« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses  Gmina Miasta Sopotu

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

  Sopot Poland — Gmina Miasta Sopotu
Published April 20, 2016 — Deadline May 19, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Work will be performed on the basis provided by the Employer design documentation and by additional requirements: included in the tender documents, specified in the building permit, to the extent and in accordance with the requirements of technical and construction set out in the Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works (listed in the Annexes to the ToR) in time in accordance with the Agreement.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Sopot: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

2016/S 077-135574

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, Kancelaria Ogólna, pok. nr 16
Osoba do kontaktów: Beata Ciołek
81-730 Sopot
POLSKA
Tel.: +48 585213762
E-mail: beata.ciolek@um.sopot.pl
Faks: +48 5855110133

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sopot.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sopot ul. Malczewskiego.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektów do użytkowania.
3. Wykonanie robót budowlanych obejmuje, w szczególności:
1) Wycinki zieleni, uprzątnięcie działki oraz rozbiórki fundamentów i płyt betonowych, posadzek, jako pozostałości po rozebranych wcześniej budynkach gospodarczych.
2) Dwa budynki mieszkalne: o kubaturze netto 1457 m3 (budynek A) oraz 1453 m3 (budynek B), łącznie 2910 m3;
3) Instalacje i urządzenia występujące w budynkach, w tym:
a) wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
b) kanalizacji deszczowej,
c) centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym wyposażenie węzła cieplnego,
d) elektryczna, odgromowa, przeciwprzepięciowa, zasilania,
e) teletechniczna – telefoniczna, internetowa, telewizji naziemnej i satelitarnej,
f) domofonowa,
g) wentylacji;
4) sieci i przyłącza, w tym:
a) wodociągowe (sieci i przyłącze),
b) kanalizacji sanitarnej (sieci i przyłącze),
c) kanalizacji deszczowej (sieci i przyłącze),
d) elektroenergetyczne (przyłącza od budynków do złącza kablowego),
e) oświetlenia terenu,
f) teletechniczne (wyłącznie przepusty na przyłącza wraz ze studzienką przyłączeniową);
5) urządzenia terenu, w tym:
a) drogi,
b) chodniki,
c) miejsca postojowe,
d) zieleń,
e) oświetlenie terenu,
f) ogrodzenie terenu;
6) inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4. W zakres Przedmiotu Zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach mieszkań.
5. Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wg dodatkowych wymagań: zamieszczonych w SIWZ, wskazanych w pozwoleniu na budowę, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wyszczególnionych w załącznikach do SIWZ) w terminie zgodnie z Umową.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45211000, 45100000, 45111291, 45111300, 45112710, 45233200, 45310000, 45315600, 45316100, 45320000, 45330000, 45340000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67, ust 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 365 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy będzie się odbywało w drodze faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru wykonanych Robót, każdorazowo akceptowanych przez Zamawiającego.
Odbiór Robót potwierdzony protokołem odbioru jest możliwy wyłącznie wobec zakończonych elementów Robót wskazanych w tabeli elementów scalonych załączonej do kosztorysu ofertowego.
2. Rozliczenia częściowe, z zastrzeżeniem ust. 3 (dla poszczególnych elementów Robót), będzie realizowane do wysokości stanowiącej 90 % wynagrodzenia Wykonawcy, co stanowi kwotę …………….. zł brutto.
3. Rozliczenie pozostałej do zapłaty kwoty ………. Zł brutto nastąpi fakturą końcową, wystawioną po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego Robót, stanowiącego potwierdzenie prawidłowego i zupełnego wykonania Umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do oferty (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jako załącznik do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- jako załącznik do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- jako załącznik do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jako załącznik do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jako załącznik do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jako załącznik do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
8) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w formie oryginału, wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do oferty.
3. Forma składanych dokumentów:
Dokumenty, wymienione w Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231).
4. Wykonawcy występujący wspólnie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4) Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, odpowiednio:
1) warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych musi wykazać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych.
1) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ:
a) pkt. 2 – 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy
pkt 3.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytowa w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN (lub równowartość w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert),
b) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodne z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 2 000 000 PLN (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia:
4) informacji banku (lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, o których mowa w Rozdziale 2, ust 1, pkt 2.3, lit. a SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony, zgodnie z warunkiem, o którym mowa w Rozdziale 2, ust 1, pkt 2.3, lit. b SIWZ;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował należycie budowę (w stanie w pełni wykończonym tj. „pod klucz” lub w „zakresie deweloperskim”) co najmniej 2 (dwóch) budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
co najmniej 5 (pięcio) letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w posiadanej specjalności liczone od uzyskania uprawnień, polegające na kierowaniu co najmniej 2 (dwiema) robotami, polegającymi na wykonaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
co najmniej 3(trzy) lata doświadczenia w wykonywaniu niniejszej funkcji
c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą:
uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
co najmniej 3(trzy) lata doświadczenia w wykonywaniu niniejszej funkcji.
d) średnim rocznym zatrudnieniem co najmniej 20 osób na stanowiskach robotniczych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 2, ust 1 niniejszej SIWZ oraz art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia:
dokumentu (wykazu wykonanych usług) z którego wynikać będzie spełnienie warunku o którym mowa w Rozdziale 2, ust 1 pkt 2.1 SIWZ, wraz z podaniem w nim opis przedmiotu wykonanych robót budowlanych, dat ich wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających należyte ich wykonanie;
2) kopii uprawnień zawodowych osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi wpis na listę członków (z określonym w nim terminem ważności) i opisem doświadczenia, z którego wynikać będzie spełnienie warunku o którym mowa w Rozdziale 2, ust 1, pkt 2.2, lit. a, b i c SIWZ;
3) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia osób na stanowiskach robotniczych w okresie ostatnich 3 (trzech ) lat przed upływem terminu składania ofert;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin gwarancji. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/272/15/IN/2016/BC
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.5.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.5.2016 - 12:30

Miejscowość:

Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, sala nr 39.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67, ust 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie oraz warunkach:
1) W zakresie terminu wykonania Umowy i zgłoszenia odbioru końcowego Robót – wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta nie jest przez Wykonawcę zawiniona i wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a których nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert.
2) W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany technologii lub sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia lub zmiany materiałowej.
3) W zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy – na skutek odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części przedmiotu zamówienia.
4) W zakresie zmiany osoby kierownika budowy, wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz za zgodą Zamawiającego.
5) Zmiany istotnych lub pobocznych postanowień Umowy – pod warunkiem zmiany odpowiednich przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na te postanowienia Umowy.
6) Zmiany istotnych lub pobocznych postanowień Umowy – wskutek poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
7) Zmiany zakresu Robót i związanej z tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana taka będzie uzasadniona ekonomicznie lub z przyczyn technicznych.
8) Zmiany technologii lub sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia lub zmiany materiałowej w przypadku, gdy zmiana taka będzie uzasadniona ekonomicznie lub z przyczyn technicznych.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB