« Back to Search« Back to SearchSearch » Forestry services  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pniewy

Forestry services

  Pniewy Poland — Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pniewy
Published January 13, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€11.40M
Winner
Konsorcjum firm ECO-LAS: M.H.FOREST Marcin Hirszfeld, Dąbrowa Nowa 9, 64-316 Kuślin, Zakład Usług Leśnych Janusz Hirszfeld, Dąbrowa Nowa 9, 64-316 Kuślin
1

2100, as amended. d. - Next: Law

Forest), including work in the field of breeding and forest protection, harvesting and skidding, nursery,

seed, maintenance of tourist and educational infrastructure and transport seedlings, seeds and materials

and interior 'mop, patrol, service points: disposable and observation, cleaning building

administrative and land around the forest district Pniewy in 2017.

2100, as amended. d. - Hereinafter referred to as the "Act olasach") including the work in the field of breeding and forest protection, harvesting and skidding, Forestry Commission Pniewyw 2017 in subdistricts Kaźmierz, Ostrolesie, Wielonek, Klemensowo.

1, item 6 of the PPA of 50% of the contract.

2100, as amended. d. - Hereinafter the "Law on Forests"), including work in the field of breeding and forest protection, harvesting and skidding, Pniewy Forestry Commission in 2017 in the forestry Mielno, Bytyń, Lubosz.

1, item 6 of the PPA of 50% of the contract.

2100, as amended. d. - Hereinafter the "Law on Forests"), including work in the field of breeding and forest protection, harvesting and skidding, Pniewy Forestry Commission in 2017 in the forestry Wituchowo, Urbanówko, Lwówek

1, item 6 of the PPA of 50% of the contract.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Pniewy: Usługi leśnictwa

2017/S 009-013678

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pniewy
ul. Wolności4
Pniewy
62-045
Polska
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Pniewy, ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy
Tel.: +48 612910420
E-mail: pniewy@poznan.lasy.gov.pl
Faks: +48 612936435
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pniewy.poznan.lasy.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej PGL LP
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pniewy w roku 2017.

Numer referencyjny: SA 270.5.2016
II.1.2)Główny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: Ustawa

o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa,

nasiennictwa, utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz transportu sadzonek, nasion i materiałów

oraz dogaszania, patrolowania, obsługi punktów: dyspozycyjnego i obserwacyjnego, sprzątania budynku

administracyjnego i terenu wokół Nadleśnictwa Pniewy w roku 2017.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 399 444.72 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Pniewy w 2017 roku – leśnictwa Kaźmierz, Ostrolesie, Wielonek, Klemensowo

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231100
77231200
77231600
77231700
75251120
77231800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa Kaźmierz, Ostrolesie, Wielonek, Klemensowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa olasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwa Pniewyw roku 2017 na terenie leśnictw Kaźmierz, Ostrolesie, Wielonek, Klemensowo.

Podana powyżej wartość zawiera wartość opcji w wysokości 20 % zamówienia podstawowego i wartość zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 % zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego..

Kryteria oceny ofert:

cena 60 %

Aspekty społeczne wykonania zamówienia 20 %

Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Pniewy w 2017 roku – leśnictwa Mielno, Bytyń, Lubosz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231100
77231200
77231600
77231700
75251120
77231800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa Mielno, Bytyń, Lubosz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwa Pniewy w roku 2017 na terenie leśnictwa Mielno, Bytyń, Lubosz.

Podana powyżej wartość zawiera wartość opcji w wysokości 20 % zamówienia podstawowego i wartość zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 % zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego..

Kryteria oceny ofert:

cena 60 %

Aspekty społeczne wykonania zamówienia 20 %

Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 – Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Pniewy w 2017 roku – leśnictwa Wituchowo, Urbanówko, Lwówek

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231100
77231200
77231600
77231700
75251120
77231800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa Wituchowo, Urbanówko, Lwówek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwa Pniewy w roku 2017 na terenie leśnictwa Wituchowo, Urbanówko, Lwówek

Podana powyżej wartość zawiera wartość opcji w wysokości 20 % zamówienia podstawowego i wartość zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 % zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego..

Kryteria oceny ofert:

cena 60 %

Aspekty społeczne wykonania zamówienia 20 %

Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4 – Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Pniewy w 2017 roku – maszynowe pozyskanie i zrywka surowca drzewnego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa Wituchowo, Urbanówko, Lwówek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwa Pniewy w roku 2017 na terenie leśnictwa Wituchowo, Urbanówko, Lwówek

Podana powyżej wartość zawiera wartość opcji w wysokości 20 % zamówienia podstawowego i wartość zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 % zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego..

Kryteria oceny ofert:

cena 60 %

Aspekty środowiskowe wykonania zamówienia 20 %

Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2016/S 211-384404
Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet nr 1 – Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Pniewy w 2017 roku – leśnictwa Kaźmierz, Ostrolesie, Wielonek, Klemensowo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych, Paweł Kaczmarek, ul. 3 Stycznia 7, 64-310 Lwówek, Zakład Usług Leśnych, Magdalena Walkowiak, ul. Leśna 27, 64-551 Otorowo
ul. 3 Stycznia 7
Lwówek
64-310
Polska
Tel.: +48 601589654
E-mail: bkaczmarek4@gmail.com
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych, Magdalena Walkowiak
ul. Leśna 27
Otorowo
64-551
Polska
Tel.: +48 601589654
E-mail: bkaczmarek4@gmail.com
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 900 924.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 167 277.34 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2016/S 211-384404
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet nr 2 – Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Pniewy w 2017 roku – leśnictwo Mielno,Bytyń, Lubosz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych, Paweł Kaczmarek, ul. 3 Stycznia 7, 64-310 Lwówek, Zakład Usług Leśnych, Magdalena Walkowiak, ul. Leśna 27, 64-551 Otorowo, Zakład Usług Leśnych „NAWROT” Roman Nawrot, ul. Al. E. Sczanieckiej 67, 64-310 Lwówek, Zakład Usług Leśnych J
ul 3 Stycznia 7
Lwówek
64-310
Polska
Tel.: +48 601589654
E-mail: bkaczmarek4@gmail.com
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych „Brzoza” Zdzisław Jędrzejczak
ul. Sportowa 11B
Bolewice
64-305
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych Józef Czaja
Koźle 27
Otorowo
64-551
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych „NAWROT” Roman Nawrot, ul. Al. E. Sczanieckiej 67, 64-310 Lwówek
ul. Al. E. Sczanieckiej 67
Lwówek
64-310
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych, Magdalena Walkowiak
ul. Leśna 27
Otorowo
64-551
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 074 943.42 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 708 279.83 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2016/S 211-384404
Część nr: 3
Nazwa:

Pakiet nr 3 – Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Pniewy w 2017 roku – leśnictwo Wituchowo,Urbanówko, Lwówek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECH-MECH-LAS, Zdzisław Sudoł, ul. A. Jarochowskiego 5, 64-410 Sieraków, Zakład Usług Leśnych Michał Stachowiak, Linie 34, 64-310 Lwówek, Zakład Usługowo-Handlowy Beata Walczak, Krzyszkówko 2, 64-427 Lewice, Zakład Usług Leśnych, Mi
ul. A. Jarochowskiego 5
Sieraków
64-310
Polska
E-mail: techmech@op.pl
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych, Mikołaj Ignorek, Błaki 8, 64-361 Miedzichowo
Błaki 8
Miedzichowo
64-410
Polska
E-mail: techmech@op.pl
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych Michał Stachowiak, Linie 34, 64-310 Lwówek
Linie 34
Linie
64-310
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usługowo-Handlowy Beata Walczak, Krzyszkówko 2, 64-427 Lewice
Krzyszkówko 2
Krzyszkówko
64-427
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 067 630.65 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 647 817.46 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2016/S 211-384404
Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet nr 4 – Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Pniewy w 2017 roku – maszynowepozyskanie i zrywka surowca drzewnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm ECO-LAS: M.H.FOREST Marcin Hirszfeld, Dąbrowa Nowa 9, 64-316 Kuślin, Zakład Usług Leśnych Janusz Hirszfeld, Dąbrowa Nowa 9, 64-316 Kuślin
Dąbrowa Nowa 9
Kuślin
64-316
Polska
E-mail: mhforest@wp.pl
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych Janusz Hirszfeld, Dąbrowa Nowa 9, 64-316 Kuślin
Dąbrowa Nowa 9
Kuślin
64-316
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 437 218.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 175 596.86 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kwoty umowne – wpisane w sekcji V są to kwoty umowne netto bez wartości opcji w wysokości 20 %zamówienia podstawowego i wartości zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 %zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 2245878-00/03

Adres internetowy:http://www.uzp.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB