der ERP-Lösung müssen unter anderem die folgenden Geschäftsfunktionen unterstützt werden können:

— Finanzbuchhaltung, einschließlich u. a. Einnahmen, Ausgaben, Bargeldverwaltungs- und Zahlungssysteme sowie Hauptbuchführung,

— Managementrechnung, einschließlich u. a. Budgetplanung und Prognose,

— Reisegenehmigungsablauf und Ausgabenmanagement,

— Personal,

— Finanzierung/Beschaffung/Lieferkettenmanagement/elektronische Ausschreibung,

— Verwaltung von Kundenbeziehungen,

— Projekt- und Portfoliomanagement und zugehörige organisatorische Planung,

— Datenverarbeitung und Berichterstattungsdienst zur Unterstützung der oben genannten Geschäftsfunktionen.

Darüber hinaus kann der ausgewählte Dienstleister zur Erbringung von zugehörigen Dienstleistungen aufgefordert werden, die für eine effektive Bereitstellung der ERP-Lösung als „SaaS“ wie oben dargestellt erforderlich sein, u. a. Anforderungsanalyse, individuelle Anpassung und Integration der ERP-Lösung, interne und externe Einführung, Umgestaltung der Geschäftsprozesse, Entwicklung von Arbeitsabläufen, Schulung, Servicedesk, Hosting-Dienste, Datenverarbeitung und -validierung, Nutzer-Support, Überprüfungsprozess der ERP-Lösung, Migration, Validierung, Laden und Speicherung von Daten sowie laufender Support und laufende Wartung.

Der ESM entscheidet nach alleinigem Ermessen, welche Module und Funktionen der ERP-Lösung und welche zugehörigen Dienstleistungen für eine effektive Bereitstellung der ERP-Lösung als „SaaS“ der ESM im Rahmen des an den erfolgreichen Dienstleisters vergebenen Rahmenvertrags bestellen wird. Eine solche Bestellung unterliegt den allgemeinen Bedingungen des Rahmenvertrags.

Wenn der operative Bedarf des ESM während der Laufzeit des Rahmenvertrags steigt und die ERP-Lösung so weiterentwickelt wird, dass sie im Rahmen der oben genannten Definition einer ERP-Lösung auch die Unterstützung anderer Geschäftsfunktionen als der oben aufgeführten abdeckt, behält sich der ESM das Recht vor, den Nutzungsumfang der erworbenen ERP-Lösung zu erweitern, sodass auch andere Geschäftsfunktionen des ESM unterstützt werden. In einem solchen Fall kann der ESM nach alleinigem Ermessen den ausgewählten Dienstleister auffordern, die benötigten Zusatzmodule und -funktionen zur Unterstützung dieser anderen Geschäftsfunktionen bereitzustellen und zugehörige Dienstleistungen, die für eine effektive Bereitstellung dieser Module und Funktionen als „SaaS“ erforderlich sind, zu erbringen und jede derartige Bestellung unterliegt den allgemeinen Bedingungen des Rahmenvertrags.

Die in Folge dieses Beschaffungsverfahrens ausgewählte ERP-Lösung muss jederzeit dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und nach Bedarf aktualisiert, modernisiert, verbessert und ergänzt werden, um sicherzustellen, dass sie jederzeit den bewährten Praktiken der Branche entspricht.

Zusätzlich ist der ESM berechtigt, die Zahl der Nutzer, von denen er die Nutzung der ERP-Lösung verlangen kann, zu erhöhen oder anzupassen.

Die offizielle Arbeitssprache des ESM ist Englisch. Die vorgeschlagene ERP-Lösung muss in englischer Sprache verfügbar sein. Zudem werden alle Verwaltungsangelegenheiten mit dem ausgewählten Dienstleister (Verträge, Rechnungslegung, Kundenmanagement usw.) in englischer Sprache abgewickelt.

Wichtig: Für den ESM gelten weder die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.2.2014 noch die Verordnung (EU, Euratom) 2015/1929 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.10.2015. Der ESM beschafft Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten gemäß der ESM-Beschaffungsrichtlinie, die am 2.5.2016 in Kraft getreten ist und auf der ESM-Website veröffentlicht wurde, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Weitere Informationen siehe ESM-Website.

Der ESM führt diese Beschaffung im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens im Sinne der ESM-Beschaffungsrichtlinie durch. Weitere Informationen sind der ESM-Beschaffungspolitik zu entnehmen.

Weitere Informationen sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

The ESM intends to establish a framework agreement with a single service provider for the provision of an enterprise resource planning solution (‘ERP solution’) as defined below, which must be delivered as software as a service (‘SaaS’).

‘ERP solution’ means an integrated computer-based system used to manage internal and external resources within an organisation, including, but not limited to, tangible assets, financial resources and materials, and human resources. It is an organisation-wide business software solution whose purpose is to facilitate the management of and flow of information between all business functions inside the boundaries of the organisation as well as supporting the connections to and management of suppliers and other outside stakeholders.

‘SaaS’ means a software that is owned, delivered and managed remotely by 1 or more service providers.

The ERP solution selected as a result of this procurement procedure will constitute a core system pursuant to the ESM's IT strategy and will facilitate the carrying out of the ESM's operational mandate. The ERP solution must be capable of supporting, inter alia, the following business functions:

— financial accounting, including but not limited to income, expenses, cash management and payment systems, and general ledger,

— management accounting, including but not limited to budgeting and forecasting,

— travel approval workflow and expense management,

— human resources,

— sourcing/procurement/supply chain management/e-tendering,

— customer relationship management,

— project and portfolio management and related organisational planning,

— data processing and reporting services in support to the above business functions.

Additionally, the selected service provider may be asked to provide ancillary services which are required for an effective SaaS delivery of the ERP solution as defined above, including, inter alia, requirements analysis, customisation and integration of the ERP solution, on-site and remote deployment, business process re-engineering, work flow development, training, service desk, hosting services, data handling and validation, user support, ERP solution review process, data migration, validation, loading and storage, and ongoing support and maintenance.

The ESM will decide, at its sole discretion, which modules and functionalities of the ERP solution and which ancillary services required for an effective SaaS delivery of the ERP solution the ESM will order under the framework agreement awarded to the successful service provider. Any such order will be subject to the terms and conditions of the framework agreement.

If during the lifetime of the framework agreement the ESM operational needs grow and the ERP solution evolves so that it, within the scope of the above definition of an ERP solution, covers also the support of other business functions than those listed above, the ESM reserves the right to expand the use of the purchased ERP solution to support such other business functions of the ESM. In such case, the ESM, at its sole discretion, may ask the selected service provider to provide the required additional modules and functionalities in support of such other business functions and any ancillary services which are required for an effective SaaS delivery of such modules and functionalities and any such order will be subject to the terms and conditions of the framework agreement.

The ERP solution selected as a result of this procurement procedure must be, at all times, in accordance with the current state of technology and must be updated, upgraded, enhanced and supplemented as required to ensure that it conforms at all times to best industry practices.

Additionally, the ESM will have the right to add or adjust the number of users that it may require to use the ERP solution.

The ESM's official working language is English. The proposed ERP solution must be available in English. Also, all administrative matters with the selected service provider (contracts, invoicing, account management, etc.) will be dealt with in the English language.

Important: neither Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26.2.2014, nor Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28.10.2015 apply to the ESM. The ESM procures supplies, services and works on its own behalf and for its own account pursuant to the ESM procurement policy which entered into force on 2.5.2016 and is published on the ESM website. Please visit the ESM website for further information.

This procurement is carried out by the ESM under a negotiated procedure in the meaning of the ESM procurement policy. Please check the ESM procurement policy for further information.

Further information can be found in the procurement documents.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) tiene la intención de celebrar un contrato marco con un único proveedor de servicios para la provisión de un sistema de planificación de recursos de la empresa («solución ERP») definido a continuación, que debe entregarse como «software» como servicio («SaaS»).

Una «solución ERP» es un sistema informático integrado que se utiliza para gestionar los recursos externos e internos de una organización, incluyendo, entre otras cosas, los activos materiales, los recursos financieros y los materiales, y los recursos humanos. Se trata de una solución de «software» para empresas para toda la organización cuya finalidad consiste en facilitar la gestión y el flujo de información entre todas las funciones empresariales dentro de los límites de la organización, así como facilitar la gestión y las conexiones con los proveedores y otras partes interesadas exteriores.

«SaaS» es un «software» que pertenece, es entregado y es gestionado de forma remota por 1 o más proveedores de servicios.

La solución ERP seleccionada como resultado de este concurso será un sistema central de conformidad con la estrategia informática del MEDE y facilitará la ejecución del mandato operacional del MEDE. La solución ERP debe ser capaz de apoyar, entre otras cosas, las siguientes funciones empresariales:

— contabilidad financiera, incluyendo, entre otras cosas, los ingresos, los gastos, la gestión del efectivo y los sistemas de pago, y el libro mayor,

— gestión de la contabilidad, incluyendo, entre otras cosas, la preparación de presupuestos y la elaboración de pronósticos,

— gestión de los gastos y flujo de trabajo para la aprobación de viajes,

— recursos humanos,

— adquisiciones/contratación/gestión de la cadena de suministro/licitaciones electrónicas,

— gestión de las relaciones con los clientes,

— gestión de proyectos y carteras y tareas de planificación de la organización conexas,

— servicios de tratamiento de datos y elaboración de informes para apoyar las actividades empresariales mencionadas.

Asimismo, se le podrá solicitar al prestador de servicios seleccionado que preste los servicios auxiliares que sean necesarios para una entrega efectiva de la solución ERP como SaaS tal y como se define anteriormente, incluyendo, entre otras cosas, el análisis de las necesidades, la personalización y la integración de la solución ERP, el despliegue «in situ» y de forma remota, la reorganización de los procesos empresariales, el desarrollo de flujos de trabajo, la impartición de formación, la asistencia técnica, los servicios de alojamiento, la manipulación y validación de datos, el soporte a los usuarios, el proceso de revisión de la solución ERP, la migración de datos, la validación, la carga y el almacenamiento, así como servicios de soporte y mantenimiento permanentes.

El MEDE decidirá, a su entera discreción, qué módulos y funcionalidades de la solución ERP y qué servicios auxiliares necesarios para una entrega efectiva de la solución ERP como SaaS encargará el MEDE en virtud del contrato marco adjudicado al proveedor de servicios seleccionado. Cualquier encargo estará sujeto a los términos y condiciones del acuerdo marco.

Si, durante el período de vigencia del acuerdo marco, las necesidades operacionales del MEDE aumentan y la solución ERP evoluciona para, dentro del ámbito de la definición de una solución ERP expuesta anteriormente, cubrir también el apoyo a otras funciones empresariales distintas a las enumeradas anteriormente, el MEDE se reserva el derecho a ampliar el uso de la solución ERP adquirida para prestar apoyo a otras funciones empresariales del MEDE. En tal caso, el MEDE, a su entera discreción, podrá solicitar al prestador de servicios seleccionado que proporcione módulos y funcionalidades adicionales para prestar apoyo a esas otras funciones empresariales y cualquier servicio auxiliar que sea necesario para una entrega efectiva como SaaS de dichos módulos y funcionalidades, y todo encargo estará sujeto a los términos y condiciones del acuerdo marco.

La solución ERP seleccionada como resultado del presente procedimiento de licitación debe ser, en todo momento, compatible con la tecnología actual, y se deberá actualizar, modernizar, mejorar y complementar según sea necesario a fin de garantizar que se ajusta en todo momento a las mejores prácticas de la industria.

Asimismo, el MEDE tendrá derecho a añadir o a ajustar la cantidad de usuarios que utilizan la solución ERP.

La lengua de trabajo oficial del MEDE es el inglés. La solución ERP propuesta debe estar disponible en inglés. Además, todos las cuestiones administrativas con el proveedor de servicios seleccionado (contratos, facturas, gestión de la contabilidad, etc.) se tratarán en inglés.

Importante: ni la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26.2.2014, ni el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28.10.2015, se aplican al MEDE. El MEDE adquiere suministros, servicios y obras en su nombre y por su cuenta de conformidad con su política de contratación, que entró en vigor el 2.5.2016 y está publicada en el sitio web del MEDE. Consulte el sitio web del MEDE para obtener más información.

El MEDE lleva a cabo esta contratación pública en virtud de un procedimiento negociado de conformidad con su política de contratación pública. Consulte la política de contratación pública del MEDE para obtener más información.

Se puede encontrar información adicional en los documentos de la licitación.

Euroopan vakausmekanismi (EVM) aikoo tehdä puitesopimuksen 1 palveluntarjoajan kanssa toiminnanohjausratkaisun (ERP-ratkaisu) toimittamisesta. Kyseinen ratkaisu kuvataan jäljempänä, ja se on toimitettava sovelluspalveluna (software as a service – SaaS).

ERP-ratkaisulla tarkoitetaan integroitua tietokonepohjaista järjestelmää, jota käytetään organisaation sisäisten ja ulkoisten resurssien hallintaan (mukaan luettuina muun muassa aineelliset varat, taloudelliset resurssit ja materiaalit sekä henkilöstöresurssit). Se on organisaation laajuinen liiketoiminnan ohjelmistoratkaisu, jonka tarkoituksena on tiedon hallinnan ja kulun helpottaminen kaikkien liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksien välillä organisaation rajojen sisällä sekä tavarantoimittajia ja muita ulkopuolisia sidosryhmiä koskevien yhteyksien ja kyseisten sidosryhmien hallinnan tukeminen.

Sovelluspalvelulla (SaaS) tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka omistaa, toimittaa ja jota hallinnoi etänä 1 tai useampi palveluntarjoaja.

Tämän hankintamenettelyn seurauksena valittu ERP-ratkaisu muodostaa EVM:n tietotekniikkastrategian mukaisen keskeisen järjestelmän sekä helpottaa EVM:n operatiivisten toimien suorittamista. ERP-ratkaisun avulla on pystyttävä tukemaan muun muassa seuraavia liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksia:

— liikekirjanpito, mukaan luettuina muun muassa tulot, menot, kassanhallinta ja maksujärjestelmät sekä pääkirja,

— sisäinen laskentatoimi, mukaan luettuina muun muassa budjetointi ja ennusteet,

— matkojen hyväksyntää koskeva työnkulku ja kulujen hallinta,

— henkilöstöresurssit,

— materiaalinhankinnat / hankinnat / toimitusketjun hallinta / sähköinen tarjoaminen,

— asiakassuhteiden hallinta,

— hankkeiden johtaminen ja salkunhoito sekä niihin liittyvä organisatorinen suunnittelu,

— tietojen käsittelyyn ja raportointiin liittyvät palvelut edellä mainittujen liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksien tukemiseksi.

Lisäksi valittua palveluntarjoajaa voidaan pyytää toimittamaan oheispalveluja, jotka ovat tarpeen ERP-ratkaisun tehokasta sovelluspalveluna suoritettavaa toimitusta varten edellä kuvatun mukaisesti. Kyseisiä palveluja ovat muun muassa vaatimusten analysointi, ERP-ratkaisun räätälöinti ja integrointi, kohteessa ja etänä suoritettava käyttöönotto, liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu, työnkulun kehittäminen, koulutus, palvelupiste, isännöintipalvelut, tietojen käsittely ja validointi, käyttäjätuki, ERP-ratkaisun arviointiprosessi, tietojen siirto, validointi, lataaminen ja varastointi sekä jatkuva tuki ja ylläpito.

EVM ratkaisee yksinomaisella päätöksellään, mitä ERP-ratkaisun moduuleja ja toimintoja ja mitä ERP-ratkaisun tehokasta sovelluspalveluna suoritettavaa toimitusta varten vaadittuja oheispalveluja EVM tilaa sopimusosapuoleksi valitun palveluntarjoajan kanssa tehdyn puitesopimuksen yhteydessä. Kaikkiin kyseisiin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen ehtoja.

Mikäli puitesopimuksen kestoaikana EVM:n operatiiviset tarpeet kasvavat ja ERP-ratkaisu kehittyy niin, että se käsittää (edellä annetun ERP-ratkaisun määritelmän puitteissa) myös muiden kuin edellä lueteltujen liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksien tuen, EVM varaa oikeuden laajentaa hankitun ERP-ratkaisun käyttöä niin, että sillä tuetaan kyseessä olevia muita EVM:n liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksia. Tällaisessa tapauksessa EVM voi yksinomaisella päätöksellään pyytää valittua palveluntarjoajaa toimittamaan tarpeelliset ylimääräiset moduulit ja toiminnot, joilla tuetaan kyseisiä muita liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksia, sekä mitkä tahansa lisäpalvelut, jotka ovat tarpeen kyseisten moduulien tai toimintojen tehokasta sovelluspalveluna suoritettavaa toimitusta varten. Kaikkiin kyseisiin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen ehtoja.

Tämän hankintamenettelyn seurauksena valitun ERP-ratkaisun on oltava aina ajantasaisella tekniikan tasolla ja sitä on päivitettävä, kehitettävä, parannettava ja täydennettävä sen mukaan, mitä vaaditaan teollisuuden parhaiden käytäntöjen noudattamiseksi kaikkina aikoina.

Lisäksi EVM:llä on oikeus kasvattaa tai muuttaa niiden käyttäjien lukumäärää, joiden se voi edellyttää käyttävän ERP-ratkaisua.

EVM:n virallinen työkieli on englanti. Ehdotetun ERP-ratkaisun on oltava saatavilla englanniksi. Myös kaikki valitun palveluntarjoajan kanssa käsiteltävät hallinnolliset asiat (sopimukset, laskutus, tilinhoito jne.) suoritetaan englannin kielellä.

Huom. EVM:ään ei sovelleta 26.2.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/24/EU eikä 28.10.2015 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2015/1929. EVM tekee tavaroita, palveluja ja töitä koskevat hankinnat omasta puolestaan EVM:n hankintoja koskevan politiikan mukaisesti. Politiikka on tullut voimaan 2.5.2016 ja julkaistu EVM:n verkkosivustolla. Katso lisätiedot EVM:n verkkosivustolta.

EVM toteuttaa tämän hankinnan EVM:n hankintoja koskevassa politiikassa tarkoitetun mukaisella neuvottelumenettelyllä. Katso lisätiedot EVM:n hankintoja koskevaan politiikkaan liittyvästä asiakirjasta.

Lisätietoja on hankinta-asiakirjoissa.

Le MES envisage de conclure un accord-cadre avec un prestataire de services unique en vue de la fourniture d'une solution de planification des ressources d'entreprise («solution ERP») telle que définie ci-après, sur la base d'un logiciel en tant que service («SaaS»).

Une «solution ERP» désigne un système informatique intégré utilisé pour gérer les ressources internes et externes au sein d'une organisation, y compris notamment les actifs corporels, les ressources financières, les matériaux et les ressources humaines. Il s'agit d'une solution logicielle d'entreprise englobant toute l'organisation dont l'objectif est de faciliter la gestion et le flux d'informations entre toutes les fonctions opérationnelles au sein de l'organisation ainsi que de contribuer à l'établissement de liens avec les fournisseurs et d'autres partenaires extérieurs et à leur gestion.

«SaaS» désigne un logiciel qui est détenu, fourni et géré à distance par 1 ou plusieurs prestataires de services.

La solution ERP sélectionnée à l'issue de la présente procédure d'appel d'offres constituera un système de base conformément à la stratégie informatique du MES et facilitera l'exécution de son mandat opérationnel. La solution ERP devra notamment être en mesure de soutenir les fonctions opérationnelles suivantes:

— comptabilité financière, notamment revenus, dépenses, systèmes de gestion des espèces et de paiement, grand livre général,

— comptabilité de gestion, notamment budgétisation et prévision,

— gestion des flux d'autorisations de déplacements et des dépenses,

— ressources humaines,

— localisation de ressources/approvisionnement/gestion de chaîne d'approvisionnement/passation de marchés en ligne,

— gestion des relations avec les clients,

— gestion de projets et de portefeuille et planification organisationnelle connexe,

— services de traitement de données et d'établissement de rapports en soutien aux fonctions opérationnelles susmentionnées.

Le prestataire de services sélectionné pourra en outre être tenu de fournir des services auxiliaires qui sont requis en vue d'une mise en œuvre efficace de la solution ERP sur la base d'un logiciel en tant que service (SaaS), comme défini ci-dessus, notamment l'analyse des besoins, la personnalisation et l'intégration de la solution ERP, le déploiement sur site et à distance, la reconception des processus opérationnels, le développement des flux de travail, la formation, les services d'assistance, les services d'hébergement, le traitement et la validation de données, le soutien des utilisateurs, le processus d'examen de la solution ERP, la migration, la validation, le chargement et le stockage de données, le soutien et la maintenance continus.

Le MES décidera sur une base discrétionnaire des modules et des fonctionnalités de la solution ERP ainsi que des services auxiliaires requis en vue d'une mise en œuvre efficace de la solution ERP sur la base d'un logiciel en tant que service (SaaS) qu'il commandera en vertu de l'accord-cadre attribué au prestataire de services retenu. Toute commande de ce type sera soumise aux conditions de l'accord-cadre.

Au cours de la durée de l'accord-cadre, en cas d'augmentation des besoins opérationnels du MES et d'évolution de la solution ERP au point de couvrir également le soutien de fonctions opérationnelles autres que celles énumérées ci-dessus, dans le cadre de la définition susmentionnée d'une solution ERP, le MES se réserve le droit d'étendre l'utilisation de la solution ERP acquise au soutien de ces autres fonctions opérationnelles du MES. Dans ce cas, le MES pourra, sur une base discrétionnaire, demander au prestataire de services sélectionné de fournir les modules et fonctionnalités supplémentaires requis pour soutenir ces autres fonctions opérationnelles, ainsi que tout service auxiliaire requis en vue d'une mise en œuvre efficace de ces modules et fonctionnalités sur la base d'un logiciel en tant que service (SaaS). Toute commande de ce type sera soumise aux conditions de l'accord-cadre.

La solution ERP sélectionnée à l'issue de la présente procédure d'appel d'offres devra toujours correspondre à l'état actuel de la technologie et faire l'objet des mises à jour, modernisations, améliorations et ajouts requis pour assurer sa conformité permanente avec les meilleures pratiques industrielles.

Le MES sera en outre habilité à augmenter ou à adapter le nombre d'utilisateurs susceptibles d'avoir besoin d'utiliser la solution ERP.

La langue de travail officielle du MES est l'anglais. La solution ERP proposée devra être disponible en anglais. Toutes les questions administratives avec le prestataire de services sélectionné (contrats, facturation, gestion de compte, etc.) seront également traitées en anglais.

Important: ni la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26.2.2014 ni le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28.10.2015 ne s'appliquent au MES. Le MES procède à l'acquisition des fournitures, services et travaux en son nom propre et pour son propre compte, conformément à la politique d'acquisition du MES entrée en vigueur le 2.5.2016 et publiée sur son site internet. Prière de consulter le site internet du MES pour de plus amples renseignements.

Le présent marché est lancé par le MES sous la forme d'une procédure négociée, conformément à la politique d'acquisition du MES. Prière de consulter la politique d'acquisition du MES pour de plus amples renseignements.

De plus amples renseignements figurent dans le dossier d'appel d'offres.

Ο ΕΜΣ προτίθεται να συνάψει μια συμφωνία-πλαίσιο με έναν μεμονωμένο παροχέα υπηρεσιών για την παροχή μιας λύσης σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων («λύση ERP») όπως περιγράφεται κατωτέρω, η οποία πρέπει να παρασχεθεί με τη μορφή λογισμικού ως υπηρεσίας («SaaS»).

Η «λύση ERP» σημαίνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα βάσει υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων εντός ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υλικών περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών πόρων και υλικών, και των ανθρώπινων πόρων. Αποτελεί μια λύση επιχειρηματικού λογισμικού σε επίπεδο οργανισμού η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαχείρισης και της ροής πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρηματικών λειτουργιών εντός των ορίων του οργανισμού, καθώς και στην υποστήριξη των συνδέσεων και της διαχείρισης των προμηθευτών και άλλων εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων.

Ο όρος «SaaS» σημαίνει ένα λογισμικό το οποίο ανήκει σε, παρέχεται και αποτελεί αντικείμενο απομακρυσμένης διαχείρισης από 1 ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών.

Η λύση ERP που θα επιλεγεί ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού θα αποτελέσει ένα κεντρικό σύστημα σύμφωνα με τη στρατηγική ΤΠ του ΕΜΣ και θα διευκολύνει την εκτέλεση της επιχειρησιακής εντολής του ΕΜΣ. Η λύση ERP πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων επιχειρηματικών λειτουργιών:

— χρηματοοικονομική λογιστική, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εσόδων, των εξόδων, των συστημάτων διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων και πληρωμών, και του γενικού καθολικού,

— λογιστική διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της κατάρτισης προϋπολογισμού και της πρόβλεψης,

— διαχείριση ροής εργασιών έγκρισης ταξιδιών και διαχείριση δαπανών,

— ανθρώπινοι πόροι,

— διαχείριση προμηθειών/συμβάσεων/αλυσίδας εφοδιασμού/ηλεκτρονική υποβολή προσφορών,

— διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες,

— διαχείριση σχεδίων και χαρτοφυλακίου και σχετικός οργανωτικός σχεδιασμός,

— υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και αναφοράς για την υποστήριξη των ανωτέρω επιχειρηματικών λειτουργιών.

Επιπλέον, ο επιλεγείς πάροχος υπηρεσιών ενδέχεται να κληθεί να παράσχει βοηθητικές υπηρεσίες οι οποίες απαιτούνται για την αποτελεσματική παράδοση του λογισμικού SaaS της λύσης ERP όπως ορίζεται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: ανάλυση απαιτήσεων, προσαρμογή και ενσωμάτωση της λύσης ERP, επιτόπια και απομακρυσμένη ανάπτυξη, ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών, ανάπτυξη ροής εργασιών, κατάρτιση, γραφείο εξυπηρέτησης, υπηρεσίες φιλοξενίας, διαχείριση και επικύρωση δεδομένων, υποστήριξη χρηστών, διαδικασία αναθεώρησης της λύσης ERP, μετεγκατάσταση, επικύρωση, φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων και συνεχής υποστήριξη και συντήρηση.

Ο ΕΜΣ θα αποφασίσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ποιες μονάδες και λειτουργίες της λύσης ERP και ποιες βοηθητικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική παράδοση του λογισμικού SaaS της λύσης ERP θα παραγγείλει εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που θα ανατεθεί στον επιλεγέντα πάροχο υπηρεσιών. Οποιαδήποτε παραγγελία θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο.

Εάν κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο αυξηθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΜΣ και εξελιχθεί η λύση ERP έτσι ώστε, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του ανωτέρω ορισμού της λύσης ERP, να καλύπτει επίσης την υποστήριξη άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών εκτός από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, ο ΕΜΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επεκτείνει τη χρήση της αγορασθείσας λύσης ERP για την υποστήριξη άλλων σχετικών επιχειρηματικών λειτουργιών του ΕΜΣ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ενδέχεται να ζητήσει από τον επιλεγέντα πάροχο υπηρεσιών να παράσχει τις απαιτούμενες πρόσθετες μονάδες και λειτουργίες για την υποστήριξη των σχετικών λοιπών επιχειρηματικών λειτουργιών, καθώς και οποιεσδήποτε βοηθητικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική παράδοση του λογισμικού SaaS των εν λόγω μονάδων και λειτουργιών, ενώ οποιαδήποτε παραγγελία θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο.

Η λύση ERP που θα επιλεγεί ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να συμφωνεί με την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας και πρέπει να ενημερώνεται, να αναβαθμίζεται, να βελτιώνεται και να συμπληρώνεται όπως απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Επιπλέον, ο ΕΜΣ θα έχει το δικαίωμα να προσθέτει χρήστες ή να προσαρμόζει τον αριθμό των χρηστών που απαιτούνται για τη χρήση της λύσης ERP.

Η επίσημη γλώσσα εργασίας του ΕΜΣ είναι τα αγγλικά. Η προτεινόμενη λύση ERP πρέπει να είναι διαθέσιμη στα αγγλικά. Επίσης, η διαχείριση όλων των διοικητικών ζητημάτων με τον επιλεγέντα πάροχο υπηρεσιών (συμβάσεις, τιμολόγηση, διαχείριση λογαριασμών, κ.λπ.) θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Προσοχή: δεν ισχύει η οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, ούτε ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28.10.2015, για τον ΕΜΣ. Ο ΕΜΣ αναθέτει συμβάσεις για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες εκ μέρους και για λογαριασμό του ιδίου σύμφωνα με την πολιτική του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 2.5.2016 και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ΕΜΣ. Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΕΜΣ για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τον ΕΜΣ μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση κατά την έννοια της πολιτικής του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων. Παρακαλείσθε να ελέγξετε την πολιτική του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων για περαιτέρω πληροφορίες.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα διαγωνισμού.

Il MES intende stipulare un accordo quadro con un singolo prestatore di servizi per la fornitura di una soluzione relativa alla pianificazione delle risorse aziendali («soluzione ERP»), come precisato di seguito, che deve essere consegnata sotto forma di software come servizio [software as a service («SaaS»)].

Per «soluzione ERP» s'intende un sistema integrato computerizzato utilizzato per gestire risorse interne ed esterne all'interno di un'organizzazione, ivi comprese, ma non esclusivamente, le immobilizzazioni materiali, le risorse finanziarie e materiali e le risorse umane. È una soluzione software gestionale a livello di organizzazione, il cui obiettivo consiste nell'agevolare la gestione di tutte le mansioni aziendali e il flusso di informazioni fra le stesse all'interno dei confini dell'organizzazione e nel sostenere i collegamenti con i fornitori e altri soggetti interessati esterni e la gestione di questi.

Per «SaaS» s'intende un software che è di proprietà, consegnato e gestito a distanza da 1 o più prestatori di servizi.

La soluzione ERP selezionata in seguito alla presente procedura d'appalto costituirà un sistema centrale conformemente alla strategia informatica del MES e agevolerà la realizzazione del mandato operativo del MES. La soluzione ERP deve essere in grado di supportare, tra l'altro, le seguenti mansioni aziendali:

— contabilità generale, in particolare, ma non esclusivamente, le entrate, le spese, la gestione della tesoreria e i sistemi di pagamento, e il libro mastro,

— contabilità gestionale, comprese, ma non esclusivamente, elaborazione del bilancio e previsioni,

— flusso di lavoro per l'approvazione di viaggi e gestione delle spese,

— risorse umane,

— fonti/appalti/gestione della catena di approvvigionamento/e-tendering,

— gestione delle relazioni con i clienti,

— gestione del progetto e del portafoglio e relativa pianificazione organizzativa,

— elaborazione di dati e servizi di rendicontazione a supporto delle mansioni aziendali di cui sopra.

Inoltre, al prestatore di servizi selezionato potrà essere richiesto di prestare servizi accessori necessari per una efficace consegna «SaaS» della «soluzione ERP» di cui sopra, compresi, tra l'altro, analisi di requisiti, personalizzazione e integrazione della «soluzione ERP», impiego a distanza e in loco, reingegnerizzazione di processi aziendali, sviluppo del flusso di lavoro, formazione, sportello di assistenza, servizi di hosting, gestione di dati e convalida, assistenza all'utente, processo di revisione della «soluzione ERP», trasferimento di dati, convalida, caricamento e memorizzazione, e supporto e manutenzione continui.

Il MES deciderà, a sua esclusiva discrezione, quali moduli e funzionalità della «soluzione ERP» e quali servizi ausiliari necessari per una efficace consegna «SaaS» della «soluzione ERP» ordinerà nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato al prestatore di servizi selezionato. Ciascun ordine sarà soggetto ai termini e alle condizioni dell'accordo quadro.

Se, durante l'intera durata dell'accordo quadro, le esigenze operative del MES aumentano e la «soluzione ERP» evolve in modo tale che, nell'ambito della definizione di cui sopra di una «soluzione ERP», copra anche il supporto di altre mansioni aziendali rispetto a quelle sopra elencate, l'ESM si riserva il diritto di estendere l'uso della «soluzione ERP» acquistata a supporto di altre mansioni aziendali del MES. In tal caso, il MES, a sua esclusiva discrezione, potrà chiedere al prestatore di servizi selezionato di fornire i necessari moduli e funzionalità aggiuntivi a sostegno di tali altre mansioni aziendali ed eventuali servizi accessori necessari per un'efficace consegna «SaaS» di tali moduli e funzionalità e ciascun ordine sarà soggetto ai termini e alle condizioni del contratto quadro.

La «soluzione ERP» selezionata a seguito della presente procedura d'appalto deve essere, in qualsiasi momento, conforme all'attuale stato della tecnologia e deve essere aggiornata, potenziata, rafforzata e completata, come richiesto, onde assicurarne la conformità in ogni momento alle migliori pratiche del settore.

Inoltre, il MES avrà il diritto di aggiungere o modificare il numero di utenti che potrebbero dover utilizzare la «soluzione ERP».

La lingua di lavoro ufficiale del MES è l'inglese. La «soluzione ERP» proposta deve essere disponibile in lingua inglese. Inoltre, tutti gli aspetti amministrativi con il prestatore di servizi selezionato (contratti, fatturazione, gestione contabile ecc.) saranno trattati in lingua inglese.

Importante: né la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014, né il regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28.10.2015, si applicano al MES. Il MES acquista forniture, servizi e lavori a proprio nome e per proprio conto conformemente alla politica degli appalti del MES entrata in vigore il 2.5.2016 e pubblicata sul sito web del MES. Si prega di consultare il sito web del MES per ulteriori informazioni.

Il presente appalto è indetto dal MES nell'ambito di una procedura negoziata conformemente alla politica degli appalti del MES. Per ulteriori informazioni, si prega di controllare la politica degli appalti del MES.

Ulteriori informazioni figurano nei documenti di gara.

Het ESM wil een raamovereenkomst sluiten met 1 dienstverlener voor het aanbieden van een ERP-oplossing (Enterprise Resource Planning — bedrijfsmiddelenplanning) zoals hierna omschreven. Deze oplossing moet worden verleend als een „Software as a service”-dienst (SaaS).

Een ERP-oplossing is een geïntegreerd en computerondersteund systeem dat wordt gebruikt voor het beheren van interne en externe middelen binnen een organisatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vaste activa, financiële middelen en materialen, human resources. Het is een organisatiebrede bedrijfssoftwareoplossing voor het vergemakkelijken van het beheer van en de informatiestroom tussen alle bedrijfsfuncties binnen de grenzen van de organisatie alsook voor het ondersteunen van de connecties met en het management van leveranciers en andere externe belanghebbenden.

SaaS is software die in het bezit is van, wordt geleverd en op afstand wordt beheerd door 1 of meerdere dienstverleners.

De ERP-oplossing die als gevolg van deze aanbestedingsprocedure is geselecteerd, is volgens de IT-strategie van het ESM een kernsysteem waarmee het operationele mandaat van het ESM gemakkelijker kan worden uitgevoerd. De ERP-oplossing moet onder andere de volgende economische functies kunnen ondersteunen:

— financiële boekhouding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inkomsten, uitgaven, kasbeheer en betalingssystemen, alsook algemeen register,

— management accounting, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, budgettering en forecast,

— workflow voor reisgoedkeuring en uitgavenbeheer,

— human resources,

— sourcing/procurement/supply chain management/e-tendering,

— crm (klantenrelatiebeheer),

— project- en portefeuillebeheer en bijbehorende organisatorische planning,

— gegevensverwerkings- en verslagleggingsdiensten ter ondersteuning van de hiervoor vermelde bedrijfsfuncties.

De geselecteerde dienstverlener kan bovendien worden verzocht aanvullende diensten te verlenen die nodig zijn voor een doeltreffende SaaS-levering van de ERP-oplossing zoals hierboven omschreven, met inbegrip van, onder meer: analyse van de vereisten, klantspecifieke aanpassing en integratie van de ERP-oplossing, opstelling ter plaatse en op afstand, BPR, workflowontwikkeling, opleiding, servicedesk, hostingdiensten, gegevensverwerking en -validatie, gebruikersondersteuning, herzieningsproces voor de ERP-oplossing, datamigratie, validatie, laden en opslaan, alsook lopend(e) ondersteuning en onderhoud.

Het ESM zal naar eigen goeddunken beslissen welke modules en functionaliteiten van de ERP-oplossing en welke aanvullende diensten die nodig zijn voor een doeltreffende SaaS-levering van de ERP-oplossing het ESM zal bestellen in het kader van de raamovereenkomst die aan de geselecteerde dienstverlener wordt gegund. Een dergelijke bestelling valt onder de voorwaarden van de raamovereenkomst.

Indien gedurende de looptijd van de raamovereenkomst het ESM meer operationele behoeften heeft en de ERP-oplossing zich zo ontwikkelt dat ze, in het kader van de bovengenoemde omschrijving van een ERP-oplossing, ook de ondersteuning dekt van andere bedrijfsfuncties dan degene die hierboven zijn beschreven, dan behoudt het ESM zich het recht voor het gebruik van de aangekochte ERP-oplossing uit te breiden om die andere bedrijfsfuncties van het ESM te ondersteunen. In dergelijk geval kan het ESM de geselecteerde dienstverlener naar eigen goeddunken vragen de vereiste aanvullende modules en functies te verstrekken ter ondersteuning van andere bedrijfsfuncties en aanvullende diensten die nodig zijn voor een effectieve SaaS-levering van dergelijke modules en functionaliteiten. Een dergelijke bestelling zal onder de voorwaarden van de raamovereenkomst vallen.

De ERP-oplossing die als gevolg van deze aanbestedingsprocedure is geselecteerd, moet te allen tijde in overeenstemming zijn met de huidige stand van de technologie en moet zoals vereist zijn geüpdatet, geüpgraded, verbeterd en aangevuld zodat ze altijd in overeenstemming is met de beste industriële praktijken.

Bovendien heeft het ESM het recht om gebruikers toe te voegen of het aantal gebruikers aan te passen die de ERP-oplossing moeten gebruiken.

De officiële werktaal van het ESM is het Engels. De voorgestelde ERP-oplossing moet in het Engels beschikbaar zijn. Alle administratieve zaken met de geselecteerde dienstverlener (contractanten, factuur, accountbeheer enz.) moeten in het Engels worden behandeld.

Belangrijk: noch Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26.2.2014, noch Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 zijn van toepassing op het ESM. Het ESM verwerft leveringen, diensten en werken uit eigen naam en voor eigen rekening in overeenstemming met het aanbestedingsbeleid van het ESM, dat in werking is getreden op 2.5.2016 en is bekendgemaakt op de ESM-website. Gelieve de ESM-website te raadplegen voor meer informatie.

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door het ESM in het kader van een onderhandelingsprocedure in de zin van het ESM-aanbestedingsbeleid. Gelieve het ESM-aanbestedingsbeleid te raadplegen voor meer informatie.

Nadere informatie is te vinden in de aanbestedingsstukken.

O MEE pretende celebrar um acordo-quadro com um único prestador de serviços para o fornecimento de uma solução de planeamento de recursos empresariais («solução ERP») conforme definido abaixo, que deverá ser entregue sob a forma de software enquanto um serviço («SaaS»).

Uma «solução ERP» consiste num sistema informático integrado utilizado para gerir recursos internos e externos numa organização, incluindo, sem caráter limitativo, ativos tangíveis, recursos financeiros e materiais e recursos humanos. É uma solução de software empresarial a nível organizacional cuja finalidade consiste em facilitar a gestão e o fluxo de informação entre todas as funções empresariais dentro dos limites da organização, bem como apoiar as ligações e a gestão de fornecedores e outros intervenientes externos.

Por «SaaS» entende-se um software que é detido, fornecido e gerido remotamente por 1 ou mais prestadores de serviços.

A solução ERP selecionada como resultado do presente concurso constituirá um sistema principal nos termos da estratégia informática do MEE e facilitará a execução do mandato operacional do MEE. A solução ERP deve ser capaz de apoiar, nomeadamente, as seguintes funções empresariais:

— contabilidade financeira, incluindo, sem caráter limitativo, rendimentos, despesas, gestão da tesouraria e sistemas de pagamento e razão geral,

— contabilidade de gestão, incluindo, sem caráter limitativo, a orçamentação e previsão,

— gestão de despesas e fluxo de trabalho de aprovação de viagens,

— recursos humanos,

— contratação/aquisição/gestão da cadeia de fornecimento/contratação pública eletrónica,

— gestão de relacionamentos com o cliente,

— gestão de carteiras e projetos e planeamento organizacional relacionado,

— serviços de informação e processamento de dados em apoio às funções empresariais supramencionadas.

Adicionalmente, o prestador de serviços selecionado poderá ser convidado a prestar serviços conexos, necessários para um fornecimento «SaaS» eficaz da solução ERP conforme definido supra, incluindo, entre outros, a análise de requisitos, a personalização e integração da solução ERP, a implantação remota e no local, a reestruturação de processos empresariais, o desenvolvimento do fluxo de trabalho, a formação, serviços de assistência técnica, serviços de alojamento, a validação e tratamento de dados, o apoio aos utilizadores, o processo de revisão da solução ERP, a migração, validação, carregamento e armazenamento de dados e o apoio e manutenção contínuos.

O MEE decidirá, à sua discrição, quais os módulos e as funcionalidades da solução ERP e quais os serviços conexos necessários para um fornecimento «SaaS» eficaz da solução ERP que serão encomendados pelo MEE no âmbito do acordo-quadro adjudicado ao prestador de serviços selecionado. Qualquer encomenda estará sujeita aos termos e condições do acordo-quadro.

Se, durante a vigência do acordo-quadro, se verificar um aumento das necessidades operacionais do MEE e a solução ERP evoluir de forma a, no âmbito da definição anterior de uma solução ERP, abranger igualmente o apoio a outras funções empresariais para além das supra indicadas, o MEE reserva-se o direito de alargar a utilização da solução ERP adquirida a fim de apoiar outras funções empresariais do MEE. Nesse caso, o MEE, à sua discrição, pode solicitar ao prestador de serviços selecionado que forneça os módulos e funcionalidades adicionais requeridos para apoiar outras funções empresariais e quaisquer serviços conexos necessários para um fornecimento «SaaS» eficaz desses módulos e funcionalidades e qualquer encomenda estará sujeita aos termos e condições do acordo-quadro.

A solução ERP selecionada como resultado do presente concurso deve encontrar-se, em todos os momentos, em conformidade com o estado atual da tecnologia e deve ser atualizada, adaptada, melhorada e complementada conforme necessário para assegurar que cumpre sempre as melhores práticas da indústria.

Adicionalmente, o MEE terá o direito de adicionar ou ajustar o número de utilizadores que poderá necessitar para utilizar a solução ERP.

A língua oficial de trabalho do MEE é o inglês. A solução ERP proposta deve estar disponível em inglês. Além disso, todas as questões administrativas com o prestador de serviços selecionado (contratos, faturação, gestão de contas, etc.) serão tratadas na língua inglesa.

Importante: a Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26.2.2014, e o Regulamento (UE, Euratom) 2015/1929 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28.10.2015, não se aplicam ao MEE. O MEE adquire fornecimentos, serviços e obras em seu próprio nome e por conta própria nos termos da política de aquisições do MEE que entrou em vigor em 2.5.2016 e encontra-se publicada no sítio do MEE. Consulte o sítio do MEE para mais informações.

Este concurso é executado pelo MEE no âmbito de um procedimento por negociação na aceção da política de aquisições do MEE. Verifique a política de aquisições do MEE para mais informações.

Mais informações podem ser encontradas na documentação do concurso.

ESM avser att upprätta ett ramavtal med en enskild tjänsteleverantör för tillhandahållande av en lösning för företags resursplanering (enterprise resource planning solution – ERP solution) enligt vad som anges nedan, vilken ska levereras som programvara som tjänst (software as a service – SaaS).

En lösning för företags resursplanering innebär ett integrerat datorbaserat system som används för förvaltning av interna och externa resurser inom en organisation, inbegripet men inte begränsat till materiella tillgångar, finansiella resurser och material samt personal. Det är en programvarulösning för företag som omfattar hela organisationen och vars syfte är att underlätta förvaltningen och flödet av information mellan alla verksamhetsfunktioner inom gränserna för organisationen samt stödja kopplingarna till och förvaltningen av leverantörer och andra intressenter utanför verksamheten.

SaaS innebär en programvara som ägs, levereras och förvaltas på distans av 1 eller flera tjänsteleverantörer.

Den lösning för företags resursplanering som valts ut till följd av detta upphandlingsförfarande kommer att utgöra ett centralt system i enlighet med ESM:s IT-strategi och kommer att underlätta genomförandet av ESM:s operativa mandat. Lösningen för företags resursplanering måste kunna stödja bland annat följande verksamhetsfunktioner:

— Finansiell redovisning, inbegripet men inte begränsat till intäkter, utgifter, likviditetsförvaltnings- och betalningssystem samt huvudboken.

— Internredovisning, inbegripet men inte begränsat till budgetering och prognostisering.

— Arbetsflöde vid godkännande av resor och hantering av kostnader.

— Personal.

— Källhämtning/upphandling/hantering av leveranskedja/e-upphandling.

— Hantering av kundrelationer.

— Projektledning och portföljförvaltning samt tillhörande organisatorisk planering.

— Tjänster avseende rapportering och databehandling till stöd för ovannämnda verksamhetsfunktioner.

Dessutom kan den utvalda tjänsteleverantören komma att uppmanas att tillhandahålla tillhörande tjänster som krävs för en effektiv SaaS-leverans av lösningen för företags resursplanering enligt vad som anges ovan, inbegripet bland annat kravanalys, anpassning och integrering av lösningen för företags resursplanering, anordnande på plats och på distans, omstrukturering av verksamhetprocess, utveckling av arbetsflöde, utbildning, servicedesk, värdtjänster, hantering och validering av data, användarstöd, översynsprocess för lösningen för företags resursplanering, datamigrering, validering, laddning och lagring samt kontinuerligt stöd och underhåll.

ESM kommer, efter eget gottfinnande, att besluta vilka moduler och funktioner i lösningen för företags resursplanering och vilka tillhörande tjänster som krävs för en effektiv SaaS-leverans av lösningen för företags resursplanering som ESM kommer att beställa inom ramen för ramavtalet som tilldelas den utvalda tjänsteleverantören. Sådana beställningar kommer att omfattas av villkoren i ramavtalet.

Om ESM:s operativa behov ökar under löptiden för ramavtalet och lösningen för företags resursplanering utvecklas så att den, inom ramen för ovanstående definition av en lösning för företags resursplanering, även omfattar stöd till andra verksamhetsfunktioner än de som anges ovan förbehåller sig ESM rätten att utvidga användningen av den inköpta lösningen för företags resursplanering för att stödja sådana andra verksamhetsfunktioner inom ESM. I sådana fall kan ESM efter eget gottfinnande be den utvalda tjänsteleverantören att tillhandahålla de ytterligare moduler och funktionaliteter som krävs till stöd för sådana andra verksamhetsfunktioner och eventuella tillhörande tjänster som krävs för en effektiv SaaS-leverans av sådana moduler och funktionaliteter. Sådana beställningar kommer att omfattas av villkoren i ramavtalet.

Den lösning för företags resursplanering som väljs ut till följd av detta upphandlingsförfarande ska alltid vara i överensstämmelse med aktuell teknik och ska uppdateras, uppgraderas, förbättras och kompletteras enligt vad som krävs för att säkerställa att den hela tiden överensstämmer med industrins bästa praxis.

Dessutom kommer ESM att ha rätt att lägga till eller ändra antalet användare som kan behöva använda lösningen för företags resursplanering.

ESM:s officiella arbetsspråk är engelska. Den föreslagna lösningen för företags resursplanering måste finnas tillgängliga på engelska. Dessutom kommer alla administrativa frågor som avser den utvalda tjänsteleverantören (kontrakt, fakturering, kontoföring etc.) att hanteras på engelska.

Viktigt: varken Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26.2.2014 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28.10.2015 gäller för ESM. ESM upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader å sina egna vägnar och för egen räkning enligt ESM:s upphandlingspolicy som trädde i kraft 2.5.2016 och finns publicerad på EMS:s webbplats. Se ESM:s webbplats för ytterligare information.

Denna upphandling genomförs av ESM inom ramen för ett förhandlat förfarande enligt definitionen i ESM:s upphandlingspolicy. Se ESM:s upphandlingspolicy för ytterligare information.

Ytterligare information finns i upphandlingsdokumenten.

Evropský stabilizační mechanismus (ESM) plánuje uzavřít rámcovou smlouvu s jediným poskytovatelem služeb na poskytnutí řešení v oblasti podnikového plánování zdrojů („řešení ERP“) dle níže uvedeného vymezení, které musí být dodáno ve formě softwaru jako služby („SaaS").

„Řešení ERP“ znamená integrovaný počítačový systém používaný pro řízení vnitřních a vnějších zdrojů v rámci organizace, mimo jiné včetně hmotného majetku, finančních zdrojů a materiálních prostředků a lidských zdrojů. Jedná se o celoorganizační podnikové softwarové řešení, jehož účelem je umožnit řízení informací a jejich toku mezi všemi podnikovými funkcemi v mezích organizace, jakož i podpora spojení s dodavateli a jejich řízení a dalších externích zainteresovaných stran.

Pojmem software jako služba – „SaaS“ se rozumí software, který je vlastněn, dodáván a spravován na dálku prostřednictvím 1 nebo více poskytovatelů služeb.

Řešení ERP, které bylo vybráno v rámci tohoto výběrového řízení, bude představovat základní systém v souladu se strategií ESM v oblasti informačních technologií a bude usnadňovat provádění pracovních pověření ESM. Řešení ERP musí být schopno podporovat, mimo jiné, následující podnikové funkce:

— finanční účetnictví, což zahrnuje mj. správu příjmů, výdajů, peněžních prostředků a platební systémy, a také hlavní účetní knihu,

— manažerské účetnictví, což zahrnuje mj. připravování rozpočtů a prognóz,

— řízení toku práce a výdajů v rámci schválených pracovních cest,

— lidské zdroje,

— zajišťování zdrojů / zakázky / řízení dodavatelského řetězce / elektronická nabídková řízení,

— řízení vztahů se zákazníky,

— řízení projektu a portfolia a související organizační plánování,

— služby zpracování dat a podávání zpráv na podporu výše uvedených podnikových funkcí.

Kromě toho se od vybraného poskytovatele služeb může požadovat poskytnutí dodatečných služeb, které jsou nutné pro účinné dodání řešení ERP ve formě SaaS dle vymezení výše, mimo jiné včetně analýzy požadavků, úpravy a integrace řešení ERP, lokálního a dálkového nasazení, přepracování obchodních procesů, rozvoje toku práce, školení, asistenční služby, služeb hostingu, zpracování a validace dat, uživatelské podpory, přezkumného procesu řešení ERP, migrace, validace, načítání a uložení dat a průběžné podpory a údržby.

ESM dle svého výhradního uvážení rozhodne, které moduly a funkce řešení ERP a které doplňkové služby nutné pro účinné dodání řešení ERP ve formě SaaS si ESM objedná podle rámcové smlouvy, která byla zadána úspěšnému poskytovateli služeb. Jakákoliv taková objednávka bude podléhat smluvním podmínkám rámcové smlouvy.

Pokud během doby trvání rámcové smlouvy vzrostou provozní potřeby ESM a rozvine se také řešení ERP, pak to v rámci výše uvedené definice řešení ERP zahrnuje rovněž podporu jiných podnikových funkcí, než jsou uvedeny výše, ESM si vyhrazuje právo rozšířit použití zakoupeného řešení ERP rovněž k podpoře těchto jiných podnikových funkcí ESM. V tomto případě ESM dle vlastního uvážení může požádat vybraného poskytovatele služeb, aby poskytl další nutné moduly s funkcemi na podporu těchto ostatních podnikových funkcí a rovněž všechny pomocné služby, které jsou nutné k účinnému dodání těchto modulů a funkcí ve formě SaaS, a jakákoliv taková objednávka bude podléhat smluvním podmínkám rámcové smlouvy.

Řešení ERP, které bylo vybráno jako výsledek tohoto řízení pro zadání zakázky, musí být vždy v souladu s aktuálním stavem technologie a musí být aktualizováno, modernizováno, zlepšováno a doplňováno dle potřeby, aby bylo zajištěno, aby za všech okolností odpovídalo osvědčených postupům v tomto odvětví.

Kromě toho ESM bude mít právo přidávat nebo upravovat počet uživatelů za účelem potřeby používání řešení ERP.

Oficiálním pracovním jazykem ESM je angličtina. Navrhované řešení ERP musí být k dispozici v angličtině. Také všechny administrativní záležitosti s vybraným poskytovatelem služeb (zakázky, fakturace, vedení účtů atd.) budou zpracovány v anglickém jazyce.

Důležité upozornění: na ESM se nevztahuje ani směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26.2.2014 ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015. ESM pořizuje dodávky, služby a práce svým vlastním jménem a na vlastní účet v souladu s politikou ESM v oblasti veřejných zakázek, která vstoupila v platnost dne 2.5.2016 a je uveřejněna na internetových stránkách ESM. Další informace naleznete na internetových stránkách ESM.

Toto výběrové řízení provádí ESM v rámci jednacího řízení ve smyslu strategie ESM v oblasti veřejných zakázek. Bližší informace si prosím vyhledejte v politice ESM pro veřejné zakázky.

Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

ESM kavatseb sõlmida raamlepingu 1 teenusepakkujaga ettevõtte ressursside planeerimise lahenduse ("ERP lahenduse") pakkumiseks, nagu on määratletud allpool, ning see tuleb kohale toimetada tarkavara kui teenusena (software as a service (SaaS)).

"ERP lahendus" tähendab integreeritud arvutipõhist süsteemi, mida kasutatakse organisatsiooni piires asutusesiseste ja -väliste ressursside haldamiseks, hõlmates muu hulgas materiaalseid varasid, rahalisi vahendeid ja materjale ning töötajaid. See on kogu organisatsiooni hõlmav ettevõtte tarkvaralahendus, mille eesmärk on hõlbustada organisatsiooni piires kõigi äriga seotud funktsioonide vahel teabe haldamist ja teabevoolu ning samuti toetada sidemeid tarnijate ja teiste väliste sidusrühmadega ning nende haldamist.

"SaaS" tähendab tarkvara, mida omab, tarnib ja haldab vähemalt 1 teenusepakkuja.

Selle hankemenetluse tulemusel valitud ERP lahendus moodustab ESMi IT-strateegia kohaselt põhisüsteemi ning hõlbustab ESMi tegevusega seotud mandaadi rakendamist. ERP lahendus peab olema võimeline toetama muu hulgas järgnevaid äriga seotud funktsioone:

— finantsraamatupidamine, mis hõlmab muu hulgas sissetulekut, kulusid, sularahahaldust, maksesüsteeme ja pearaamatut;

— juhtimise raamatupidamine, mis hõlmab muu hulgas eelarve koostamist ja prognoosimist;

— reisikulude hüvitamise töövoog ja kulude haldamine;

— töötajad;

— tellimine / hankimine / tarneahela haldamine / elektroonilise pakkumise platvorm;

— kliendisuhete haldamine;

— projekti ja portfelli haldamine ning sellega seotud organisatsiooniline kavandamine;

— andmetöötluse ja aruandluse teenused, mis toetavad eespool nimetatud äriga seotud funktsioone.

Lisaks võidakse valitud teenusepakkujalt paluda lisateenuste osutamist, mis on vajalikud ERP lahenduse tõhusaks tarkvara teenusena kohaletoimetamiseks, nagu on määratletud eespool, sh muu hulgas nõuete analüüs, ERP lahenduse kohandamine ja lõimimine, kohapealne ja kaugjuhitav kasutuselevõtt, äriprotsessi ümberkujundamine, töövoo arendamine, koolitamine, tugiteenus, hostimisteenused, andmete töötlemine ja valideerimine, kasutajatugi, ERP lahenduse ülevaatamise protsess, andmete üleviimine, valideerimine, laadimine ja hoiustamine ning jätkuv tugi ja hooldus.

ESM otsustab omal äranägemisel, milliseid ERP lahenduse mooduleid ja funktsioone ning milliseid ERP lahenduse tarkvara teenusena tõhusaks kohaletoimetamiseks vajalikke lisateenuseid ESM eduka teenusepakkujaga sõlmitud raamlepingu raames tellib. Mis tahes sellise tellimuse suhtes kohaldatakse raamlepingu tingimusi.

Kui ESMi tegevuslikud vajadused suurenevad raamlepingu kestuse jooksul ja ERP lahendus areneb niivõrd, et see katab ülalnimetatud ERP lahenduse piires ka teisi äritegevusi. peale nende, mis on eespool nimetatud, siis on ESMil õigus laiendada ostetud ERP lahendust, et toetada teisi ESMi äriga seotud funktsioone. Sellisel juhul võib ESM omal äranägemisel paluda, et valitud teenusepakkuja pakuks vajalikke täiendavaid mooduleid ja funktsioone, et toetada selliseid teisi äriga seotud funktsioone ja mis tahes lisateenuseid, mida on vaja selliste moodulite ja funktsioonide tarkvara teenusena tõhusaks kohaletoimetamiseks. Mis tahes sellise tellimuse suhtes kohaldatakse raamlepingu tingimusi.

Selle hankemenetluse tulemusel valitud ERP lahendus peab olema kogu aeg vastavuses uusima tehnoloogiaga ning seda tuleb ajakohastada, uuendada, täiustada ja vajadusel korral täiendada, et tagada, et see vastaks igal ajal parimatele tööstuse tavadele.

Lisaks on ESMil õigus ERP lahenduse kasutamiseks vajalikke kasutajaid lisada või nende arvu muuta.

ESMi ametlik töökeel on inglise keel. Pakutud ERP lahendus peab olema saadaval inglise keeles. Kõik valitud teenusepakkujaga käsitletavad haldusküsimused (lepingud, arvete esitamine, kontohaldamine jne) toimub inglise keeles.

Oluline: ESMile ei kehti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiiv 2014/24/EL ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määrus (EL, Euratom) 2015/1929. ESM hangib tarvikuid, teenuseid ja töid enda nimel ja enda jaoks kooskõlas ESMi hankepoliitikaga, mis jõustus 2.5.2016 ja on avaldatud ESMi veebisaidil. Vt lisateavet ESMi veebisaidilt.

ESM korraldab seda hanget ESMi hankepoliitikas ettenähtud läbirääkimistega menetluse raames. Vt lisateabe saamiseks ESMi hankepoliitikadokumente.

Vt lisateavet hankedokumentidest.

Az Európai Stabilitási Mechanizmus (European Stability Mechanism, ESM) keretszerződést kíván kötni egyetlen szolgáltatóval a következő meghatározás szerinti vállalati erőforrás-tervezési megoldás („ERP-megoldás”) biztosítására, amelyet szolgáltatott szoftverként (Software as a service, SaaS) kell leszállítani.

Az „ERP-megoldás” olyan integrált számítógép-alapú rendszer, amelyet adott szervezeten belül a belső és külső erőforrások – ideértve korlátozás nélkül a tárgyi eszközöket, a pénzügyi erőforrásokat és anyagokat, valamint az emberi erőforrásokat – menedzselése céljára használnak. Az egész szervezetre kiterjedő olyan vállalati szoftvermegoldás, amelynek célja a szervezet keretein belüli összes szervezeti funkció kezelésének és a közöttük megvalósuló információáramlásnak az elősegítése, valamint a beszállítók és más külső érdekelt felek kezelésének és a velük való kapcsolatoknak a támogatása.

A „SaaS” olyan szoftver, amely 1 vagy több szolgáltató tulajdonát képezi, és amelyet 1 vagy több szolgáltató biztosít és kezel távolról.

Az e közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott vállalati erőforrás-tervezési megoldás (enterprise resource planning, ERP) az Európai Stabilitási Mechanizmus IT-stratégiájának megfelelően központi rendszert fog alkotni és elősegíti a mechanizmus operatív feladatának ellátását. Az ERP-megoldásnak képesnek kell lennie többek között a következő szervezeti funkciók támogatására:

— pénzügyi számvitel, ideértve korlátozás nélkül a jövedelmeket, a kiadásokat, a pénzkezelést és a fizetési rendszereket, valamint a főkönyvet,

— vezetői számvitel, ideértve korlátozás nélkül a költségvetés-tervezést és az előrejelzést,

— utazás-jóváhagyási munkafolyamat és költségkezelés,

— emberi erőforrások,

— beszerzés/közbeszerzés/ellátásilánc-kezelés/e-tendering,

— ügyfélkapcsolat-kezelés,

— projekt- és portfóliókezelés és kapcsolódó szervezeti tervezés,

— adatfeldolgozási és beszámolási szolgáltatások a fenti szervezeti funkciók támogatására.

A kiválasztott szolgáltatót továbbá felkérhetik kiegészítő szolgáltatások nyújtására, amelyek a fenti meghatározás szerinti ERP-megoldás szolgáltatott szoftverként történő eredményes leszállításához szükségesek, ideértve többek között a követelmények elemzését, az ERP-megoldás testre szabását és integrálását, a helyszíni és távoli telepítést, a szervezeti folyamat újratervezését, a munkafolyamat-kidolgozást, a képzést, az ügyfélszolgálatot, a tárhelyszolgáltatást, az adatkezelést és -hitelesítést, a felhasználói támogatást, az ERP-megoldás felülvizsgálati eljárását, az adatok migrálását, hitelesítését, betöltését és tárolását, valamint a folyamatos támogatást és karbantartást.

Az ESM saját belátása szerint dönt arról, hogy az ESM az ERP-megoldás mely moduljait és funkcióit és mely, az ERP-megoldás szolgáltatott szoftverként történő eredményes leszállításához szükséges kiegészítő szolgáltatásokat rendeli meg a nyertes szolgáltatónak odaítélt keretszerződés értelmében. A megrendelésekre a keretszerződés feltételei alkalmazandók.

Amennyiben a keretszerződés időtartama alatt az ESM operatív igényei kibővülnek és az ERP-megoldás oly módon fejlődik, hogy az ERP-megoldás fenti fogalommeghatározásának keretén belül a fent felsoroltakon kívül egyéb szervezeti funkciók támogatására is kiterjed, akkor az ESM fenntartja a jogot arra, hogy a beszerzett ERP-megoldás használatát kiterjessze az ESM egyéb szervezeti funkcióinak támogatására. Az ESM ebben az esetben saját belátása szerint felkérheti a kiválasztott szolgáltatót az említett egyéb szervezeti funkciókat támogató kért további modulok és funkciók és az említett modulok és funkciók szolgáltatott szoftverként történő eredményes leszállításához szükséges kiegészítő szolgáltatások rendelkezésére bocsátására, és az ilyen megrendelésekre a keretszerződés feltételei alkalmazandók.

Az e közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott ERP-megoldásnak mindenkor meg kell felelnie a technológia jelenlegi állásának és annak érdekében, hogy az mindenkor megfeleljen a legjobb iparági gyakorlatoknak frissíteni, korszerűsíteni, fejleszteni kell és ki kell egészíteni.

Az ESM továbbá jogosult az ERP-megoldás használatához szükséges számú felhasználó hozzáadására, vagy a felhasználók számának a kiigazítására.

Az ESM hivatalos munkanyelve az angol. A javasolt ERP-megoldásnak angol nyelven kell rendelkezésre állnia. A kiválasztott szolgáltatóval minden adminisztratív ügyet (szerződések, számlázás, számlavezetés stb.) angol nyelven fognak intézni.

Fontos: se a 26.2.2014 keltezésű 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, se a 28.10.2015 keltezésű 2015/1929 (EU, Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendelet nem vonatkozik az ESM-re. Az ESM saját nevében és saját részére végzi az áruk, szolgáltatások és munkák beszerzését az ESM közbeszerzési szabályzatának megfelelően, amely 2.5.2016 napon lépett hatályba és közzé van téve az ESM weboldalán. További információkért kérjük, látogassa meg az ESM weboldalát.

A szóban forgó közbeszerzési eljárást az ESM tárgyalásos eljárás keretében, az ESM közbeszerzési szabályai értelmében hajtja végre. További információkért kérjük, olvassa el az ESM közbeszerzési szabályait.

További részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.

ESM ketina sudaryti preliminariąją sutartį su vienu paslaugų teikėju dėl įmonių išteklių planavimo sprendimo (ERP sprendimo) teikimo, kaip apibrėžta toliau, kuris turi būti teikiamas kaip paslauginė programinė įranga (SaaS).

ERP sprendimas yra integruota kompiuterinė sistema, naudojama vidaus ir išorės ištekliams organizacijoje valdyti, įskaitant, bet neapsiribojant, materialųjį turtą, finansinius išteklius ir medžiagas bei žmogiškuosius išteklius. Tai yra organizacijos verslo programinės įrangos sprendimas, kurio tikslas yra palengvinti valdymą ir informacijos srautą tarp visų verslo funkcijų organizacijos ribose bei remti ryšius su tiekėjais ir kitomis išorės suinteresuotomis šalimis ir jų valdymą.

Paslauginė programinė įranga yra programinė įranga, kurią turi, pristato ir valdo nuotoliniu būdu 1 ar keli paslaugų teikėjai.

ERP sprendimas, atrinktas po šios pirkimo procedūros, bus pagrindinė sistema remiantis ESM IT strategija ir palengvins ESM veiklos įgaliojimų vykdymą. ERP sprendimas turi būti pajėgus remti, be kita ko, šias verslo funkcijas:

— finansų apskaitą, įskaitant, bet neapsiribojant, pajamas, išlaidas, grynųjų pinigų valdymą ir mokėjimo sistemas bei didžiąją knygą,

— valdymo apskaitą, įskaitant, bet neapsiribojant, biudžeto skyrimą ir prognozę,

— kelionių patvirtinimo darbo srautą ir išlaidų valdymą,

— žmogiškuosius išteklius,

— gavimą, pirkimą ir tiekimo grandinės valdymą / e. viešąjį pirkimą,

— ryšių su klientais valdymą,

— projekto ir portfelio valdymą ir susijusį organizacinį planavimą,

— duomenų tvarkymą ir ataskaitų teikimo paslaugas remiant pirmiau išvardytas verslo funkcijas.

Be to, atrinkto paslaugų teikėjo gali būti prašoma teikti papildomas paslaugas, kurių reikalaujama efektyviam ERP sprendimo paslauginės programinės įrangos pristatymui, kaip apibrėžta pirmiau, įskaitant, be kita ko, ERP sprendimo reikalavimų analizę, pritaikymą užsakovo reikalavimams ir integravimą, išdėstymą vietoje ir nuotoliniu būdu, verslo proceso pakartotinę inžineriją, darbo srauto plėtrą, mokymus, pagalbos centrą, prieglobos paslaugas, duomenų tvarkymą ir patvirtinimą, paramą naudotojams, ERP sprendimo apžvalgos procesą, duomenų perkėlimą, patvirtinimą, įkėlimą ir saugojimą bei tebevykdomą paramą ir priežiūrą.

ESM savo nuožiūra nuspręs, kokius ERP sprendimo modulius ir funkcijas ir kokias papildomas paslaugas, kurių reikia efektyviam ERP sprendimo paslauginės programinės įrangos pristatymui, ESM užsakys pagal preliminariąją sutartį, paskirtą sėkmingam paslaugų teikėjui. Bet kokiam tokiam užsakymui bus taikomi preliminariosios sutarties reikalavimai ir sąlygos.

Jeigu preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ESM veiklos poreikiai auga, o ERP sprendimas išsivysto taip, kad remiantis pirmiau pateikta ERP sprendimo apibrėžtimi aprėpia ir kitų verslo funkcijų, kurios neišvardytos pirmiau, paramą, ESM turi teisę naudoti nusipirktą ERP sprendimą siekiant remti tas kitas ESM verslo funkcijas. Tokiu atveju ESM savo nuožiūra gali paprašyti atrinkto paslaugų teikėjo teikti reikalaujamus papildomus modulius ir funkcijas siekiant remti tas kitas verslo funkcijas ir bet kokias kitas papildomas paslaugas, kurių reikalaujama efektyviam tokių modulių ir funkcijų paslauginės programinės įrangos pristatymui ir bet kokiam tokiam užsakymui bus taikomi preliminariosios sutarties reikalavimai ir sąlygos.

ERP sprendimas, atrinktas po šios pirkimo procedūros, turi visada atitikti esamą technologiją ir būti atnaujintas, naujovintas, pagerintas ir papildytas, kaip reikalaujama siekiant užtikrinti, kad jis visada atitiktų geriausią pramonės praktiką.

Be to, ESM turės teisę pridėti ar pritaikyti naudotojų skaičių, kurių jis gali reikalauti naudoti ERP sprendimą.

ESM oficiali darbo kalba yra anglų. Pasiūlytas ERP sprendimas turi būti prieinamas anglų kalba. Taip pat visi administraciniai klausimai su atrinktu paslaugos teikėju (sutartys, sąskaitų faktūrų išrašymas, sąskaitų valdymas ir t. t.) bus tvarkomi anglų kalba.

Svarbu: ESM netaikoma nei 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES, nei 28.10.2015 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/1929. ESM perka prekes, paslaugas ir darbus savo vardu ir naudai vadovaudamasis ESM pirkimo politika, kuri įsigalioja 2.5.2016 ir skelbiama ESM svetainėje. Daugiau informacijos skaitykite ESM svetainėje.

Šį pirkimą atlieka ESM vadovaudamasis derybų procedūra pagal ESM pirkimo politiką. Daugiau informacijos rasite ESM pirkimo politikoje.

Daugiau informacijos pateikiama pirkimo dokumentuose.

ESM plāno ar 1 pakalpojumu sniedzēju noslēgt pamatnolīgumu par turpmāk aprakstītā uzņēmuma resursu plānošanas (enterprise resource planning – ERP) risinājuma nodrošināšanu programmatūras pakalpojuma (software as a service – SaaS) veidā.

ERP risinājums ir integrēta datorsistēma, ko izmanto, lai pārvaldītu organizācijas iekšējos un ārējos resursus, tostarp (bet ne tikai) materiālos īpašumus, finanšu resursus un materiālus, kā arī cilvēkresursus. Tas ir organizācijas mēroga darbības programmatūras risinājums, kura mērķis ir atvieglot informācijas pārvaldību un tās apriti starp visām darbības jomām organizācijas iekšienē, kā arī atbalstīt saikni ar piegādātājiem un citām ārējām ieinteresētajām personām un pārvaldīt darbu ar šādiem piegādātājiem un ieinteresētajām personām.

SaaS ir programmatūra, kas pieder 1 vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un ko tie piegādā un attālināti pārvalda.

Šīs iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītais ERP risinājums atbilstoši ESM IT stratēģijai būs pamatsistēma un atvieglos ESM darbības pilnvaru īstenošanu. ERP risinājumam cita starpā jāspēj atbalstīt šādas darbības jomas:

— finanšu grāmatvedība, tai skaitā (bet ne tikai) ienākumu, izdevumu, skaidras naudas pārvaldības un maksājumu sistēmas un virsgrāmata,

— vadības grāmatvedība, tai skaitā (bet ne tikai) budžeta izstrāde un prognozēšana,

— braucienu apstiprināšanas darbplūsma un izdevumu pārvaldība,

— cilvēkresursi,

— ārpakalpojumu / iepirkumu / piegādes ķēdes pārvaldība / e-iepirkumi,

— klientu attiecību pārvaldība,

— projektu un portfeļu pārvaldība un saistītā organizatoriskā plānošana,

— datu apstrādes un ziņojumu sagatavošanas pakalpojumi iepriekš minēto darbības jomu atbalstam.

Turklāt izraudzītajam pakalpojumu sniedzējam var būt jāveic arī papildu pakalpojumi, kas nepieciešami ERP risinājuma efektīvai nodrošināšanai SaaS veidā, kā noteikts iepriekš; cita starpā var būt jāveic šādi papildu pakalpojumi: vajadzību analīze, ERP risinājuma pielāgošana un integrēšana, ieviešana uz vietas un attālināti, darbības procesu pārveide, darbplūsmas izstrāde, apmācība, palīdzības dienests, mitināšanas pakalpojumi, datu apstrāde un validēšana, atbalsts lietotājiem, ERP risinājuma pārskatīšanas process, datu migrācija, validēšana, ielāde un glabāšana, kā arī pastāvīgs atbalsts un uzturēšana.

ESM pēc saviem ieskatiem izlems, kurus ERP risinājuma moduļus un funkcijas un kurus papildu pakalpojumus, kas nepieciešami ERP risinājuma efektīvai nodrošināšanai SaaS veidā, ESM pasūtīs veiksmīgajam pakalpojumu sniedzējam piešķirtā pamatnolīguma ietvaros. Uz šādiem pasūtījumiem attieksies pamatnolīguma noteikumi un nosacījumi.

Ja pamatnolīguma darbības laikā ESM darbības vajadzības pieaugs un ERP risinājums tiks attīstīts, lai iepriekš minētās ERP risinājuma definīcijas ietvaros aptvertu arī atbalstu citām darbības jomām, kas nav iepriekš uzskaitītas, ESM saglabā tiesības paplašināt iegādātā ERP risinājuma lietojumu, lai nodrošinātu atbalstu šādām citām ESM darbības jomām. Šādā gadījumā ESM var pēc saviem ieskatiem aicināt izraudzīto pakalpojumu sniedzēju nodrošināt nepieciešamos papildu moduļus un funkcijas, lai atbalstītu šādas citas darbības jomas, kā arī jebkādus papildu pakalpojumus, kas nepieciešami šādu moduļu un funkciju efektīvai nodrošināšanai SaaS formātā; uz šādiem pasūtījumiem attieksies pamatnolīguma noteikumi un nosacījumi.

Šīs iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītajam ERP risinājumam vienmēr jāatbilst jaunākajām tehnoloģiju iespējām, un tas pēc nepieciešamības jāatjaunina, jāuzlabo, jāpilnveido un jāpapildina, lai nodrošinātu, ka tas vienmēr atbilst nozares paraugpraksei.

Turklāt ESM būs tiesības palielināt vai mainīt ERP risinājuma lietotāju skaitu atbilstoši savām vajadzībām.

ESM oficiālā darba valoda ir angļu valoda. Piedāvātajam ERP risinājumam jābūt pieejamam angļu valodā. Arī visi administratīvie jautājumi (līgumi, rēķinu izrakstīšana, kontu pārvaldība utt.) ar izraudzīto pakalpojumu sniedzēju tiks risināti angļu valodā.

Svarīgi: ESM netiek piemērota ne Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīva 2014/24/ES, ne Eiropas Parlamenta un Padomes 28.10.2015 Regula (ES, Euratom) 2015/1929. ESM veic piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumus savā vārdā un savās interesēs saskaņā ar ESM iepirkumu politiku, kas stājās spēkā 2.5.2016 un ir publicēta ESM tīmekļa vietnē. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt ESM tīmekļa vietnē.

ESM šo iepirkumu īsteno, izmantojot sarunu procedūru, kas definēta ESM iepirkumu politikā. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt ESM iepirkumu politikā.

Sīkāka informācija ir sniegta iepirkuma dokumentos.

L-ESM għandu l-ħsieb li jwaqqaf qafas ta' ftehim ma' fornitur ta' servizz waħdieni għall-provvista ta' soluzzjoni għall-ippjanar tar-riżorsi tal-intrapriżi (ERP) kif imfisser hawn taħt, li għandu jkun imwettaq bħala softwer bħala servizz (‘SaaS’).

'Is-soluzzjoni ERP' tfisser sistema bbażata fuq il-kompjuter integrata użata biex timmaniġġja r-riżorsi interni u esterni fi ħdan organizzazzjoni, inkluża, imma mhux limitata għal, assi tanġibbli, riżorsi u materjal finanzjarju, u riżorsi umani. Hija soluzzjoni ta' softwer tan-negozju fi ħdan organizzazzjoni li l-għan tagħha hu li tiffaċilità l-immaniġġjar ta' u l-fluss ta' informazzjoni bejn il-funzjonijiet tan-negozju kollha ġewwa l-konfini tal-organizzazzjoni kif ukoll tappoġġja l-konnessjonijiet għal u l-immaniġġjar ta' fornituri u partijiet interessati fuq barra oħrajn.

L-‘SaaS’ tfisser softwer li huwa proprjetà, ikkunsinnat u mmaniġġjat mill-bogħod minn 1 jew aktar fornituri ta' servizz.

Is-soluzzjoni tal-ERP magħżula bħala riżultat ta' din il-proċedura ta' ksib se tikkostitwixxi sistema ewlenija bi qbil mal-istrateġija tat-TI tal-ESM u se tiffaċilità t-twettiq tal-mandat operazzjonali tal-ESM. Is-soluzzjoni tal-ERP għandha jkollha l-ħila li tappoġġja, inter alia, il-funzjonijiet tan-negozju li ġejjin:

— il-kontabbiltà finanzjarja, inkluż imma mhux limitat għad-dħul, l-infiq, is-sistema tal-immaniġġjar u l-paġamenti ta' flus kontanti, u l-leġer ġenerali,

— l-kontijiet tal-immaniġġjar, inkluż imma mhux limitat għall-ibbaġitjar u t-tbassir,

— il-fluss tax-xogħol approvat għall-ivvjaġġar u l-immaniġġjar tal-ispejjeż,

— ir-riżorsi umani,

— l-issorsjar/il-ksib/l-immaniġġjar tal-katina ta' provvisti/it-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku,

— l-immaniġġjar tar-relazzjoni mal-konsumatur,

— l-immaniġġjar tal-proġett u l-portafoll u l-ippjanar organizzattiv irrelatat,

— l-ipproċessar tad-dejta u s-servizzi ta' rappurtaġġ b'appoġġ għall-funzjonijiet tan-negozju ta' hawn fuq.

Barra min hekk, il-fornitur tas-servizz magħżul jista' jkun mitlub biex jipprovdi servizzi anċillari li huma meħtieġa għall-kunsinna tal-SaaS effettiva tas-soluzzjoni tal-ERP kif imfisser hawn fuq, inkluż, inter alia, analiżi tal-ħtiġijiet, it-tfassil skont il-ħtieġa u l-integrazzjoni tas-soluzzjoni tal-ERP, it-tħaddim fuq is-sit u mill-bogħod, l-istrutturazzjoni mill-ġdid tal-proċess tan-negozju, l-iżvilupp tal-fluss tax-xogħol, it-taħriġ, il-post mnejn tingħata l-għajnuna, is-servizzi tal-iħħostjar, l-immaniġġjar u l-validazzjoni tad-dejta, l-appoġġ tal-utent, il-proċess tar-reviżjoni tas-soluzzjoni tal-ERP, il-migrazzjoni tad-dejta, il-validazzjoni, l-illowdjar u l-ħażna, u l-appoġġ u l-manutenzjoni kontinwa.

L-ESM se jiddeċidi, fid-diskrezzjoni tiegħu biss, liema moduli u funzjonijiet tas-soluzzjoni tal-ERP u liema servizzi anċillari huma meħtieġa għat-twettiq tal-SaaS effettiv tas-soluzzjoni tal-ERP l-ESM se jordna taħt il-qafas ta' ftehim mogħti lill-fornitur tas-servizz magħżul. Kwalunkwe ordni bħal din se tkun suġġetta għat-termini u l-kundizzjoni tal-qafas ta' ftehim.

Jekk matul l-eżistenza tal-qafas ta' ftehim il-bżonnijiet operazzjonali tal-ESM jikbru u s-soluzzjoni tal-ERP tevolvi sabiex, fi ħdan l-għan tad-definizzjoni ta' hawn fuq ta' soluzzjoni tal-ERP, ikopru wkoll l-appoġġ ta' funzjonijiet tan-negozju oħra barra minn dawn imniżżla hawn fuq, l-ESM jirriżerva d-dritt li jespandi l-użu tas-soluzzjoni tal-ERP mixtrija biex tappoġġja funzjonijiet oħra tan-negozju bħal dawn tal-ESM. F'każ bħal dan, l-ESM, fid-diskrezzjoni tiegħu biss, jista' jitlob lill-fornitur tas-servizz magħżul biex jipprovdi l-moduli u l-funzjonalitajiet addizzjonali meħtieġa u kwalunkwe servizzi anċillari li huma meħtieġa għall-kunsinna tal-Saas effettiva ta' tali moduli u l-funzjonalitajiet u kwalunkwe ordni simili se jkunu suġġetti għat-termini u l-kundizzjonijiet tal-qafas ta' ftehim.

Is-soluzzjoni tal-ERP magħżula bħala riżultat ta' din il-proċedura ta' ksib trid tkun, il-ħin kollu, skont l-istat kurrenti tat-teknoloġija u trid tkun aġġornata, imtejba, imsaħħa u supplimentata kif meħtieġ biex tiżgura li hi tikkonforma f'kull mument mal-aqwa prattiki tal-industrija.

Barra minn hekk, l-ESM se jkollu d-dritt li jżid jew jaġġusta n-numru ta' utenti li se jeħtieġu l-użu tas-soluzzjoni tal-ERP.

Il-lingwa uffiċjali tax-xogħol tal-ESM hija l-Ingliż. Is-soluzzjoni tal-ERP proposta trid tkun disponibbli bl-Ingliż. Barra minn hekk, il-materji amministrattivi mal-fornitur tas-servizz magħżul (kuntratti, fatturi, immaniġġjar ta' kontijiet, eċċ.) se jkunu ttrattati bil-lingwa Ingliża.

Importanti: la d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014, u lanqas ir-Regolament (UE, Euratom) 2015/1929 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28.10.2015 ma japplikaw għall-ESM. L-ESM jikseb provvisti, servizzi u xogħlijiet f'ismu u għalih skont il-politika tal-ksib tal-ESM li daħlet fis-seħħ nhar it-2.5.2016 u hija ppubblikata fuq is-sit tal-Internet tal-ESM. Jekk jogħġbok żur is-sit tal-Internet tal-ESM għal iżjed tagħrif.

Dan il-ksib jitwettaq mill-ESM taħt proċedura nnegozjata fid-definizzjoni tal-politika tal-ksib tal-ESM. Jekk jogħġbok ivverifika l-politika tal-ksib tal-ESM għal iżjed tagħrif.

Aktar tagħrif jista' jinsab fid-dokumenti tal-ksib.

EMS zamierza zawrzeć umowę ramową z 1 usługodawcą dotyczącą dostawy rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa zgodnie z definicją poniżej, które należy dostarczyć w formie oprogramowania jako usługi (SaaS).

Rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa oznacza zintegrowany system wspomagany komputerowo używany do zarządzania wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami organizacji, które obejmuje między innymi rzeczowe aktywa trwałe, zasoby finansowe i materiały, a także zasoby ludzkie. Chodzi o rozwiązanie w formie oprogramowania funkcjonującego w całej organizacji, którego celem jest ułatwienie zarządzania informacjami i przepływu informacji między wszystkimi funkcjami biznesowymi w granicach organizacji oraz wspieranie powiązań z dostawcami i innymi zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, a także zarządzania nimi.

SaaS oznacza oprogramowanie, którego właścicielem jest 1 lub więcej usługodawców i które jest dostarczane i zarządzane zdalnie.

Rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa wybrane w wyniku niniejszej procedury przetargowej będzie stanowiło kluczowy system w ramach strategii informatycznej EMS i będzie ułatwiało działalność EMS. Rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa powinno wspierać między innymi następujące funkcje biznesowe:

— sprawozdawczość finansową obejmującą między innymi przychody, wydatki, zarządzanie gotówką i systemami płatności oraz księgę główną,

— rachunkowość zarządczą obejmującą między innymi budżetowanie i prognozowanie,

— przepływ zatwierdzania podróży i zarządzanie wydatkami,

— zasoby ludzkie,

— zaopatrzenie/przetargi/zarządzanie łańcuchem dostaw/elektroniczne procedury przetargowe,

— zarządzanie relacjami z klientami,

— zarządzanie projektami i portfelem oraz powiązane planowanie organizacyjne,

— przetwarzanie danych i usługi raportowania w ramach wsparcia wymienionych funkcji biznesowych.

Dodatkowo wybrany usługodawca może zostać poproszony o świadczenie usług pomocniczych niezbędnych do skutecznego dostarczenia rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa SaaS zgodnie z definicją poniżej, obejmujących między innymi analizę wymogów, dostosowanie do indywidualnych potrzeb i wprowadzenie rozwiązania, wdrożenie zdalnie i na miejscu, przekształcenie procesów biznesowych, rozwój przepływu pracy, szkolenia, usługi hostingu, wprowadzanie i zatwierdzanie danych, wsparcie użytkowników, przegląd rozwiązania, migracja danych, zatwierdzanie, wprowadzanie i przechowywanie, bieżące wsparcie i konserwacja.

EMS dokona wyboru według własnego uznania, które moduły i funkcje rozwiązania i które usługi pomocnicze wymagane do skutecznego dostarczenia SaaS zostaną zamówione na podstawie umowy ramowej udzielonej wybranemu usługodawcy. Każde takie zamówienie będzie przedmiotem warunków umowy ramowej.

Jeżeli w czasie trwania umowy ramowej wzrosną potrzeby operacyjne EMS i rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa będzie ewoluować w taki sposób, że w ramach przedstawionej definicji rozwiązania będzie obejmować również wsparcie innych funkcji biznesowych niż wymienione powyżej, EMS zastrzega sobie prawo do rozszerzenia używania zakupionego rozwiązania, tak aby wspierać te inne funkcje biznesowe EMS. W takim przypadku EMS, według własnego uznania, może zwrócić się do wybranego usługodawcy o dostarczenie wymaganych dodatkowych modułów i funkcji w ramach wsparcia takich innych funkcji biznesowych i wszelkich usług pomocniczych, które są niezbędne do dostarczenia SaaS na potrzeby takich modułów i funkcji, a każde takie zamówienie będzie podlegać warunkom umowy ramowej.

Rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa wybrane w wyniku niniejszej procedury przetargowej musi przez cały czas odpowiadać aktualnemu rozwojowi technologii i musi być aktualizowane, dostosowywane, ulepszane i rozbudowywane w koniecznym zakresie, aby przez cały czas było zgodne z najlepszymi praktykami w sektorze.

Dodatkowo EMS będzie miał prawo dodać lub dostosować liczbę użytkowników, którzy mogą używać rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Oficjalnym językiem roboczym EMS jest angielski. Proponowane rozwiązanie również musi być dostępne w języku angielskim. Wszystkie kwestie administracyjne z wybranym usługodawcą (umowy, faktury, zarządzanie kontem itp.) będą prowadzone w języku angielskim.

Uwaga: do EMS nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 ani rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28.10.2015. EMS przeprowadza zamówienia na dostawy, usługi i roboty we własnym imieniu i na własny rachunek zgodnie z polityką zamówień publicznych EMS, która weszła w życie 2.5.2016 i jest opublikowana w witrynie EMS. Więcej informacji można uzyskać w witrynie internetowej EMS.

EMS przeprowadza przedmiotowy przetarg z zastosowaniem procedury negocjacyjnej w rozumieniu warunków udzielania zamówień publicznych przez EMS. Więcej informacji można uzyskać w warunkach udzielania zamówień publicznych przez EMS.

Więcej szczegółowych informacji podano w specyfikacji przetargowej.

Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu s jedným poskytovateľom služieb na poskytnutie riešenia pre plánovanie zdrojov podniku („riešenie ERP“ – enterprise resource planning) podľa nižšie uvedeného určenia, ktoré sa má dodať vo forme softvéru ako služby (software as a service – SaaS).

Riešenie ERP predstavuje integrovaný počítačový systém, ktorý sa použije na riadenie vnútorných a vonkajších zdrojov v rámci organizácie vrátane, okrem iného, hmotného majetku, finančných zdrojov a materiálov a ľudských zdrojov. Ide o podnikové softvérové riešenie pre celú organizáciu, ktorého cieľom je uľahčiť správu a prenos informácií medzi všetkými podnikovými funkciami v rámci hraníc organizácie a zároveň podporovať pripojenia a správu dodávateľov a ostatných externých zainteresovaných strán.

„SaaS“ predstavuje softvér, ktorý vlastní, poskytne a riadi diaľkovo 1 alebo viac poskytovateľov služieb.

Vybrané riešenie ERP, ktoré bude výsledkom tohto postupu verejného obstarávania, bude predstavovať základný systém v súlade so stratégiou EMS v oblasti IT a podporovať vykonanie operačného mandátu EMS. Riešenie ERP musí byť schopné podporovať, okrem iného, nasledujúce podnikové funkcie:

— finančné účtovníctvo vrátane, okrem iného, systémov na správu príjmov, výdavkov, riadenia hotovosti a platobných systémov a hlavnej účtovnej knihy,

— manažérske účtovníctvo vrátane, okrem iného, rozpočtovania a prognózovania,

— správa pracovného toku a výdavkov v súvislosti so schválením ciest,

— ľudské zdroje,

— zabezpečenie zdrojov/verejné obstarávanie/správa dodávateľského reťazca/elektronické predkladanie ponúk,

— správa vzťahov so zákazníkmi,

— správa projektov a portfólia a súvisiace organizačné plánovanie,

— služby v oblasti spracovania údajov a podávania správ na podporu vyššie uvedených podnikových funkcií.

Okrem toho sa od poskytovateľa služieb môže požadovať poskytnutie pomocných služieb, ktoré sú potrebné pre účinné poskytnutie SaaS, čo sa týka riešenia ERP, ako je určené vyššie, vrátane, okrem iného, analýzy požiadaviek, prispôsobenia a integrácie riešenia ERP, rozmiestnenia na pracovisku a na diaľku, prepracovania podnikových procesov, vývoja pracovného toku, školenia, servisnej podpory, služieb hostingu, spracovania a overovania údajov, používateľskej podpory, procesu preskúmania riešenia ERP, migrácie údajov, overovania, stiahnutia a ukladania a prebiehajúcej podpory a údržby.

EMS rozhodne podľa vlastného uváženia, ktoré moduly a funkcie riešenia ERP a ktoré pomocné služby požadované na účinné poskytnutie SaaS, čo sa týka riešenia ERP, objednáva podľa rámcovej dohody udelenej úspešnému poskytovateľovi služieb. Každá takáto objednávka bude predmetom zmluvných podmienok rámcovej dohody.

Ak sa počas platnosti rámcovej dohody prevádzkové potreby EMS rozšíria a riešenie ERP sa zlepší, tak v rámci rozsahu vyššie uvedenej definície riešenia ERP, že zahŕňa aj podpor iných podnikových funkcií ako sú uvedené vyššie, ESM si vyhradzuje právo rozšíriť použitie obstaraného riešenia ERP na podporu iných podnikových funkcií EMS. V tomto prípade môže EMS podľa vlastného uváženia požadovať od vybratého poskytovateľa služieb, aby poskytol požadované dodatočné moduly a funkcie na podporu iných podnikových funkcií a akékoľvek pomocné služby, ktoré sa požadujú na účinné poskytnutie SaaS, čo sa týka týchto modulov a funkcií, a akákoľvek takáto objednávka bude predmetom zmluvných podmienok rámcovej dohody.

Riešenie ERP, vybraté ako výsledok tohto obstarávacieho konania, musí byť po celý čas v súlade s aktuálnou technológiou a musí sa aktualizovať, modernizovať, zlepšovať a doplniť podľa požiadaviek s cieľom zaistiť, aby bolo po celý čas v súlade s osvedčenými postupmi priemyslu.

Okrem toho bude mať EMS právo pridať alebo upraviť počet používateľov, od ktorých môže požadovať využívanie riešenia ERP.

Úradným pracovným jazykom EMS je angličtina. Navrhované riešenie musí byť dostupné len v angličtine. Všetky administratívne záležitosti (zmluvy, fakturovanie, správa klientov atď.) sa budú s vybraným poskytovateľom služieb realizovať taktiež v angličtine.

Dôležitá informácia: Na EMS sa nevzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.2.2014, ani nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 z 28.10.2015. EMS obstaráva tovary, služby a práce vo vlastnom mene a na vlastný účet v súlade s politikou v oblasti verejného obstarávania EMS, ktorá nadobudla účinnosť 2.5.2016 a bola zverejnená na webovej stránke EMS. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke ESM.

Toto obstarávanie vykonáva ESM v rámci rokovacieho konania v zmysle politiky obstarávania ESM. Ďalšie informácie nájdete v politike obstarávania ESM.

Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

Evropski mehanizem za stabilnost (European Stability Mechanism – ESM) namerava skleniti okvirno naročilo z enim samim ponudnikom storitev za zagotovitev rešitve za načrtovanje virov podjetja (enterprise resource planning – ERP), kot je opredeljena spodaj in ki jo je treba zagotoviti v obliki programske opreme kot storitve (software as a service – SaaS).

„Rešitev ERP“ pomeni integriran računalniški sistem, ki se uporablja za upravljanje notranjih in zunanjih virov v organizaciji, ki med drugim vključujejo opredmetena osnovna sredstva, finančne vire in materiale ter človeške vire. Gre za rešitev poslovne programske opreme, ki zajema celotno organizacijo in ki je namenjena lažjemu upravljanju in pretoku informacij med vsemi poslovnimi funkcijami v okviru omejitev organizacije ter podpori pri povezovanju in upravljanju dobaviteljev in drugih zunanjih deležnikov.

„Programska oprema kot storitev“ pomeni programsko opremo, ki je v lasti in ki jo zagotavlja ter na daljavo upravlja 1 ali več ponudnikov storitev.

Rešitev ERP, ki bo izbrana na podlagi tega razpisnega postopka, bo tvorila jedrni sistem v skladu z informacijsko strategijo ESM in bo podpirala izvajanje operativnega mandata ESM. Rešitev ERP mora med drugim podpirati naslednje poslovne funkcije:

— finančno računovodstvo, ki med drugim vključuje prihodke, izdatke, gotovinsko poslovanje in plačilne sisteme ter vodenje glavnih knjig,

— upravljalno računovodstvo, ki med drugim vključuje pripravo proračuna in napovedi,

— potek dela v zvezi z odobritvijo potovanj in upravljanje stroškov,

— človeške vire,

— pridobivanje virov/javno naročanje/vodenje dobavne verige/e-razpise,

— upravljanje odnosov s strankami,

— upravljanje projektov in portfeljev ter povezano organizacijsko načrtovanje,

— obdelavo podatkov in storitve poročanja v podporo zgoraj navedenim poslovnim funkcijam.

Od izbranega ponudnika storitev se poleg tega lahko zahteva, da zagotovi dodatne storitve, ki so potrebne za učinkovito izvedbo rešitve ERP v obliki programske opreme kot storitve, kot je navedeno zgoraj, in ki med drugim vključujejo analizo potreb, prilagoditev in integracijo rešitve ERP, zagon na lokaciji ali na daljavo, preoblikovanje poslovnega procesa, razvoj delovnega poteka, usposabljanje, podporno storitev, storitve gostovanja, upravljanje in potrjevanje podatkov, pomoč uporabnikom, postopek pregleda rešitve ERP, migracijo, potrjevanje, nalaganje in shranjevanje podatkov ter tekočo podporo in vzdrževanje.

ESM bo po lastni presoji odločil, katere module in funkcionalnosti rešitve ERP ter katere dodatne storitve, potrebne za učinkovito izvedbo rešitve ERP v obliki programske opreme kot storitve, bo naročil na podlagi okvirnega sporazuma, oddanega uspešnemu ponudniku storitev. Za vsako tovrstno naročilo bodo veljali formalni pogoji okvirnega sporazuma.

V primeru, da se v času trajanja okvirnega sporazuma operativne potrebe ESM povečajo, rešitev ERP pa razvije do te mere, da v okviru obsega zgornje opredelitve rešitve ERP zajame tudi podporo drugih poslovnih funkcij, ki zgoraj niso navedene, si ESM pridržuje pravico do razširitve uporabe rešitve ERP z namenom podpore omenjenih drugih poslovnih funkcij ESM. V tem primeru lahko ESM po svoji presoji izbranega ponudnika storitev prosi za zagotovitev dodatnih modulov in funkcionalnosti, ki so potrebne za podporo omenjenih drugih poslovnih funkcij, in kakršnih koli dodatnih storitev, potrebnih za učinkovito izvajanje teh modulov in funkcionalnosti v obliki programske opreme kot storitve, pri čemer bodo za vsako tovrstno naročilo veljali formalni pogoji okvirnega sporazuma.

Rešitev ERP, ki bo izbrana na podlagi tega razpisnega postopka, mora biti vselej v skladu s trenutnimi tehnološkimi razmerami, po potrebi pa jo je treba posodobiti, nadgraditi, izboljšati in dopolniti, da se zagotovi njena stalna skladnost z najboljšimi praksami zadevne industrije.

Poleg tega bo ESM lahko višal ali prilagajal število uporabnikov, ki jih potrebuje za uporabo rešitve ERP.

Uradni delovni jezik ESM je angleščina. Predlagana rešitev ERP mora biti na voljo v angleščini. Vse administrativne zadeve v zvezi z izbranim ponudnikom storitev (pogodbe, izdajanje računov, vodenje računov itd.) se bodo prav tako izvajale v angleščini.

Pomembno: Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 in Uredba (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.10.2015 za ESM ne veljata. ESM blago, storitve in gradnje naroča v svojem imenu in za svoj račun v skladu s politiko javnega naročanja ESM, ki je začela veljati 2.5.2016 in ki je objavljena na spletnem mestu ESM. Za nadaljnje informacije obiščite spletno mesto ESM.

ESM ta razpis izvaja po postopku s pogajanji v skladu s politiko javnih naročil ESM. Za nadaljnje informacije preverite politiko javnih naročil ESM.

Dodatne informacije je mogoče najti v razpisni dokumentaciji.

Tá sé i gceist ag an SCE (Sásra Cobhsaíochta Eorpach) comhaontú creatlaí a bhunú le soláthraí seirbhíse aonair le haghaidh réiteach pleanála acmhainní fiontair (réiteach 'ERP') a chur ar fáil de réir mar atá sainithe thíos, ar gá é a sheachadadh ar bhonn seirbhís bogearraí de réir éilimh (‘SaaS’).

Ciallaíonn 'réiteach ERP' córas ríomhaire-bhunaithe comhtháite arna úsáid chun acmhainní inmheánacha agus seachtracha a bhainistiú laistigh d'eagraíocht, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta don mhéid a leanas; sócmhainní inláimhsithe, acmhainní airgeadais agus ábhair, agus acmhainní daonna. Is réiteach bogearraí gnó uile-eagraíochta é lena mbaineann an cuspóir bainistíocht agus sreabhadh faisnéise a éascú idir na feidhmeanna gnó go léir laistigh de theorainneacha na heagraíochta agus naisc le soláthraithe agus le páirtithe leasmhara seachtracha eile agus bainistiú soláthraithe agus páirtithe leasmhara eile a thacú.

Ciallaíonn 'SaaS' bogearraí atá faoi úinéireacht, atá curtha ar fáil agus atá á mbainistiú go cianda ag 1 soláthraí seirbhíse nó níos mó ná sin.

Beidh an réiteach ERP arna roghnú de thoradh an nós imeachta soláthair seo ina phríomhchóras de bhun straitéis TF SCE (Sásra Cobhsaíochta Eorpach) agus éascóidh sé cur i gcrích shainordú oibriúcháin SCE. Ní foláir nó go mbeidh sé de chumas an réitigh ERP tacaíocht a thabhairt, inter alia, do na feidhmeanna gnó a leanas:

— cuntasaíocht airgeadais, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta d'ioncam, do speansais, do bhainistíocht airgid thirim agus do chórais íocaíochta, agus don mhórleabhar ginearálta,

— cuntasaíocht bhainistíochta, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do bhuiséadú agus do réamhaisnéis,

— sreabhadh oibre um fhaomhadh taistil agus bainistíocht speansas,

— acmhainní daonna,

— foinsiú/soláthar/bainistíocht ar shlabhra soláthair/ríomhthairiscint,

— bainistíocht ar chaidreamh custaiméirí,

— bainistíocht tionscadail agus punainne agus pleanáil eagrúcháin ghaolmhar,

— próiseáil sonraí agus seirbhísí tuairiscithe chun tacú leis na feidhmeanna gnó thuas.

Ina theannta sin, d'fhéadfaí iarraidh ar an soláthraí seirbhíse arna roghnú seirbhísí coimhdeacha a chur ar fáil atá riachtanach le haghaidh seachadadh éifeachtach an réitigh ERP ar bhonn SaaS de réir mar atá sainithe thuas, lena n-áirítear, inter alia, anailís ar riachtanais, saincheapadh agus comhtháthú an réitigh ERP, imscaradh ar an láthair agus go cianda, ath-innealtóireacht ar phróiseas gnó, forbairt ar shreabhadh oibre, oiliúint, deasc seirbhíse, seirbhísí óstála, láimhseáil sonraí agus bailíochtú, tacaíocht d'úsáideoirí, próiseas athbhreithnithe an réitigh ERP, ascnamh sonraí, bailíochtú, lódáil agus stóráil, mar aon le tacaíocht agus cothabháil ar bhonn leanúnach.

Déanfaidh an SCE cinneadh, dá rogha féin, faoi na modúil agus na feidhmiúlachtaí den réiteach ERP agus faoi na seirbhísí coimhdeacha a bheidh riachtanach chun réiteach ERP a sholáthar go héifeachtúil ar bhonn SaaS ordóidh an SCE an comhaontú creatlaí arna dhámhachtain don soláthraí seirbhíse rathúil. Beidh ordú ar bith dá leithéid faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha an chomhaontaithe creatlaí.

Má thagann méadú ar riachtanais oibríochta SCE le linn shaolré an chomhaontaithe creatlaí agus má thagann athrú ar an réiteach ERP, laistigh de raon feidhme an tsainmhíniúcháin thuas ar an réiteach ERP, ionas go gclúdóidh sé tacaíocht do na feidhmeanna gnó eile fosta seachas na cinn atá liostaithe thuas, coimeádann an SCE an ceart úsáid an réitigh ERP arna cheannach a fhorleathnú chun tacú leis na feidhmeanna gnó eile sin den SCE. I gcás dá leithéid, d'fhéadfadh an SCE, dá rogha féin, iarraidh ar an soláthraí seirbhíse roghnaithe na modúil agus na feidhmiúlachtaí atá riachtanach a chur ar fáil chun tacú leis na feidhmeanna gnó eile sin agus le seirbhísí coimhdeacha ar bith atá de dhíth le haghaidh seachadadh éifeachtach SaaS na modúl agus na bhfeidhmiúlachtaí sin agus beidh ordú ar bith den chineál sin faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha an chomhaontaithe creatlaí.

Ní foláir nó go mbeidh an réiteach ERP arna roghnú de thoradh an nós imeachta soláthair seo de réir staid reatha na teicneolaíochta i ngach tráth agus ní mór dó a bheith nuashonraithe, uasghrádaithe, feabhsaithe agus forlíonta de réir mar atá riachtanach chun a áirithiú go gcomhlíonann sé na cleachtais tionsclaíochta is fearr i ngach tráth.

Ina theannta sin, beidh sé de cheart ag an SCE líon na n-úsáideoirí a bhainfidh leas as an réiteach ERP a bhreisiú nó a mhionathrú de réir mar is gá.

Béarla atá i dteanga oibre oifigiúil SCE. Ní foláir nó go mbeidh an réiteach molta ERP ar fáil i mBéarla. Ina theannta sin, déileálfar le cúrsaí riaracháin uile leis an soláthraí seirbhíse roghnaithe (conarthaí, sonrascadh, bainistíocht cuntas, srl) i mBéarla.

Tábhachtach: níl Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26.2.2014, ná Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28.10.2015 infheidhme leis an SCE. Déanann an SCE soláthairtí, seirbhísí agus oibreacha a sholáthar ar a shon féin agus dá chuntas féin de bhun bheartas soláthair SCE a tháinig i bhfeidhm an 2.5.2016 agus atá foilsithe ar láithreán gréasáin SCE. Féach ar láithreán gréasáin SCE le haghaidh a thuilleadh faisnéise.

Déanann an SCE an soláthar seo a chur chun feidhme faoi nós imeachta idirbheartaithe de réir bhrí bheartas soláthair SCE. Déan seiceáil ar bheartas soláthair SCE le haghaidh a thuilleadh faisnéise.

Is féidir faisnéis bhreise a fháil sna doiciméid soláthair.

ЕМС възнамерява да сключи рамково споразумение с един доставчик на услуги за осигуряването на решение за планиране на ресурсите на предприятие („решение ERP“), както е определено по-долу, което трябва да бъде доставено под формата на софтуер като услуга („SaaS“).

„Решение ERP“ означава интегрирана компютърно базирана система, използвана за управление на вътрешни и външни ресурси в рамките на дадена организация, включително, но без да се ограничава само до, материални активи, финансови ресурси и материали и човешки ресурси. Това е софтуерно бизнес решение на нивото на цялата организация, чиято цел е да се улесни управлението и обмена на информация между всички бизнес функции в границите на организацията, както и да подкрепи връзките с и ръководенето на доставчици и други външни заинтересовани лица.

„SaaS“ означава софтуер, който е притежаван, предоставен и управляван от разстояние от 1 или повече доставчици на услуги.

Решението ERP, избрано в резултат на тази процедура по обществена поръчка, ще съставлява основна система съгласно ИТ стратегията на ЕМС и ще улесни извършването на оперативния мандат на ЕМС. Решението ERP трябва да може да поддържа, inter alia, следните бизнес функции:

— финансово отчитане, включително, но не ограничено до, доходи, разходи, управление на парични средства и платежни системи и главна счетоводна книга,

— управленско счетоводство, включително, но не ограничено до, бюджетиране и прогнозиране,

— работен поток за одобрение на пътувания и управление на разходи,

— човешки ресурси,

— осигуряване/набавяне/управление на доставна верига/e-tendering,

— управление на връзките с клиенти,

— управление на проект и портфолио и свързано организационно планиране,

— обработка на данни и услуги по докладване в подкрепа на горепосочените бизнес функции.

В допълнение, от избрания доставчик на услуги може да бъде поискано да предостави помощни услуги, които са необходими за ефективна SaaS доставка на решение ERP, както е определено по-горе, включително, inter alia, анализ на изискванията, персонализиране и интегриране на решение ERP, разполагане на обекта и на разстояние, преструктуриране на бизнес процеси, развитие на работния поток, обучение, звено за обслужване, хостинг услуги, обработка на данните и валидиране, подкрепа за потребителя, процес на преглед на решение ERP, миграция, валидиране, зареждане с и съхранение на данни и текущата подкрепа и поддръжка.

ЕМС ще реши, по собствена преценка, кои модули и функционалности на решението ERP и кои спомагателни услуги, необходими за ефективна SaaS доставка на решение ERP, ще поръча по рамковото споразумение, възложено на одобрения доставчик на услуги. Всяка такава поръчка ще бъде предмет на сроковете и условията на рамковото споразумение.

Ако по време на жизнения цикъл на рамковото споразумение нараснат оперативните нужди на ЕМС и решение ERP се развие така, че в обхвата на горепосоченото определение на решение ERP, да обхваща също така подкрепата на другите бизнес функции, освен изброените по-горе, ЕМС си запазва правото да разшири използването на закупеното ERP решение, за да подкрепи такива други бизнес функции на ЕМС. В такъв случай, ЕМС, по собствена преценка, може да поиска избраните доставчици на услуги да предоставят изискваните допълнителни модули и функционалности в подкрепа на такива други бизнес функции и всички помощни услуги, които се изискват за ефективна SaaS доставка на такива модули и функционалности и всяка такава поръчка ще зависят от сроковете и условията на рамковото споразумение.

Решението ERP, избрано в резултат на тази процедура за обществена поръчка, трябва да бъде, по всяко време, в съответствие с текущото състояние на технологията и трябва да се модернизира, актуализира, подобрява и допълва, както се изисква, за да се гарантира, че съответства по всяко време на най-добрите промишлени практики.

Освен това, ЕМС ще има правото да добави или адаптира броя на потребителите, които може да изискват да използват решението ERP.

Официалният работен език на ЕМС е английски език. Предложеното решение ERP трябва да бъде налично на английски език. Също така всички административни въпроси с избрания доставчик на услуги (поръчки, фактуриране, управление на сметки и др.) ще бъдат разглеждани на английски език.

Важно: нито Директива 2014/24/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г., нито Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28.10.2015 г. не се прилагат за ЕМС. ЕМС осигурява доставки, услуги и строителни дейности от свое име и за своя собствена сметка съгласно политиката за обществени поръчки на ЕМС, която е влязла в сила на 2.5.2016 г. и е публикувана на страницата на ЕМС. Моля, посетете интернет страницата на ЕМС за допълнителна информация.

Тази обществена поръчка се извършва от ЕМС съгласно процедура на договаряне по смисъла на политиката за обществените поръчки на ЕМС. Моля, прегледайте политиката за обществените поръчки на ЕМС за допълнителна информация.

Допълнителна информация може да бъде намерена в документите за обществена поръчка.

MES intenționează să încheie un acord-cadru cu un prestator unic de servicii pentru furnizarea unei soluții de planificare a resurselor întreprinderii („soluție ERP”) astfel cum se definește mai jos, care trebuie livrată sub formă de software ca serviciu („SaaS”).

„Soluție ERP” înseamnă un sistem computerizat integrat utilizat pentru gestionarea resurselor interne și externe în cadrul unei organizații, inclusiv, dar fără a se limita la, activele corporale, resursele financiare, materialele și resursele umane. Este vorba despre o soluție software pentru întreprinderi la nivelul întregii organizații, al cărei obiectiv este de a facilita gestionarea și fluxul de informații între toate funcțiile operaționale din interiorul organizației, precum și de a susține legăturile cu furnizorii și cu alte părți interesate externe și gestionarea acestora.

„SaaS” înseamnă un software care este deținut, livrat și gestionat de la distanță de către 1 sau mai mulți prestatori de servicii.

Soluția ERP selectată în urma acestei proceduri de achiziții publice va constitui un sistem de bază în conformitate cu strategia informatică a MES și va facilita executarea mandatului operațional al MES. Soluția ERP trebuie să aibă capacitatea de a susține, printre altele, următoarele funcții operaționale:

— contabilitatea financiară, inclusiv, dar fără a se limita la, venituri, cheltuieli, sisteme de gestionare a numerarului și de plată, precum și registrul contabil general;

— contabilitatea de gestiune, inclusiv, dar fără a se limita la, întocmirea bugetului și previziuni;

— fluxul de lucru pentru aprobarea deplasărilor și gestionarea cheltuielilor;

— resursele umane;

— aprovizionarea/achizițiile publice/gestionarea lanțului de aprovizionare/achizițiile publice electronice;

— gestionarea relației cu clienții;

— managementul de proiecte și de portofolii și planificarea organizațională conexă;

— servicii de prelucrare a datelor și de raportare, în sprijinul funcțiilor operaționale sus-menționate.

În plus, se poate solicita prestatorului de servicii selectat să presteze servicii auxiliare care sunt necesare pentru livrarea eficace ca SaaS a soluției ERP definite mai sus, inclusiv, printre altele, analiza cerințelor, particularizarea și integrarea soluției ERP, implementarea la fața locului și de la distanță, reconfigurarea procesului operațional, dezvoltarea fluxului de lucru, formare, serviciu de asistență, servicii de găzduire, manipularea și validarea datelor, asistența pentru utilizatori, procesul de revizuire a soluției ERP, migrarea, validarea, încărcarea și stocarea datelor, precum și asistența și întreținerea continue.

MES va decide, la discreția sa exclusivă, ce module și funcționalități ale soluției ERP și ce servicii auxiliare necesare pentru livrarea eficace ca SaaS a soluției ERP va comanda în baza acordului-cadru atribuit prestatorului de servicii câștigător. Orice comandă de acest tip va respecta termenii și condițiile acordului-cadru.

În cazul în care, pe durata acordului-cadru, necesitățile operaționale ale MES cresc și soluția ERP evoluează astfel încât, în cadrul definiției de mai sus a unei soluții ERP, să acopere și susținerea altor funcții operaționale decât cele enumerate mai sus, MES își rezervă dreptul de a extinde utilizarea soluției ERP achiziționate, astfel încât aceasta să susțină aceste funcții operaționale suplimentare ale MES. În acest caz, la discreția sa exclusivă, MES poate solicita prestatorului de servicii selectat să furnizeze modulele și funcționalitățile suplimentare necesare în sprijinul acestor funcții operaționale suplimentare, precum și toate serviciile auxiliare necesare pentru livrarea eficace ca SaaS a acestor module și funcționalități, iar orice comandă de acest tip va respecta termenii și condițiile acordului-cadru.

Soluția ERP selectată în urma acestei proceduri de achiziții publice trebuie să fie, în orice moment, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și trebuie actualizată, modernizată, îmbunătățită și completată în funcție de necesități, pentru a se asigura în orice moment conformitatea sa cu cele mai bune practici industriale.

În plus, MES va avea dreptul de a spori sau de a adapta numărul de utilizatori care ar putea avea nevoie să utilizeze soluția ERP.

Limba de lucru oficială a MES este engleza. Soluția ERP propusă trebuie să fie disponibilă în limba engleză. De asemenea, toate aspectele administrative cu prestatorul de servicii selectat (contracte, facturare, gestionarea conturilor etc.) vor fi tratate în limba engleză.

Important: nici Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014, nici Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28.10.2015 nu se aplică în cazul MES. MES achiziționează bunuri, servicii și lucrări în numele și în contul propriu, conform politicii sale de achiziții publice, care a intrat în vigoare la 2.5.2016 și este publicată pe site-ul MES. A se consulta site-ul MES pentru informații suplimentare.

Această procedură de achiziții este lansată de MES sub forma unei proceduri de negociere, în sensul politicii de achiziții publice a MES. A se consulta politica de achiziții publice a MES pentru informații suplimentare.

Informații suplimentare pot fi găsite în dosarul licitației.

Europski stabilizacijski mehanizam (European Stability Mechanism — ESM) namjerava uspostaviti okvirni sporazum s jednim pružateljem usluga za pružanje rješenja upravljanja resursima poduzeća („rješenje ERP”), kako je određeno u nastavku, koje mora biti isporučeno kao softver kao usluga („SaaS”).

„Rješenje ERP” znači integrirani računalni sustav koji se koristi za upravljanje unutarnjim i vanjskim resursima u organizaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na materijalnu imovinu, financijska sredstva i materijale te ljudske resurse. To je poslovno softversko rješenje na razini organizacije čija je svrha olakšati upravljanje informacijama i protok informacija među svim poslovnim funkcijama unutar granica organizacije, kao i pružanje podrške povezivanju s i upravljanju dobavljačima i drugim vanjskim dionicima.

„SaaS” znači softver koji je u vlasništvu, koji isporučuje i kojim daljinski upravlja 1 ili više pružatelja usluga.

Rješenje ERP odabrano kao rezultat ovog postupka nabave činit će temeljni sustav u skladu s informatičkom strategijom ESM-a te će olakšati izvršenje operativnog mandata ESM-a. Rješenje ERP mora biti u mogućnosti podržavati, među ostalim, sljedeće poslovne funkcije:

— financijsko računovodstvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na prihode, rashode, upravljanje gotovinom, platne sustave i glavnu knjigu,

— upravljačko računovodstvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na budžetiranje i predviđanje,

— upravljanje radnim tijekom odobrenja putovanja i troškovima,

— ljudski resursi,

— nabavljanje/nabava/upravljanje lancem opskrbe/e-nadmetanje,

— upravljanje odnosima s klijentima,

— upravljanje projektom i portfeljem te povezano organizacijsko planiranje,

— usluge obrade podataka i izvješćivanja kao podrška prethodno navedenim poslovnim funkcijama.

Osim toga, od odabranog se pružatelja usluga može zatražiti pružanje dodatnih usluga nužnih za učinkovitu isporuku rješenja ERP u obliku softvera kao usluge, kako je prethodno definirano, uključujući, među ostalim, analizu zahtjeva, prilagodbu i integraciju rješenja ERP, implementaciju na lokaciji i daljinsku implementaciju, reinženjering poslovnih procesa, razvoj tijeka rada, osposobljavanje, korisničku podršku, usluge udomljavanja, rukovanje podacima i provjeru valjanosti podataka, podršku korisnicima, postupak pregleda rješenja ERP, migraciju, provjeru valjanosti, utovar i pohranu podataka te trajnu podršku i održavanje.

ESM će odlučiti, prema vlastitom nahođenju, koje će module i funkcionalnosti rješenja ERP i koje će dodatne usluge nužne za učinkovitu isporuku rješenja ERP u obliku softvera kao usluge ESM naručiti na temelju okvirnog sporazuma sklopljenog s uspješnim pružateljem usluga. Svaka takva narudžba podlijegat će uvjetima okvirnog sporazuma.

Ako tijekom trajanja okvirnog sporazuma operativne potrebe ESM-a rastu te se rješenje ERP razvija tako da se, u okviru prethodne definicije rješenja ERP, pokriva i podrška drugim poslovnim funkcijama osim prethodno navedenih, ESM zadržava pravo proširiti uporabu nabavljenog rješenja ERP za pružanje podrške navedenim drugim poslovnim funkcijama ESM-a. U tom slučaju ESM, prema vlastitom nahođenju, može zatražiti od odabranog pružatelja usluga da pruži nužne dodatne module i funkcionalnosti kao podršku navedenim drugim poslovnim funkcijama i sve dodatne usluge nužne za učinkovitu isporuku takvih modula i funkcionalnosti u obliku softvera kao usluge te će svaka takva narudžba podlijegati uvjetima okvirnog sporazuma.

Rješenje ERP odabrano kao rezultat ovog postupka nabave mora, u svakom trenutku, biti u skladu s trenutačnim dostignućima u tehnologiji te mora biti ažurirano, unaprijeđeno, poboljšano i dopunjeno prema potrebi kako bi se osiguralo da je u svakom trenutku usklađeno s najboljim praksama industrije.

Osim toga, ESM će imati pravo dodati ili prilagoditi broj korisnika koje može zahtijevati za korištenje rješenja ERP.

Službeni je radni jezik ESM-a engleski. Predloženo rješenje ERP mora biti dostupno na engleskom jeziku. Isto tako, svi upravni predmeti koji se odnose na odabranog pružatelja usluga (ugovori, fakturiranje, upravljanje računima itd.) rješavat će se na engleskom jeziku.

Važna informacija: na ESM se ne primjenjuju ni Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 niti Uredba (EU, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28.10.2015. ESM nabavlja robu, usluge i radove u vlastito ime i za vlastiti račun u skladu s politikom nabave ESM-a koja je stupila na snagu 2.5.2016 te je objavljena na mrežnoj stranici ESM-a. Molimo posjetite mrežnu stranicu ESM-a za više informacija.

Ovu nabavu provodi ESM u okviru pregovaračkog postupka prema njegovom značenju u politici nabave ESM-a. Molimo pogledajte politiku nabave ESM-a za više informacija.

Više informacija dostupno je u dokumentaciji o nabavi.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Luxembourg-Luxembourg: Provision of an enterprise resource planning (ERP) solution

2017/S 031-055242

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
European Stability Mechanism (ESM)
6a, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg
1347
Luxembourg
Contact person: Rod Holden
Telephone: +352 260962475
E-mail: procurement@esm.europa.eu
NUTS code: LU000

Internet address(es):

Main address: http://www.esm.europa.eu

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.esm.europa.eu/procurement
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Provision of an enterprise resource planning (ERP) solution.

Reference number: IT/02/ERP/RH/2017.
II.1.2)Main CPV code
48451000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

The ESM intends to establish a framework agreement with a single service provider for the provision of an enterprise resource planning solution (‘ERP solution’) as defined below, which must be delivered as software as a service (‘SaaS’).

‘ERP solution’ means an integrated computer-based system used to manage internal and external resources within an organisation, including, but not limited to, tangible assets, financial resources and materials, and human resources. It is an organisation-wide business software solution whose purpose is to facilitate the management of and flow of information between all business functions inside the boundaries of the organisation as well as supporting the connections to and management of suppliers and other outside stakeholders.

‘SaaS’ means a software that is owned, delivered and managed remotely by 1 or more service providers.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
72210000
72220000
72250000
72260000
72600000
48000000
72000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LU0
Main site or place of performance:

Luxembourg.

II.2.4)Description of the procurement:

The ERP solution selected as a result of this procurement procedure will constitute a core system pursuant to the ESM's IT strategy and will facilitate the carrying out of the ESM's operational mandate. The ERP solution must be capable of supporting, inter alia, the following business functions:

— financial accounting, including but not limited to income, expenses, cash management and payment systems, and general ledger,

— management accounting, including but not limited to budgeting and forecasting,

— travel approval workflow and expense management,

— human resources,

— sourcing/procurement/supply chain management/e-tendering,

— customer relationship management,

— project and portfolio management and related organisational planning,

— data processing and reporting services in support to the above business functions.

Additionally, the selected service provider may be asked to provide ancillary services which are required for an effective SaaS delivery of the ERP solution as defined above, including, inter alia, requirements analysis, customisation and integration of the ERP solution, on-site and remote deployment, business process re-engineering, work flow development, training, service desk, hosting services, data handling and validation, user support, ERP solution review process, data migration, validation, loading and storage, and ongoing support and maintenance.

The ESM will decide, at its sole discretion, which modules and functionalities of the ERP solution and which ancillary services required for an effective SaaS delivery of the ERP solution the ESM will order under the framework agreement awarded to the successful service provider. Any such order will be subject to the terms and conditions of the framework agreement.

If during the lifetime of the framework agreement the ESM operational needs grow and the ERP solution evolves so that it, within the scope of the above definition of an ERP solution, covers also the support of other business functions than those listed above, the ESM reserves the right to expand the use of the purchased ERP solution to support such other business functions of the ESM. In such case, the ESM, at its sole discretion, may ask the selected service provider to provide the required additional modules and functionalities in support of such other business functions and any ancillary services which are required for an effective SaaS delivery of such modules and functionalities and any such order will be subject to the terms and conditions of the framework agreement.

The ERP solution selected as a result of this procurement procedure must be, at all times, in accordance with the current state of technology and must be updated, upgraded, enhanced and supplemented as required to ensure that it conforms at all times to best industry practices.

Additionally, the ESM will have the right to add or adjust the number of users that it may require to use the ERP solution.

The ESM's official working language is English. The proposed ERP solution must be available in English. Also, all administrative matters with the selected service provider (contracts, invoicing, account management, etc.) will be dealt with in the English language.

Important: neither Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26.2.2014, nor Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28.10.2015 apply to the ESM. The ESM procures supplies, services and works on its own behalf and for its own account pursuant to the ESM procurement policy which entered into force on 2.5.2016 and is published on the ESM website. Please visit the ESM website for further information.

This procurement is carried out by the ESM under a negotiated procedure in the meaning of the ESM procurement policy. Please check the ESM procurement policy for further information.

Further information can be found in the procurement documents.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Possibility of extension for 48 months at the ESM's sole discretion. In total, the anticipated term of the awarded contract may be up to 108 months.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

As stated in the procurement documents.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/03/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
ESM Procurement Review Panel
6a, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg
1347
Luxembourg
E-mail: procurementreview@esm.europa.eu
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Please see the ESM procurement review procedure available at:

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/2016_may_procurement_review_procedure.pdf

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB