« Back to Search« Back to SearchSearch » Printing and related services  Министерство на земеделието и храните

Printing and related services

  Sofia Bulgaria — Министерство на земеделието и храните
Published July 2, 2016 — Deadline August 2, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Printing and other related services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-София: Печатни и други, свързани с печата услуги

2016/S 126-225202

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Министерство на земеделието и храните
831909905
бул. „Христо Ботев“ № 55
София
1040
България
Лице за контакт: Елица Сотирова
Телефон: +359 298511346
Електронна поща: esotirova@mzh.government.bg
Факс: +359 29813422
код NUTS: BG

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mzh.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/procurement/pr_procedures.aspx

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/procurement/pr_procedures.aspx
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: селско, рибно стопанство и хранителни продукти

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изработка на дизайн, отпечатване, брандиране и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на МЗХ“.

II.1.2)Основен CPV код
79800000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на обществената поръчка е да бъде обезпечена необходимостта на възложителя от рекламни и печатни материали (наръчници; брошури; листовки; дипляни; книги; календари; тефтери; подаръчни торбички; подаръчни кутии; покани; табелки за маса; блака за меню за маса; бланки; картонени папки; химикалки; лента за бадж с клипс) за следващите 2 години или до изчерпване на предвидения от възложителя бюджет в размер на 200 000 BGN без ДДС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Сградата на МЗХ на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основната цел на обществената поръчка е да бъде обезпечена необходимостта на възложителя от рекламни и печатни материали (наръчници; брошури; листовки; дипляни; книги; календари; тефтери; подаръчни торбички; подаръчни кутии; покани; табелки за маса; блака за меню за маса; бланки; картонени папки; химикалки; лента за бадж с клипс) за следващите 2 години или до изчерпване на предвидения от възложителя бюджет в размер на 200 000 BGN без ДДС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изработка на дизайна / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Срок за отпечатване и доставка / Тежест: 25
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

100 000 (сто хиляди) BGN за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП. Прилагат се и доказателства за извършените услуги.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Информацията за екипа се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.

3. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за обезпечаване на производствения цикъл. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В, т. 9 от ЕЕДОП.

4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието /ЗНАООС/. Информацията по т. 3.3.4 се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Г от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 (две) дейности с предмет и обем идентични или сходни с настоящата поръчката, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността.

2. Минимални изисквания към членовете на екипа:

Експерт 1 — Ръководител на екип, който отговаря за целия процес, свързан с изпълнението на договора, включително и неговото отчитане пред възложителя — изисквания:

— Образование: висше образование, образователна степен магистър;

— Професионален опит: минимум 3 години ръководен опит в областта на полиграфическите услуги;

— Компютърни умения: Microsoft Office приложения, AdobePhotoshop, CorelDraw, AdobeIllustrator или всякакъв друг софтуер, свързан с художественото оформление на материалите.

Експерт 2 — Специалист „Предпечат“, който отговаря за подготовката на изготвените материали (файлове) за печат, включително тяхната редакционна обработка — изисквания:

— Образование: висше образование, образователна степен магистър;

— Професионален опит: минимум 2 години опит като специалист в предпечатната подготовка;

— Компютърни умения: специализирани програми, например: Indesign, AdobePhotoshop, CorelDraw, AdobeIllustrator, AcrobatDistiller или всякакъв друг софтуер за предпечатна подготовка на материалите.

Експерт 3 — Специалист „Креативна част“, който отговаря за изготвянето на дизайна на материалите, които следва да бъдат изработени — изисквания:

— Образование: висше образование, образователна степен бакалавър;

— Професионален опит: Минимум 2 години специфичен опит в областта на изработването на дизайн за печатни материали.

3. Участникът трябва да разполага с минимум 1 четирицветна офсетова печатна машина и минимум 1 дигитална машина.

4. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват приложим към предмета на поръчката, а именно: полиграфически услуги или еквивалент.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, възникнали преди или по време на процедурата. При наличие на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Гаранцията за изпълнение е в размер на 6 000 BGN, представляващи 3 % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/08/2016
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/08/2016
Местно време: 14:00
Място:

Министерство на земеделието и храните, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/06/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB