« Back to Search« Back to SearchSearch » Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services  Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

  Ventspils Latvia — Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
Published August 19, 2016 — Deadline October 7, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Grave sites maintenance in 2017 and 2018, Ventspils.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Latvija-Ventspils: Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi

2016/S 159-288492

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
Užavas iela 8
Kontaktpunkts(-i): Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
Kontaktpersona(-as): Māris Bite
Ventspils, LV-3601
Latvija
Tālrunis: +371 63624269
E-pasts: kom.parvalde@ventspils.lv
Fakss: +371 63626379

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.ventspils.lv

Pircēja profila adrese: http://ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.3)Galvenā darbības joma
Cita: Pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma būvniecība un apsaimniekošana
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Kapu teritoriju uzturēšana 2017. un 2018.gadā, Ventspilī.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 16: Notekūdeņu un atkritumu savākšanas un izvietošanas pakalpojumi; sanitārijas un tamlīdzīgi pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Ventspils.

NUTS kods LV003

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Kapu teritoriju uzturēšana 2017. un 2018.gadā, Ventspilī.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90600000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Uzsākšana 1.1.2017. Izpilde 31.12.2018

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 3 000 EUR (trīs tūkstoši eiro). Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt: drošības naudas ieskaitīšana Pasūtītāja norādītajā bankas kontā (A/S Swedbank, konta nr. LV47HABA0140206330981), bankas maksājuma uzdevumā norādot – “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. KP2016/082U”; bankas garantija; apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
5.5. Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par līdzīgu darbu apjomu (katra atsauksme vismaz 50 % apmērā no Nolikuma 5.4.punktā norādītā apkopjamo platību minimālā apjoma un vismaz 25 % naudas izteiksmes apmērā no iesniegtā piedāvājuma līgumcenas) pēdējos 3 (trīs) kalendāros gados (2013.g., 2014.g. un 2015.g.; ja Pretendents darbojas mazāk kā trīs gadus, visā tā darbības laikā). Atsauksmēm jāsatur informācija par veiktajiem darbu apjomiem, līguma izpildes termiņiem un vietām, līgumcenām u.c. informāciju, lai varētu izvērtēt atsauksmes atbilstību iepirkuma kvalifikācijas prasībām. Atsauksmes jāparaksta attiecīgā pasūtītāja amatpersonai ar pārstāvības tiesībām. 5.6. Informācija par iepriekšējo 3 gadu pieredzi (2013.g., 2014.g. un 2015.g.; ja Pretendents darbojas mazāk kā trīs gadus, visā tā darbības laikā), par izpildītiem līdzīga rakstura darbiem un pakalpojumiem, norādot informāciju (iepirkuma (līguma) identifikācijas nr., pasūtītājus un to kontaktinformāciju, līguma izpildes termiņu un objektu atrašanās vietas, darbu apjomus, līgumcenas u.c.), lai varētu pārbaudīt un izvērtēt Pretendenta veikto vidējo pakalpojuma apjomu saskaņā ar Nolikuma 5.4.punktu. 5.7. Apliecinājums par darba izpildē iesaistītā personāla pieredzi, izglītību līdzīgu darbu veikšanā, norādot vadošā personāla izglītību, pieredzi un kontaktinformāciju (tālruņa nr., e-pasts), kuri tiks iesaistīti darba izpildē un veiks darba organizāciju sadarbībā ar Pasūtītāja norādījumiem.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu nē
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
KP 2016/082U
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 7.10.2016 - 15:30
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
7.10.2016 - 15:30
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
latviešu valoda.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 7.10.2016 - 15:30

Vieta:

Ventspils, Užavas iela 8

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: Visas ieinteresētās personas.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16.8.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB