« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, construction, engineering and inspection services  Vellinge kommun

Architectural, construction, engineering and inspection services

  Vellinge Sweden — Vellinge kommun
Published January 28, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Temagruppen Sverige AB

The contract covers consulting services for detailed planning, such detailed plans in the residential, commercial, operations, maintenance, etc. The services can be called up for all or part of the detailed process. The projects are usually small and also larger projects may be included. For the assignment can be specialized in noise, geology, nature, environment, VA, archeology, traffic, etc. may be required and should therefore be provided by the consultant or consultant to the consultant.

The client runs continuously about 70 zoning matters. Each year, usually about 10 pieces. Volume can not be determined and varies between years. The annual volume of the consultant category is estimated at approximately: 700 000 SEK.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Vellinge: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2016/S 019-030025

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Vellinge kommun
212000-1033
Norrevångsgatan 3
Att: Anna Möller
SE-235 81 Vellinge
SVERIGE
Telefon: +46 40425300
E-post: martin.jungmann@vellinge.se

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: https://www.e-avrop.com/vellinge/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=25954

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Planarkitekter.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Vellinge.

NUTS-kod SE224

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Uppdraget omfattar konsulttjänster för detaljplanering som exempelvis detaljplaner inom bostäder, handel, verksamheter, bevarande m.m. Tjänsterna kan avropas för hela eller delar av detaljprocessen. Projekten är vanligtvis små men även större projekt kan komma att ingå. För uppdraget kan specialistkompetens inom buller, geologi, natur, miljö, VA, arkeologi, trafik m.m. komma att behövas och ska därför tillhandahållas av konsulten eller underkonsult till konsulten.
Beställaren driver löpande ca 70 detaljplaneärenden. Varje år antas vanligtvis ca 10 stycken. Volym kan ej fastställas och varierar mellan åren. Den årliga volymen för denna konsultkategori uppskattas till cirka: 700 000 SEK.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

71000000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
1. Kreativitet, estetik, enkelhet och tydlighet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
25954
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 115-208641 av den 17.6.2015

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Del nr: 4 - Benämning: Tilldelningbeslut planarkitekter
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Zoom Arkitekter
556701-8089
SVERIGE

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 2 Del nr: 1 - Benämning: Tilldelningsbeslut planarkitekter
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Sigma Civil AB
556949-4494
SVERIGE

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 3 Del nr: 2 - Benämning: Tilldelningsbeslut planarkitekter
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Arkitekter Krook & Tjäder i Malmö AB
SVERIGE

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 4 Del nr: 3 - Benämning: Tilldelningsbeslut planarkitekter
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Temagruppen Sverige AB
556105-8131
SVERIGE

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
25.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB