« Back to Search« Back to SearchSearch » Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy  Javna ustanova NP Plitvička jezera

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

  Plitvička jezera Croatia — Javna ustanova NP Plitvička jezera
Published November 26, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
INA – Industrija nafte d.d.
Buying oil fuel - LUS I.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
4 000 0004000000
2 452 5002452500

Hrvatska-Plitvička jezera: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

2015/S 229-416529

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Javna ustanova NP Plitvička jezera
91109303119
Plitvička jezera bb
Služba(e) za kontakt: Odjel nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Neven Čanić
53231 Plitvička jezera
HRVATSKA
Telefon: +385 53751039
E-pošta: neven.canic@np-plitvicka-jezera.hr
Telefaks: +385 53751286

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+003-0036472

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Kupnja ulja loživog – LUS I.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: FCO Plitvička jezera, spremnici naručitelja.

NUTS kod HR032

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Kupnja ulja loživog – LUS I.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09000000

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
N-08/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 161-294729 od 21.8.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: N-08/15 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Kupnja ulja loživog – LUS I
V.1)Datum sklapanja ugovora :
11.11.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

INA – Industrija nafte d.d.
27759560625
Avenija V. Holjevca 10
10 020 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16450531
Telefaks: +385 16452531

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 000 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 452 500 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
23.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB