« Back to Search« Back to SearchSearch » hydroxides as basic inorganic chemicals  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna

hydroxides as basic inorganic chemicals

  KATOWICE Poland — Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Published March 13, 2012 — Deadline April 18, 2012 (7 years ago)
|
Notice type
Contract notice
:Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinowego w ilości 300 ton – koagulanta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Name, addresses and contact point(s)
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19 For the attention of: Jan Bryda 40-026 Katowice POLAND Telephone: +48 326038719 E-mail: gpw@gpw.katowice.pl Fax: +48 326038634 Internet address(es): General address of the contracting entity: www.gpw.katowice.pl Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Main activity
Water
Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no
Title attributed to the contract by the contracting entity
Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinowego w ilości 300 ton – koagulanta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia.
Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies Purchase Main site or location of works, place of delivery or of performance: Stacja Uzdatniania Wody Maczki ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec. Stacja Uzdatniania Wody Będzin ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin. NUTS code PL22A
Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
Short description of the contract or purchase(s)
Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinowego w ilości 300 ton – koagulanta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia.
Common procurement vocabulary (CPV)
24311500
Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Information about lots
This contract is divided into lots: no
Information about variants
Variants will be accepted: no
Total quantity or scope
Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinowego w ilości 300 ton – koagulanta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia. Estimated value excluding VAT: 267 000,00 PLN
Information about options
Options: no
Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
Deposits and guarantees required
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). W przypadku wniesienia wadium w walutach innych niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia wartości według średniego kursu NBP (tabela A) opublikowanego w dniu składania ofert. Oryginał dokumentu wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zaleca zdeponować w Kasie Głównej czynnej w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie zamawiającego. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dokumentu wadium.
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
Podstawą zapłaty za dostarczony produkt, odpowiadający wymaganiom zamawiającego będą faktury VAT wystawiane odrębnie dla każdej dostarczonej do miejsca dostawy partii produktu. Zamawiający ma obowiązek dokonania przelewu – zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 p.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 p.2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 p. 4-8 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 p. 9 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w p.2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 p. 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 p. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 p. 5-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podania w powyższym dokumencie wartości w walutach innych niż PLN zamawiający dokona przeliczenia wartości według średniego kursu NBP (tabela A) opublikowanego w dniu składania ofert. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdz. IV p.1.4. SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winien on przedłożyć informację, o której mowa powyżej dotyczącą tych podmiotów.
Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinowego w ilości co najmniej 150 ton, 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Type of procedure
Open
Award criteria
Lowest price
Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
File reference number attributed by the contracting entity
OG/322/09/2012
Previous publication(s) concerning the same contract
no
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 17.4.2012 - 15:00 Payable documents: yes Price: 10,00 PLN Terms and method of payment: Koszt przesyłki SIWZ 15,00 PLN.
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.4.2012 - 09:00
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
Conditions for opening tenders
Date: 18.4.2012 - 09:30 Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes Komisja przetargowa.
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes Estimated timing for further notices to be published: Styczeń 2013 r.
Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
Additional information
Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenie wymienione w Rozdz. V SIWZ oraz: 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, 2. aktualny atest PZH Warszawa dopuszczający oferowany produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia, 3. aktualną kartę charakterystyki, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., 4. oświadczenie o zgodności oferowanego produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi, 5. oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego, 6. wypełnione i podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 138c ust.1 p.4) ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa wyżej podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający wymaga, by udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekraczał 50 % - pod rygorem odrzucenia oferty, 7. parafowany wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, 8. Formularz podwykonawcy - załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Body responsible for appeal procedures
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLAND E-mail: uzp@uzp.gov.pl Telephone: +48 224587706 Internet address: www.uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLAND E-mail: uzp@uzp.gov.pl Telephone: +48 224587706 Internet address: www.uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
Date of dispatch of this notice
9.3.2012

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB