« Back to Search« Back to SearchSearch » Lift installation work  Πανεπιστήμιο Κύπρου

Lift installation work

  Nicosia Cyprus — Πανεπιστήμιο Κύπρου
Published August 2, 2016 — Deadline September 20, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€580.00k

CDO 010/16 - tender for the supply, installation and maintenance of elevators of office buildings of the Polytechnic School.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
580 000580000

Κύπρος-Λευκωσία: Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα

2016/S 147-266239

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά
Σημείο(α) επαφής: Τομέας Συμβάσεων και Αγορών
Υπόψη: Μάριος Ιωαννίδης
2109 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22894079
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@ucy.ac.cy
Φαξ: +357 22895089

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.ucy.ac.cy

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου
Σημείο(α) επαφής: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας(e-procurement)
1441 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22894079
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eprochelpdesk@treasury.gov.cy
Φαξ: +357 22895089
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eprocurement.gov.cy

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement)
Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου
Σημείο(α) επαφής: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement)
1441 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22605050
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eprochelpdesk@treasury.gov.cy
Φαξ: +357 22605051
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eprocurement.gov.cy/

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
CDO 010/16 — διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου που βρίσκεται στην Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Κωδικός NUTS CY000

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
CDO 010/16 — διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45313100, 42416100, 50750000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 580 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Ποσό εγγύησης συμμετοχής Υπεργολαβίας — Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (25 000 EUR)
εγγύηση πιστής εκτέλεσης — 5 % του Ποσού Συμβολαίου
Ποσό Ασφάλισης για βλάβες σε πρόσωπα — 1 000 000 EUR για κάθε περιστατικό, για απεριόριστο αριθμό περιστατικών.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και οι πληρωμές θα γίνονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου Κύπρου σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Τόμο Β των εγγράφων του διαγωνισμού.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και που έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την αγορά των εγγράφων διαγωνισμού εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 2.13. Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.
2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε κάθε εσωτερικό υπεργολάβο ή προμηθευτή που προτείνεται στην Προσφορά ότι θα αναλάβει την εκτέλεση ή προμήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, ποσοστού των Εργασιών Υπεργολαβίας που υπερβαίνει το 10 % του Ποσού Προσφοράς.
3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος Διορισμένης Υπεργολαβίας είναι κοινοπραξία τότε αυτή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Υπεργολαβίας, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού.
4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. Παραβίαση του όρου αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη όλων των προσφορών στις οποίες θα μετέχει το πρόσωπο αυτό.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 6. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:
α. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους, ή/και να μην υφίσταται παραδοχή τους για:
(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης — Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος),
(ii) διαφθορά (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ. 3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης -Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα),
(iii) απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης — Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016),
(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.
Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή του, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β. να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, εφόσον έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι ή έχει αποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τα κατάλληλα μέσα,
γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή να μην τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να μην βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
δ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά τους και που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με κατάλληλα μέσα από την Αναθέτουσα Αρχή,
ε. να μην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν την Αναθέτουσα Αρχή στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
στ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα
ζ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
η. να μην έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδης απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
θ. να μην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να μην έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου.
ι. να μην έχουν διαπράξει αδίκημα σχετικά με αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση εργοδοτουμένων τα τελευταία τρία χρόνια, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, καθώς επίσης και αδίκημα σχετικά με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία χρόνια, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Για την πιστοποίηση της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του Προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.8, δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο το Έντυπο Τεχνικής Ικανότητας υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15) στον Τόμο Α. Σε περίπτωση κοινοπραξίας θα συμπληρωθούν στο Έντυπο αυτό και τα στοιχεία που αφορούν κάθε συμμετέχοντα στην κοινοπραξία.
Η Αναθέτουσα Αρχή και το αρμόδιο για κατακύρωση όργανο διατηρούν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο Έντυπο Τεχνικής Ικανότητας. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα ακόλουθα:
i. Κατάλογο των έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο, τη φύση και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και θα προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστοποιητικά, τα ανωτέρω στοιχεία θα δηλώνονται από τον Προσφέροντα. Σε περίπτωση που το έργο εκτελέστηκε από κοινοπραξία θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος στην κοινοπραξία ή το είδος και η δαπάνη των εργασιών που αυτός εξετέλεσε.
ii. Δήλωση του Προσφέροντος στην οποία να αναφέρεται ο μηχανικός εξοπλισμός που διαθέτει.
iii. Δήλωση του Προσφέροντος για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, για τον αριθμό των στελεχών του Προσφέροντος κατά την τελευταία τριετία καθώς και την τεχνική στελέχωση του Προσφέροντος δηλαδή πίνακα με άτομα κατ' ειδικότητα και εμπειρία καθώς και την θέση που κατέχουν.
Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, υποβάλλονται τέτοια πιστοποιητικά και τέτοιες Δηλώσεις από κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία, κατάλληλα συμπληρωμένες και υπογραμμένες.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Α. Κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία (3) χρόνια, ο αριθμός των εργοδοτουμένων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών, εγγεγραμμένων και με ισχύουσα άδεια στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης τους να μην είναι μικρότερος από ένα (1) σε μία τουλάχιστον από τις συγκεκριμένες ειδικότητες,
β. κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει έργα προμήθειας και εγκατάστασης ανελκυστήρων ετήσιας αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150 000 EUR) κατά μέσο όρο, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον έργο να είναι ελάχιστης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60 000 EUR). Επιπρόσθετα κατά την άνω περίοδο να εκτελεί ετήσια κατά μέσο όρο τουλάχιστον 20 έργα συντήρησης ανελκυστήρων. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80 %.
γ. Να κατέχει έγκυρη Άδεια Ενασκήσεως της Επιχείρησης για Συντήρηση Ανελκυστήρων σύμφωνα με τον Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων / Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 533/2012)).
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
CDO 010/16
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 20.9.2016 - 12:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
20.9.2016 - 12:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 20.9.2016
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
1304 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22445100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
Φαξ: +357 22445107

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy

3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
1304 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22445100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
Φαξ: +357 22445107

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
28.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB