« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

  Gdynia Poland — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Published March 22, 2016 — Deadline April 19, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Construction work for pipelines, communication and power lines, highways, roads, airfields and railways; flatwork

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2016/S 057-095234

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29
Gdynia
81-311
POLSKA
Tel.: +48 58-6687-297
E-mail: andrzej.tomasik@pewik.gdynia.pl
Faks: +48 58-6687-296
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pewik.gdynia.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pewik.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa przepompowni ścieków „Śródmieście” przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.

Numer referencyjny: ZP/12/POIS/2016
II.1.2)Główny kod CPV
45230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa przepompowni ścieków „Śródmieście” przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Część III SIWZ.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi Dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (SIDIR) opisanymi w części II SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
72240000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

— budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 600 doprowadzającego ścieki do przepompowni, wraz z przepięciem kanałów dopływających,

— budowę kanału tłocznego sanitarnego DN 500,

— budowę przepompowni ścieków,

— budowę komory zasuw i komory przepływomierza,

— budowę przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do zraszania filtra DN 20,

— odwodnienie nawierzchni terenu przepompowni (odwodnienie liniowe) z przyłączem kanalizacji deszczowej DN 200,

— budowę filtra antyodorowego,

— budowę wpustów deszczowych 2 szt. z podłączeniem do istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej, jako usunięcie kolizji z budowanym kanałem sanitarnym (wymiana wpustów na nowe z zachowaniem istniejącej lokalizacji),

— wykonanie zasilenia w energię elektryczną poprzez budowę: abonenckiej linii kablowej SN-15 kV od złącza kablowego SN-15 kV do budowanej abonenckiej stacji transformatorowej i abonenckiej stacji transformatorowej (z odwodnieniem do komory przepływomierza),

— przebudowę linii SN-15 kV i nn-0,4 kV kolidującej z budowaną kanalizacją sanitarną tłoczną DN 500,

— ułożenie przewodów elektrycznych i AKPiA,

— wykonanie oświetlenia terenu,

— budowę zjazdu z ulicy Hryniewickiego na teren budowanej przepompowni ścieków,

— utwardzenie terenu przepompowni,

— budowę kominków wentylacyjnych w formie słupków stanowiących wentylację przepompowni, komory zasuw i komory przepływomierza,

likwidację:

— fundamentów po zlikwidowanych naziemnych zbiornikach na gaz na terenie przepompowni,

— przewodów kanalizacyjnych,

— fragmentów przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów (budowa nowych wpustów),

— kolidujących nieczynnych przewodów elektrycznych

oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Hryniewickiego po wykonaniu w/w robót budowlanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 038 872.02 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowej części zamówienia tj. wykonania robót sanitarnych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2 do IDW,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) odpowiednio wypełniając – Załącznik nr 6 do IDW.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

1. sytuacja ekonomiczna:

opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

1.1. Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jego roczny przychód netto ze sprzedaży towarów i usług wyniósł nie mniej niż 7 000 000 PLN,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

a) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanej jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,

opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

1.2 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000 PLN,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2. sytuacja finansowa:

opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

2.1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia

opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane, polegające na:

1) budowie 2 przepompowni ścieków, każda o wydajności min. 700 m3/h z układem automatyki, sterownia i pomiarów w przepompowniach ścieków dla dwóch lub więcej zespołów pompowych,

2) budowie 2 stacji transformatorowych z wyposażeniem, każda o mocy min. 160 kVA,

3) ułożeniu linii kablowych SN o długości min. 50 m,

4) budowie min. 20 m kanalizacji sanitarnej metodą przecisku-przewiertu o średnicy min. 500 mm w gruncie nawodnionym o wysokości słupa wody min. 4 m,

5) budowie 2 zbiorników żelbetowych, każdy o średnicy min. 4 m w gruncie nawodnionym o wysokości słupa wody min. 6 m powyżej poziomu posadowienia.

Wykonawca nie ma obowiązku wykazania powyższych elementów tj. od 1) do 5) w ramach jednego, tego samego zadania.

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – odpowiednio wypełniając Załącznik nr 4 do IDW,

b) dowody dotyczące najważniejszych robót (wykazanych w wykazie, o którym mowa powyżej) określające że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy PEWIK Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku ich przedkładania.

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

2.1 Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, w tym:

1) Kierownikiem Budowy posiadającym, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

2) Kierownikiem Robót Sanitarnych posiadającym, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

3) Kierownikiem Robót Elektrycznych i AKPiA posiadającym, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

4) Kierownikiem Robót Drogowych posiadającym, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych powinien wykazać się doświadczeniem w kierowaniu robotami związanymi z budową co najmniej jednej przepompowni ścieków, Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA powinien wykazać się doświadczeniem w kierowaniu robotami elektrycznymi i AKPiA w przepompowni ścieków.

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – odpowiednio wypełniając Załącznik nr 5 do IDW.

Uprawnienia budowlane muszą być zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013, poz. 932 ze zm.) oraz ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez złożenie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 3 do IDW).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 120 000 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia z Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Szczegółowe informacje zostały zawarte z Części II SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2/ Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

3/ Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy przedłożyli umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np.: umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Sposób realizacji przedmiotu umowy określono w Części II SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witomińskiej 29 w Gdyni w sali konferencyjnej (parter budynku).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert są członkowie Komisji Przetargowej powołani przez Kierownika Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika),

c) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI w pkt. 1.1 do 1.3 IDW,

2) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

5) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

6) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami IDW wraz z wycenionym przedmiarem robót.

7) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – opis zmian zawarty został w rozdziale XXIII w pkt. 1.1 IDW.

8) SIWZ będzie dostępna do pobrania ze strony Zamawiającego www.pewik.gdynia.pl oraz w pok. nr 203 za opłatą 497,42 PLN (w tym VAT 23 %) od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
POLSKA
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawarte są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
POLSKA
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB