« Back to Search« Back to SearchSearch » Consultative engineering and construction services  Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd

Consultative engineering and construction services

  Melle Belgium — Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Published June 1, 2016 — Deadline July 7, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€1.63M

This acquisition case concerns the provision of services in the field of energy studies and energy advice and includes the following elements:

- Global energy audits,

- Project Advice and studies (preliminary and final design)

- Follow Yard,

- Condition State Measurements buildings,

- Energy scans buildings

- Maintenance Scans buildings.

Not in scope:

- Energy Performance Certificates (EPC)

- Energy Performance and Indoor Climate (EPB)

- Household energy scans,

- Studies heating networks,

- Mobility Studies,

- Consultancy regarding follow-up of an energy performance contracting project

- Energy Studies under the no win no fee model,

- Studies for total renovations.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 634 0001634000

België-Melle: Adviezen inzake techniek en bouw

2016/S 104-186341

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Ter attentie van: Dhr. Bart Van Deynse
9090 Melle
BELGIË
Telefoon: +32 92634130
E-mail: bart.vandeynse@eandis.be
Fax: +32 92634748

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.eandis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=237863

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=EANDIS+Klassieke+sector-EAN15AD063-F02

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: distributienetbeheerder
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: vervoer en distributie van gas, warmte elektriciteit
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Brusselsesteenweg 199
Melle 9090
BELGIË

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
EAN15AD063_Energiestudies en -advies.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten

NUTS-code BE2

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
maximumaantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 10

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 5
Motivering voor een raamovereenkomst van meer dan vier jaar: De opdracht betreft een essentieel onderdeel op het vlak van energiebesparing in eigen gebouwen en/of gebouwen van lokale besturen.

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 1 634 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Dit aankoopdossier betreft het verlenen van diensten op het vlak van energiestudies en energieadvies en omvat volgende elementen:
— Globale energieaudits,
— Projectadviezen en -studies (voorontwerp en definitief ontwerp),
— Werfopvolging,
— Conditiestaatmetingen gebouwen,
— Energiescans gebouwen,
— Onderhoudscans gebouwen.
Niet in scope:
— Energieprestatiecertificaten (EPC),
— EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB),
— Huishoudelijke energiescans,
— Studies warmtenetten,
— Mobiliteitsstudies,
— Consultancy omtrent opvolging van een energieperformantiecontracting project,
— Energiestudies volgens het no cure no pay model,
— Studies voor totaalrenovaties.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71310000, 71220000, 71241000, 71300000, 71318100, 71320000, 71314200, 71314300

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Perceel 1
1)Korte beschrijving
Globale energieaudits in alle infrastructuurgebieden.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71310000, 71241000, 71300000, 71320000, 71314200, 71314300

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie opdrachtdocument.
Perceel nr: 2 Titel: Perceel 2
1)Korte beschrijving
Projectadvies, definitief ontwerp en werfopvolging voor verlichting in alle infrastructuurgebieden.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71310000, 71241000, 71300000, 71320000, 71314200, 71314300, 71318100

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie opdrachtdocument.
Perceel nr: 3 Titel: Perceel 3
1)Korte beschrijving
Projectadvies, definitief ontwerp en werfopvolging voor HVAC in alle infrastructuurgebieden.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71310000, 71241000, 71300000, 71320000, 71314200, 71314300

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie opdrachtdocument.
Perceel nr: 4 Titel: Perceel 4
1)Korte beschrijving
Projectadvies, definitief ontwerp en werfopvolging voor gebouwschil in alle infrastructuurgebieden.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71310000, 71241000, 71300000, 71320000, 71314200, 71314300, 71312000, 71220000

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie opdrachtdocument.
Perceel nr: 5 Titel: Perceel 5
1)Korte beschrijving
Conditiestaatmetingen in alle infrastructuurgebieden.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71310000, 71241000, 71300000, 71320000, 71314200, 71314300

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie opdrachtdocument.
Perceel nr: 6 Titel: Perceel 6
1)Korte beschrijving
Energiescans gebouwen in alle infrastructuurgebieden.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71310000, 71241000, 71300000, 71320000, 71314200, 71314300

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie opdrachtdocument.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
De borgtocht bedraagt 5 % van de waarde van de opdracht op jaarbasis per perceel (zie 5.3 geschatte hoeveelheden).
De borgtocht wordt vrijgegeven na:
— Perceel 1: het uitvoeren van alle bestellingen binnen het contract,
— Percelen 2, 3 en 4: de voorlopige oplevering van de werken waarvan de bestellingen binnen het contract zijn uitgevoerd,
— Perceel 5: het uitvoeren van alle bestellingen binnen het contract,
— Perceel 6: het uitvoeren van alle bestellingen binnen het contract.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie opdrachtdocument
Het opdrachtdocument (lastenboek) en alle bijhorende documenten dienen per mail opgevraagd te worden bij de opdrachtgever.
Gelieve hiervoor het document „Aanvraag opdrachtdocument EAN15AD063” te gebruiken.

Gelieve hiervoor uw mail met deze bijlage te richten naar Bart van Deynse op het volgend e-mailadres: bart.vandeynse@eandis.be.

III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie opdrachtdocument.
Het opdrachtdocument (lastenboek) en alle bijhorende documenten dienen per mail opgevraagd te worden bij de opdrachtgever.
Gelieve hiervoor het document „Aanvraag opdrachtdocument EAN15AD063” te gebruiken.

Gelieve hiervoor uw mail met deze bijlage te richten naar Bart van Deynse op het volgend e-mailadres: bart.vandeynse@eandis.be.

III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie opdrachtdocument.
Het opdrachtdocument (lastenboek) en alle bijhorende documenten dienen per mail opgevraagd te worden bij de opdrachtgever.
Gelieve hiervoor het document „Aanvraag opdrachtdocument EAN15AD063” te gebruiken.

Gelieve hiervoor uw mail met deze bijlage te richten naar Bart van Deynse op het volgend e-mailadres: bart.vandeynse@eandis.be.

III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie opdrachtdocument.
Het opdrachtdocument (lastenboek) en alle bijhorende documenten dienen per mail opgevraagd te worden bij de opdrachtgever.
Gelieve hiervoor het document „Aanvraag opdrachtdocument EAN15AD063” te gebruiken.

Gelieve hiervoor uw mail met deze bijlage te richten naar Bart van Deynse op het volgend e-mailadres: bart.vandeynse@eandis.be.

III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
EANDIS Klassieke sector-EAN15AD063-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 7.7.2016 - 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.7.2016 - 14:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 7.7.2016 - 14:00

Plaats:

De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting op donderdag 7.7.2016 om 14:00 uur in zaal Berenklauw, Eandis CVBA, Gebouw Waterkant, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. (ter info: aangezien de procedure „open offertevraag” wordt toegepast, zullen in de openbare zitting GEEN prijzen voorgelezen worden en tevens niet opgenomen worden in het PV van opening.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen
Zie opdrachtdocument.
Het opdrachtdocument (lastenboek) en alle bijhorende documenten dienen per mail opgevraagd te worden bij de opdrachtgever.
Gelieve hiervoor het document „Aanvraag opdrachtdocument EAN15AD063” te gebruiken.

Gelieve hiervoor uw mail met deze bijlage te richten naar Bart van Deynse op het volgende e-mailadres: bart.vandeynse@eandis.be.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB