« Back to Search« Back to SearchSearch » Occupational clothing, special workwear and accessories  BO-VEST

Occupational clothing, special workwear and accessories

  Glostrup Denmark — BO-VEST
Published February 14, 2017 — Deadline March 13, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€242.11k

The tender is the supply of workwear for BO-VEST, Vridsløselille Andelsboligforening, Trane Mosegård and Albertslund Housing Association and in agreement with BO-VEST.

The tender includes supply of workwear to employees of BO-VEST.

- Vridsløselille Andelsboligforening

- Trane Mosegård

- Albertslund Boligselskab.

Concluded a framework agreement with one supplier. Framework agreement shall be concluded for a period of 2 years valid from 05.01.2017 - 30.04.2019. The agreement may be renewed for 2 x 12 months.

The colors are black with red touches and black with a touch of green.

The Contracting Authority shall undertake in this period to buy in supply products covered by the successful tenderer in accordance with this udbudsmateriales that term.

Unsuccessful tenderers are requested not to carry out canvassing by the originator of the tendered contract.

The annual consumption of the products are estimated from previous years' consumption and is annually per. company about 150 000 DKK. The products covered by the supply, shown in the tender list in Annex 1. The expected annual consumption is only an estimate, which is not binding on the contracting entity.

The result of this procurement and the actual operation situation can give rise to changes. The Contracting Authority makes no commitment beyond its factual needs.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Glostrup: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør

2017/S 031-055597

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
BO-VEST
29696389
Malervangen 1
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Lee Schmidt Weinreich
Telefon: +45 88190047
E-mail: lsw@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hkielxewpc
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hkielxewpc
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af Arbejdsbeklædning til BO-VEST.

Sagsnr.: 2017-02-10
II.1.2)Hoved-CPV-kode
18100000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til BO-VEST, Vridsløselille Andelsboligforening, Tranemosegård og Albertslund Boligselskab og efter aftale med BO-VEST.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18110000
18140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af arbejdsbeklædning til medarbejdere i BO-VEST.

— Vridsløselille Andelsboligforening

— Tranemosegård

— Albertslund Boligselskab.

Der indgås en rammeaftale med én leverandør. Rammeaftalen forudsættes indgået for en 2-årig periode gældende fra den 1.5.2017 — 30.4.2019. Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.

Farverne er sort med rødt islæt og sort med grønt islæt.

Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved ordregiver i den udbudte kontraktperiode.

Det samlede årlige forbrug af produkter er estimeret ud fra tidligere års forbrug og udgør på årsbasis pr. selskab ca. 150 000 DKK. Produkterne som er omfattet af udbuddet, fremgår af tilbudslisten i bilag 1. Det forventede årlige forbrug er alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2-årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de udelukkelsesgrunde der er anført i:

artikel 57, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU

artikel 57, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU

artikel 57, stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU.

Før beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, fremlægge dokumentation for ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde.

Dette kan eventuelt dokumenteres ved en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen dækkende disse forhold. Serviceattesten skal være udstedt efter den 30.1.2017.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

A) Dokumentation for relevant og gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Et eksempel på dokumentation herfor kan være kopi af policen samt dokumentation for betaling af policen for indeværende forsikringsperiode, der omfatter tidspunktet for tilbuddets afgivelse.

B) Det senest afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskab. Ansøgere, der ikke kan fremvise et afsluttet regnskab, kan dokumentere deres økonomiske og finansielle kapacitet ved et kvartals eller halvårsregnskab, nøgletal for omsætning og egenkapital suppleret med en revisorerklæring.

C) I muligt omfang, dvs. afhængig af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad. A) Mindstekrav: Dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

Ad. B) Mindstekrav: Årsregnskab eller anden dokumentation skal fremvise en positiv egenkapital og regnskabet må ikke have en negativ revisorpåtegning.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Følgende skal angives for hver reference:

— Kundens navn/firmanavn.

— Kontaktperson hos kunden — herunder telefonnummer.

— Beskrivelse af leverancen

— Omsætning (inden for området) de seneste 3 regnskabsår.

— Kontraktforholdets længde.

— En kort beskrivelse af aftalens indhold.

Såfremt de af tilbudsgiver angivne referencer indeholder andre opgaver end dem omfattet af nærværende udbud, skal disse være fratrukket i den angivne omsætning.

1. Oplyse hvilken og hvor stor en del af ordren, der tænkes givet i underentreprise (jf. art. 71, stk. 2). Der skal oplyses navn og CVR-nr. på eventuelle underleverandører. Jf. afsnit. 22 i kontrakten.

Hvis en del af ordren tænkes givet i underentreprise skal ESPD udfyldes for underleverandøren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

O Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med:

— Levering til boligforening af professionel arbejdsbeklædning

— Foretaget individuelle opmålinger og tilretninger af arbejdsbeklædning til boligforening.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/03/2017
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Om 2-4 år afhængig af om der gøres brug af mulighederne for forlængelse.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Dette udbud gennemføres elektronisk via www.ibinder.com

Den økonomiske aktør skal selv tilmelde sig udbuddet via dette link https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hkielxewpc

og afgive tilbud via iBinder.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i iBinder.

Den økonomiske aktør skal selv holde sig orienteret i iBinder, hvor spørgsmål/svar ifm. udbuddet offentliggøres.

Hver økonomisk aktør kan alene afgive 1 tilbud. Kun tilbud inkl. ESPD fremsendt via udbuddets side vil være konditionsmæssige.

Tilbudsgiver skal vedhæfte det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som en foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148 nævnte forhold.

En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde 1 ESPD. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESDP med de oplysninger, der kræves i del II-V.

Bemærk at ESPD er i elektronisk format og skal fremsendes med tilbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister:

— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

— Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. — Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

— Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

— Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

— Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

— Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB