« Back to Search« Back to SearchSearch » System Maintenance server cooling with ice-water and energy supply.  Jednostka Wojskowa nr 4246

System Maintenance server cooling with ice-water and energy supply.

  Bydgoszcz Poland — Jednostka Wojskowa nr 4246
Published February 10, 2016 — Deadline March 18, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Object of the contract is a service based on system maintenance server cooling with ice-water and energy supply located within the complex on ul. Szubinska 2 in Bydgoszcz, in the field and on the terms detailed in the tender documents and in accordance with applicable regulations.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Bydgoszcz: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2016/S 028-045436

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa nr 4246
ul. Szubińska 2
Osoba do kontaktów: Magdalena Rutkowska
85-915 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 261419921
E-mail: m.rutkowska@ron.mil.pl
Faks: +48 261412584

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://jftcsu.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jednostka Wojskowa nr 4246
ul. Szubińska 2
Punkt kontaktowy: kancelaria
Osoba do kontaktów: chor. Dariusz Jasiński
85-915 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 601667906
E-mail: jftcsu.cr@ron.mil.pl
Faks: +48 261412584
Adres internetowy: http://jftcsu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka wojskowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Konserwacja systemu chłodzenia serwerów wodą lodową i zasilania UPS.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Bydgoszcz.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na konserwacji systemu chłodzenia serwerów wodą lodową i zasilania UPS znajdujących się na terenie kompleksu przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50000000, 50730000, 50532000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie nr 1:
Kompleksowy przegląd okresowy systemu chłodzenia serwerów wodą lodową i zasilania UPS, który obejmuje usługę dotyczącą:
a) agregatów wody lodowej firmy Galletti – szt. 3,
b) węzła wody lodowej wraz z całym systemem orurowania i detekcji łączącym poszczególne elementy systemu chłodzenia serwerów, pompami Wilo i pozostałą armaturą,
c) systemu chłodzenia zasilaczy awaryjnych UPS z wykorzystaniem central wentylacyjnych typu „Hermes”,
d) systemu chłodzenia serwerów oparty o moduły chłodzące LCP,
e) zespołu modułowych zasilaczy awaryjnych UPS wraz z akumulatorami
i oprzyrządowaniem – 4 szafy,
f) komputerowego systemu wizualizacji wraz z systemem komputerowego sterowania poszczególnymi elementami w/w systemów,
Zadanie nr 2:
Serwis systemu chłodzenia serwerów wodą lodową i zasilania UPS, który obejmuje usługę dotyczącą:
a) agregatów wody lodowej firmy Galletti – szt. 3,
b) węzła wody lodowej wraz z całym systemem orurowania i detekcji łączącym poszczególne elementy systemu chłodzenia serwerów, pompami Wilo i pozostałą armaturą,
c) systemu chłodzenia zasilaczy awaryjnych UPS z wykorzystaniem central wentylacyjnych typu „Hermes”,
d) systemu chłodzenia serwerów oparty o moduły chłodzące LCP,
e) zespołu modułowych zasilaczy awaryjnych UPS wraz z akumulatorami
i oprzyrządowaniem – 4 szafy,
f) komputerowego systemu wizualizacji wraz z systemem komputerowego sterowania poszczególnymi elementami w/w systemów.
Zamawiający informuje, że urządzenia zainstalowane w ramach modernizacji systemu chłodzenia serwerów i zasilania UPS objęte są gwarancją firmy Asseco Poland S.A z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów, do 10.12.2016, zgodnie z wykazem urządzeń wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna do wglądu u Zamawiającego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.4.2016. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
14.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. NBP O/O Bydgoszcz – nr konta 70 1010 1078 0091 3313 9120 0000 z adnotacją „WADIUM – konserwacja systemu chłodzenia serwerów wodą lodową i zasilania UPS – nr postępowania 001/OZ/PI/2016”. Dopuszcza
się wskazanie w adnotacji również pełnej nazwy postępowania ze wskazaniem jego numeru.
14.4. Dowód wniesienia wadium:
1. zaleca się dołączyć potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego – w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
2. należy dołączyć w formie oryginału w pozostałych formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
14.5. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone
lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 uPzp.
14.6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
(pkt 23 SIWZ)
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
(na podstawie projektu umowy)
1. Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie:
1) w przypadku usług, o których mowa w pozycjach 7 – 12 formularza ofertowego
— na podstawie faktur miesięcznych wystawianych przez Wykonawcę, po upływie przepracowanego miesiąca kalendarzowego,
2) w przypadku usług, o których mowa w pozycjach 1 – 6 formularza ofertowego
— na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po zrealizowaniu przez Wykonawcę usługi wskazanej na fakturze,
3) w przypadku kosztów, o których mowa w § 3 ust. 6 – na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawcę, po zrealizowaniu przez wykonawcę zakresu wskazanego na fakturach,
o których mowa w pkt. 1) – 2),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Strony ustalają, że oprócz elementów wynikających z obowiązujących przepisów, faktury będą zawierać:
1) nr umowy z Zamawiającym,
2) zapis o terminie zapłaty („do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury”).
3. Faktury za poniesione koszty, o których mowa w pkt. 1.3) Wykonawca dostarczy niezwłocznie,
nie później niż wraz z fakturą wystawioną za zrealizowaną usługę.
4. Faktury, o których mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy najpóźniej do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano zakres wskazany na fakturze.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest oryginał protokołu odbioru, potwierdzony przez personel Zamawiającego określony w § 5 ust. 1 pkt 2), stwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Protokół z przeglądu okresowego z wyszczególnionymi niesprawnościami nie jest podstawą do wystawienia faktury.
6. Wykonawca dołączy do faktury dwa egzemplarze protokołów wskazanych w ust. 5.
7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy, którego numer zostanie podany w fakturze.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 uPzp (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają warunki udziału
w postępowaniu w następujący sposób:
1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni upoważnić na piśmie ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie
musi być udokumentowane pełnomocnictwem udzielonym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców
i dołączone do składanej oferty,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 uPzp, określonych na podstawie art. 22 ust. 1 uPzp składa pełnomocnik
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, lub oddzielnie każdy z wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawców,
4. każdy z wspólnie ubiegających się Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 uPzp, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 11.1.4. SIWZ.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: (pkt 10 i 11 SIWZ)
10.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1. spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi (w każdym z zakresów) odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.
a. wykonaniem usługi przeglądu systemu chłodzenia opartego na min. 2 agregatach wody lodowej o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 100 kW każdy,
b. wykonaniem usługi przeglądu systemu wentylacji, złożonego z min. 2 central wentylacyjnych wyposażonych w chłodnice,
c. wykonaniem usługi przeglądu urządzeń chłodzących LCP w ilości nie mniejszej niż 10 modułów,
d. wykonaniem usługi przeglądu min. 5 modułów UPS o mocy nie mniejszej niż 40 kVA każdy,
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek udziału
w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia,
na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych
w pkt. 11.1.2. SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 uPzp, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu łącznie.
Warunek uważa się za spełniony, jeśli zakres zrealizowany został w ramach jednego lub kilku zamówień dla 1 lub kilku różnych podmiotów.
Dopuszcza się możliwość realizacji kilku zakresów (ppkt. a – d) w ramach jednego zamówienia lub każdego z osobna.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3) dysponowania odpowiednim/-mi:
a. potencjałem technicznym, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku,
b. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą przewidzianą do wykonywania czynności wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia, w zakresie wglądu
do dokumentacji powykonawczej oznaczonej klauzulą POUFNE, legitymującą się aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE,
b) co najmniej dwiema osobami przewidzianymi do wykonywania pozostałych czynności (tj. z wyłączeniem zakresu wskazanego w ppkt a)) wynikających
z zakresu przedmiotu zamówienia – legitymującymi się aktualnymi poświadczeniami bezpieczeństwa upoważniającymi do dostępu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone
(lub wyższej) lub upoważnieniem do dostępu do informacji o klauzuli Zastrzeżone oraz posiadającymi zaświadczenie o przeszkoleniu
z zakresu informacji niejawnych, zgodnie z ustawą z 5.8.2010
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.),
w tym:
— co najmniej jedną osobą z uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP D) wymaganymi przepisami ustawy
z 10.4.1997 Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059 z późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie dozoru:
1. urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV,
2. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1, zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 Dz. U. nr 89
poz. 828,
— co najmniej 2 osobami z uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP E) wymaganymi przepisami ustawy z 10.4.1997 Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059
z późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji:
1. urządzeń, instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV,
2. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt.1, zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 Dz. U. nr 89
poz. 828,
— co najmniej 1 osobą z uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP D) wymaganymi przepisami ustawy
z 10.4.1997 Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059 z późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie dozoru:
1. urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia o mocy ponad 50 kW,
2. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1, zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 Dz. U. nr 89
poz. 828,
— co najmniej dwiema osobami z uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP E) wymaganymi przepisami ustawy
z 10.4.1997 Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1059 z późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji:
1. urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia o mocy ponad 50 kW,
2. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1, zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 Dz. U. nr 89
poz. 828,
— co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji
w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, zgodnie
z ustawą z 20.4.2004 o substancjach zubażających warstwę ozonową – Dz. U. nr 121 poz. 1263.
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawione wyżej warunki udziału
w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia,
na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych
w pkt. 11.1.3. SIWZ.
Zamawiający wymaga aby dane, które będą zawierały dokumenty złożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(w tym m.in. wykaz osób) pozwalały na jednoznaczną ocenę potencjału Wykonawcy.
Przykładowo – w zakresie wymaganych poświadczeń, upoważnień,
czy uprawnień – wymaga się (odpowiednio do danych zawartych w dokumencie) wyartykułowania ich zakresu (słownie), numeru, terminu ważności
oraz innych istotnych informacji w ww. wykazie, zgodnie z zakresem wskazanym w odpowiednim dokumencie (np. poświadczeniu bezpieczeństwa, upoważnieniu czy świadectwem kwalifikacyjnym SEP D lub SEP E).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 uPzp, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu łącznie.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (formularz ofertowy),
iż w przypadku udzielenia mu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia będzie posiadał ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 2 000 000 PLN.
10.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 24 ust. 1 uPzp oraz ust. 2 pkt 5 uPzp.
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych w pkt. 11.1.4. SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 uPzp, spełniają wymieniony wyżej warunek zgodnie z zapisami pkt 11.8. SIWZ.
11.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
11.1. Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt. 10 SIWZ, Wykonawca składa przez dołączenie do oferty, następujące oświadczenia lub dokumenty:
1. oświadczenie, zgodnie z art. 44 uPzp, o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 uPzp
(wg wzoru Zamawiającego),
2. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia:
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru Zamawiającego),
2. dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w wykazie o którym mowa w ppkt. 1., została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg wzoru Zamawiającego) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru Zamawiającego),
4. na potwierdzenie nie podlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 11 uPzp (wg wzoru Zamawiającego),
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
8. informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26
ust. 2d uPzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp (wg wzoru Zamawiającego).
11.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 uPzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem. (* jeśli wymagana jest informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 uPzp).
11.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty o których mowa w pkt. 11.1. SIWZ, zgodnie z przepisem § 4 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
11.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa powyżej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
Wykonawca, który chce skutecznie udowodnić Zamawiającemu, że może polegać
na zasobach innych podmiotów musi to udowodnić „przedstawieniem pisemnego zobowiązania, a nie kopią zobowiązania” (sygn. akt: KIO/UZP 922/10).
11.5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, zobowiązany
jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie
art. 26 ust. 2b uPzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (* jeśli określono warunek dotyczący sytuacji finansowej Wykonawcy)
11.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
11.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 uPzp (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają warunki udziału
w postępowaniu w następujący sposób:
1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni upoważnić na piśmie ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie
musi być udokumentowane pełnomocnictwem udzielonym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców
i dołączone do składanej oferty,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 uPzp, określonych na podstawie art. 22 ust. 1 uPzp składa pełnomocnik
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, lub oddzielnie każdy z wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawców,
4. każdy z wspólnie ubiegających się Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 uPzp, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 11.1.4. SIWZ.
11.8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, tj. osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu.
11.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
11.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
11.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Określono w pkt III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Określono w pkt III.2.1).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Określono w pkt III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Określono w pkt III.2.1).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 94

2. Czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii. Waga 6

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
nr postępowania 001/OZ/PI/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.3.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.3.2016 - 11:30

Miejscowość:

w siedzibie Zamawiającego sala nr 39

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Ad II.3.
Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.4.2016) do 31.12.2016
Ad. IV.2.1)
Kryteria oceny ofert szczegółowo opisano w pkt. 20 SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym, w przypadku ich wystąpienia.
Informacja o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do udzielenia takiego zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB