« Back to Search« Back to SearchSearch » Sewage, refuse, cleaning and environmental services  Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

  Bielsko-Biała Poland — Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Published May 13, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€395.56k
Winner
SITA ZOM S.A.

The contract is for "Pick selectively accumulated glass from property owners living and real estate, where there are cottages, or other property used for recreational purposes, to be used only for part of the year, and preventative collection of green waste (leaves) from property owners living. covered by the municipal waste management within the framework of the project entitled. »Reception of municipal waste from property owners in Bielsko-Biala and delivering them to the Regional Facility for Processing Municipal Waste - Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala Street. Cracow 315 d ".".


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 748 115,061748115.06
88
1 680 842,471680842.47
1 748 115,061748115.06
88

Polska-Bielsko-Biała: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2016/S 092-165299

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
Osoba do kontaktów: Magdalena Sobczak, Rafał Frączkiewicz
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA
Tel.: +48 334701262
E-mail: bgo@um.bielsko.pl
Faks: +48 334971786

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.bielsko.pl/bip

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Odbiór selektywnie gromadzonego szkła od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz interwencyjny odbiór odpadów zielonych (liści) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach zadania pn. »Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Bielsku-Białej i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d«.”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL225.

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór selektywnie gromadzonego szkła od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz interwencyjny odbiór odpadów zielonych (liści) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach zadania pn. »Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Bielsku-Białej i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d«.”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 90500000, 90513100, 34928480

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 748 115,06 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GO.271.6.2016.RF
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SITA ZOM S.A.
ul. Gazownicza 38
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 680 842,47 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 748 115,06 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587701
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +22 4587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, na zasadach określonych w ustawie Pzp.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587701
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +22 4587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB