« Back to Search« Back to SearchSearch » Food, beverages, tobacco and related products  Район Тракия — Община Пловдив

Food, beverages, tobacco and related products

  Plovdiv Bulgaria — Район Тракия — Община Пловдив
Published September 23, 2016 — Deadline October 24, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Food supply for municipal kindergartens and nurseries located within the area "Trakia" Plovdiv Municipality. Performed supply of canned fruits and vegetables, subject to the requirements and parameters specified in the documentation. In terms of participation are specified forecasted quantities, the employer is entitled to the needs of childcare and financial resources, which have not to assign deliveries to the entire quantity and total value.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2016/S 184-329616

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Район Тракия — Община Пловдив
0004715040084
бул. „Освобождение“ № 63
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Таня Иванова, Лиляна Власова тел. +359 32682479
Телефон: +359 32307813
Електронна поща: trakia@plovdiv.bg
Факс: +359 32680316
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.trakia-plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://trakia-plovdiv.bg/zop/protseduri-po-zop

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://trakia-plovdiv.bg/zop/protseduri-po-zop
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, мляко и млечни продукти, месо, месни продукти, риба и яйца, плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 902 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хляб и тестени изделия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 - UA01
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Детските завадения, изброени изчерпателно в документацията, които се намират на територията на район „Тракия“ — Община Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 166.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 - UA01
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Детските заведения на територията на район „Тракия“, които са изчерпателно изброени в документацията за провеждане на процедурата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка на мляко и млечни продукти, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 310 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на месо, месни продукти, риба и яйца

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 - UA01
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Детските заведения на територията на район „Тракия“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка намесо, месни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 199 166.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 - UA01
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Детските заведения на територията на район „Тракия“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка на плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 260 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пакетирани хранителни продукти

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 - UA01
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Детските заведения на територията на район „Тракия“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка на пакетирани хранителни продукти, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 57 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на плодови и зеленчукови консерви

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 - UA01
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Детските заведения на територията на район „Тракия“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка на плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е извършил дейности през последните 3 години, сходни по предмет и обем с конкретната обособена позиция, за която кандидатства.

2. Участникът да притежава сертификати за качество ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката.

3. Участникът трябва да разполага с минимум 2 /две/ технически изправни специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, регистрирани от ОДБХ.

4.Участниците следва да разполагат с обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/или търговия на едро с хранителни продукти (от животински или неживотински произход), който обект следва да е регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ.

по предмета на поръчката, разрешението да бъде издадено след 25.1.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 4 за наличие на обект за производство, съхранение и/или търговия на едро, като посочи номера на удостоверението за регистрация за търговия на едро с храни, включващо списък на групите храни по предмета на поръчката, издадено след 25.1.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните. В горепосоченото удостоверение за търговия с храни, издадено на името на участника, следва да бъде отбелязано, че кандидатът отговаря на изискванията на Регламент (EO) 852/2004 на Европейския Парламент и Съвета, а за храни от животински произход и на Регламент (EO) 853/2004 на Европейския Парламент и Съвета.

Забележка: При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да декларира еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия на едро с храни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има опит при изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката — предмета на обособената позиция, за която участва.

Забележка: Идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за всяка обособена позиция са доставки на храни от „Групата храна“ за съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни“ са храни, обединени на базата на техния произход и състав.

Обемът на сходните по вид дейности за всяка обособена позиция следва да бъде:

Обособена позиция № 1: Доставка на хляб и тестени изделия — на стойност минимум 29 000 BGN /двадесет и девет хиляди лева/ с ДДС.

Обособена позиция № 2: Доставка на мляко и млечни продукти — на стойност минимум 373 000 BGN /триста седемдесет и три хиляди лева/ с ДДС.

Обособена позиция № 3: Доставка на месо, месни продукти, риба и яйца — на стойност минимум 239 000 BGN /двеста тридесет и девет хиляди лева/ с ДДС.

Обособена позиция № 4: Доставка на плодове и зеленчуци — на стойност минимум 312 000 BGN /триста и дванадесет хиляди лева/ с ДДС.

Обособена позиция № 5: Доставка на пакетирани хранителни продукти — на стойност минимум 69 000 BGN /шестдесет и девет хиляди лева/ с ДДС.

Обособена позиция № 6: Доставка на плодови и зеленчукови консерви — на стойност минимум 61 000 BGN /шестдесет и една хиляди лева/ с ДДС.

1.1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1 за доставки на хранителни продукти по съответната обособена позиция, за която подава оферта, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата и получателите, придружени с доказателства за извършената доставка.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление и контрол на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификацията, включваща храни и/или група хранителни продукти, предмет на поръчката. Участникът сладва да има внедрена система за управление и контрол на качеството в съответствие с ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение храни и/или група хранителни продукти, предмет на поръчката.

2.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 4 за прилагане на: сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката, като прилага същите.

3. Участникът трябва да разполага с минимум 2 /две/ технически изправни специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка на съответната обособена позиция, за която участника подава оферта. Транспортните средства, предвидени от участника за доставка на продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която подава оферта трябва да са регистрирани от ОДБХ.

3.1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3 относно разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз на храни, които ще ползва. Участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер и собственост. Описват се и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ.

4. Участниците следва да разполагат с обект за производство, съхранение и/или търговия на едро с всички хранителни продукти, обект на доставката по съответната обособена позиция, за която участника подава оферта, който обект следва да е регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/10/2016
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/10/2016
Местно време: 13:00
Място:

Район „Тракия“ — Община Пловдив, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка всеки участник, който:

1). е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

— престъпление по чл. 108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс.

2). е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна;

3). има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4). е установено, че:

a). е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б). не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5). е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 — 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

6). е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

7). обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

8). За когото са налице основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

9). Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Участниците доказват липсата на посочените основания за отстраняване от процедурата чрез попълване на информацията в единен европейски документ за обществени поръчки. Участниците следва да представят Списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

2. Не се поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният изпълнител е обединение на физически или юридически лица.

3. Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за всяка обособена позиция, в размер на 4 % от стойността му без ДДС.

4. Към момента на обявяване на обществената поръчка не е осигурено финансиране и Възложителят не разполага с финансов ресурс за изпълнение на доставките. Финансовият ресурс, необходим за изпълнение на поръчката ще бъде осигурен от Възложителя през календарната 2017 година с приемането на бюджета на община Пловдив с Решение на Общински съвет-гр. Пловдив и след финансиране от община Пловдив съгласно Решение № 131, взето с Протокол № 5 от 31.3.2016 г. на Общински съвет — гр. Пловдив.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават съгласно регламентирания в чл. 197 от ЗОП срок.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Район Тракия — Община Пловдив
бул. „Освобождение“ № 63
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 32307813
Електронна поща: trakia@plovdiv.bg
Факс: +359 32680316

Интернет адрес:www.trakia@plovdiv.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/09/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB