« Back to Search« Back to SearchSearch » Industrial and technical training services  Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Industrial and technical training services

  Opole Poland — Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Published June 2, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€980.00
Winner
VINCI Grup Sp. z o.o.

Implementation of vocational training divided into four tasks:

1. The operator of backhoe loaders kl. III all types.

2. Fakturzysta enabled Invoice program Symphony and Handel.

3. Modern warehouse with computers, cash registers and truck motorized.

4. Operation events with elements of carving and florists.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
7 0007000
33 43533435
30 05430054
6 0906090
2 9402940
16 38016380
9 3159315
13 09013090
4 3094309

Polska-Opole: Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego

2016/S 105-187927

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Armii Krajowej 4
Punkt kontaktowy: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba do kontaktów: Dariusz Purul
45-071 Opole
POLSKA
Tel.: +48 774538882
E-mail: logistyk@ohp.opole.pl
Faks: +48 774560032

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opolska.ohp.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: OHP Opole
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Realizacja szkoleń zawodowych z podziałem na 4 zadania:
1. Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy.
2. Fakturzysta z obsługą programu Symfonia Faktura i Handel.
3. Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
4. Obsługa imprez okolicznościowych z elementami carvingu i florystyki.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kod NUTS PL522

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Realizacja szkoleń zawodowych z podziałem na cztery zadania:
1. Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy.
2. Fakturzysta z obsługą programu Symfonia Faktura i Handel.
3. Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
4. Obsługa imprez okolicznościowych z elementami carvingu i florystyki.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80531000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 7 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia. Waga 10
2. Doświadczenie jednostki w realizacji szkoleń grupowych z obszaru zlecanego szkolenia. Waga 10
3. Jakość świadczonych usług. Waga 10
4. Zatrudnianie osoby bezrobotnej lub młodocianej w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 061-104706 z dnia 26.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu
ul. Orzechowa 2
50-540 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 33 435 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 054 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Fakturzysta z obsługą programu Symfonia Faktura i Handel
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Neo Consulting Investment Sp. z o.o.
ul. Porzeczkowa 47
61-306 Poznań
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 940 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózka jezdniowego z napędem silnikowym
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

VINCI Grup Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 12
49-300 Brzeg

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 16 380 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 315 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Obsługa imprez okolicznościowych z elementami carvingu i florystyki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

VINCI Grup Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 12
49-300 Brzeg

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 309 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB