« Back to Search« Back to SearchSearch » Paving and asphalting works  Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu

Paving and asphalting works

  Łódź Poland — Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
Published June 18, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€152.88k
Winner
Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski
In addition, the Employer stresses that equivalent methods, materials, equipment, systems, technologies, etc. Can not provide replacements in relation to the methods, materials, devices, systems, technology, etc. Described in STWiORB through trademarks, patents, origin.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
3 760 589,213760589.21
2323
1 665 374,251665374.25
1 068 671,111068671.11
2323
1 151 920,951151920.95
681 640,17681640.17
2323
1 655 522,941655522.94
1 330 511,301330511.30
2323
876 286,74876286.74
679 766,63679766.63
2323

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2016/S 117-208545

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
Polska
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie Miasta Łodzi w 2016 roku będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu z podziałem na 4 rejony tj.:
Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna
Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie i Śródmieście
Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Widzew.
2. Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
— Rozebranie obrzeży trawnikowych,
— Rozebranie krawężników betonowych,
— Rozebranie chodników,
— Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej,
— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i trylinki,
— Wykonanie podbudowy betonowej i z kruszywa łamanego,
— Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej,
— Ułożenie nawierzchni brukowej oraz z kostki kamiennej i kostki bazaltowej,
— Ułożenie obrzeży trawnikowych,
— Ułożenie krawężników betonowych i kamiennych,
— Regulacja wysokościowa studni telefonicznej, kanalizacyjnej, wodomierzowej,
— Założenie zieleńca i wykonanie nasadzeń (dotyczy Części III),
— Wykonanie innych robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarach robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie I SIWZ – Formularzach cenowych (2a, 2b, 2c, 2d), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych dalej STWOiRB) – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233222

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 760 589,21 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDiT-DZ.3321.8.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 047-077478 z dnia 8.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2016 roku Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„WIBUD” – Wiesława Szadkowska
ul. Przełajowa 4 lok. 253
94-044 Łódź
Polska
E-mail: wibud@onet.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 665 374,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 068 671,11 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2016 roku – Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MAGNUM Małgorzata Jarzębowska
ul. Przełajowa 4 lok. 253
94-044 Łódź
Polska
E-mail: magnum28@onet.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 151 920,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 681 640,17 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2016 roku – Rejon III – teren dzielnicy Polesie i Śródmieście
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Dariusz Szadkowski „SZADEK”
ul. Chodkiewicza 21
94-082 Łódź
Polska
E-mail: szadek32@vp.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 655 522,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 330 511,30 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2016 roku – Rejon IV – teren dzielnicy Widzew
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski
ul. Chóralna 5 lok. 1
93-313 Łódź
Polska
E-mail: biuro.buiwk@gmail.com

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 876 286,74 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 679 766,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: — roboty rozbiórkowe,
— podbudowy,
— roboty brukarskie,
— regulacja wysokościowa studni telefonicznej, kanalizacyjnej, wodomierzowej,
— tymczasowa organizacja ruchu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB