« Back to Search« Back to SearchSearch » Credit granting services  „Mногопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД

Credit granting services

  Plovdiv Bulgaria — „Mногопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД
Published December 1, 2015 — Deadline January 7, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
"Select bank financial institution providing credit to cover the outstanding liabilities of the company amounted to 7,000,000 BGN and credit to finance investments in the amount of 1 million BGN for the needs of" Hospital - Plovdiv ", c. Plovdiv ".

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 050 0001050000
150 000150000
1 200 0001200000

България-Пловдив: Услуги по предоставяне на кредит

2015/S 232-422146

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

„Mногопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД
115532049
бул. „България“ № 234
Място/места за контакт: гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, ет. 15, деловодство
На вниманието на: Владимир Илиев
4003 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 32959221
Адрес за електронна поща: mbalplovdiv@abv.bg
Факс: +359 32959221

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за покриване на просрочени задължения на дружеството в размер на 7 000 000 BGN и кредит за финансиране на инвестиции в размер на 1 000 000 BGN за нуждите на „МБАЛ — Пловдив“ АД, гр. Пловдив“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 6: Финансови услуги a) застрахователни услуги b) банкови и инвестиционни услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Пловдив, бул. „България“ № 234.

код NUTS BG421

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за покриване на просрочени задължения на дружеството в размер на 7 000 000 BGN и кредит за финансиране на инвестиции в размер на 1 000 000 BGN за нуждите на „МБАЛ — Пловдив“ АД, гр. Пловдив“.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

66113000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозната стойност на поръчката (лихви, такси, разноски и др.), е както следва:
— Об. позиция 1: до 1 050 000 BGN без ДДС;
— Об. позиция 2: до 150 000 BGN без ДДС;
като посочените суми се явяват и максимална стойност за офериране от участниците при подаване на оферта.
В цената на финансовата услуга не се включва цената на самия кредит.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална стойност на поръчката.
Оферти, надвишаващи посочената прогнозна стойност на обществената поръчка, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 200 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Предоставяне на кредит за покриване на просрочени задължения на „МБАЛ — Пловдив“ АД в размер на 7 000 000 BGN
1)Кратко описание
Предоставяне на кредит за покриване на просрочени задължения на „МБАЛ — Пловдив“ АД в размер на 7 000 000 BGN
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

66113000

3)Количество или обем
1 050 000 BGN.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 050 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в размер на 1 000 000 BGN за нуждите на „МБАЛ — Пловдив“ АД
1)Кратко описание
Предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в размер на 1 000 000 BGN за нуждите на „МБАЛ — Пловдив“ АД.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

66113000

3)Количество или обем
150 000 BGN.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 150 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранциите за участие в процедурата са съответно:
— За об. позиция 1: 10 000 BGN.
— За об. позиция 2: 1 500 BGN.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без включен ДДС.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Съгласно техническото задание на Възложителя — неразделна част от документацията за участие, публикувана в сайта на Възложителя.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Съгласно публикуваната в сайта на Възложителя документация.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Съгласно публикуваната в сайта на Възложителя документация.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Съгласно публикуваната в сайта на Възложителя документация.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Съгласно публикуваната в сайта на Възложителя документация.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Съгласно публикуваната в сайта на Възложителя документация.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Годишен лихвен процент. Тежест 80

2. Такса управление. Тежест 5

3. Наказателна лихва. Тежест 5

4. Срок за обработка и разрешение по искане за усвояване в работни дни. Тежест 10

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 28.12.2015 - 15:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
7.1.2016 - 15:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 8.1.2016 - 10:00

Място:

В заседателната зала на „МБАЛ — Пловдив“ АД — град Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив, бул. „България“ № 234, етаж № 1.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Съгласно действащата законова уредба.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB