« Back to Search« Back to SearchSearch » Education and training services  Česká republika – Úřad práce České republiky

Education and training services

  Prague Czech Republic — Česká republika – Úřad práce České republiky
Published September 14, 2016
|
Notice type
Additional information
Education and training

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Czech Republic-Prague: Education and training services

2016/S 177-318436

Česká republika – Úřad práce České republiky, 72496991, Dobrovského 1278/25, ÚP ČR – KrP Ostrava, Zahradní 368/12, 701 10 Ostrava, For the attention of: Bc. Karel Karban, Praha 7 170 00, Czech Republic. Telephone: +420 950143566. E-mail: karel.karban@ot.mpsv.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 27.2.2016, 2016/S 041-067416)

RE:
CPV:80000000, 80400000

Education and training services

Adult and other education services

Instead of: 

II.8) Další informace:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace projektu „Jdi dál! 50+ v MSK“. Plněním veřejné zakázky se rozumí poskytování služeb dodavatelem v jednotlivých aktivitách uvedených a specifikovaných v zadávací dokumentaci (Předběžný výběr, Výběr účastníků do projektu, Pracovní diagnostika, Poradenský motivační program, Rekvalifikace, Zprostředkování pracovního uplatnění, Doprovodná opatření, Publicita). V jejich rámci je dodavatel povinen zajišťovat veškeré práce pro hladký průběh realizace projektu, a to včetně zajištění materiálového a technického vybavení (prostory) a samotných školících a podpůrných aktivit (příprava materiálů a osnov, zajištění pomůcek) a průběžně spolupracovat se zaměstnavateli v souvislosti s realizací aktivit projektu, do nichž budou zaměstnavatelé zapojeni. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k podpoře uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Moravskoslezském kraji, kteří spadají do kategorie obtížně umístitelných z důvodu vyššího věku (50+). Tyto osoby patří, v důsledku vyššího věku, který se vyskytuje velmi často se zhoršeným zdravotním stavem, mezi skupinu osob na trhu práce, kterým je dle ustanovení § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, věnována zvýšená péče. Mezi další bariéry v uplatnění na trhu práce této cílové skupiny patří nízká nebo nevhodná kvalifikace, nízká motivace k získání zaměstnání a nedostatečná informovanost o trhu práce. Tyto osoby často spadají do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných, ztrácí pracovní návyky i zbývající odborné dovednosti, což je doprovázeno i ztrátou sociálních kontaktů. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost cílové skupiny a podpořit začlenění těchto osob zpět na trh práce. Realizací klíčových aktivit projektu bude možné dosáhnout cílů a splnit tak indikátory stanovené v projektové žádosti. Vybraný dodavatel zajistí veškeré činnosti spojené se zabezpečením realizace aktivit projektu a naplněním kvantifikovaných indikátorů tak, jak je stanoveno v Zadávací dokumentaci.

Read: 

II.8) Další informace:

V souladu s § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako součást tohoto předběžného oznámení níže zadavatel uvádí odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Toto odůvodnění účelnosti veřejné zakázky se zároveň řídí prováděcí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky:

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k podpoře uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Moravskoslezském kraji, kteří spadají do kategorie obtížně umístitelných z důvodu vyššího věku (50+).

Tyto osoby patří, v důsledku vyššího věku, který se vyskytuje velmi často se zhoršeným zdravotním stavem, mezi skupinu osob na trhu práce, kterým je dle ustanovení § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, věnována zvýšená péče. Mezi další bariéry v uplatnění na trhu práce této cílové skupiny patří nízká nebo nevhodná kvalifikace, nízká motivace k získání zaměstnání a nedostatečná informovanost o trhu práce. Tyto osoby často spadají do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných, ztrácí pracovní návyky i zbývající odborné dovednosti, což je doprovázeno i ztrátou sociálních kontaktů;

b) popis předmětu veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace projektu „Jdi dál! 50+ v MSK“. Plněním veřejné zakázky se rozumí poskytování služeb dodavatelem v jednotlivých aktivitách. Vybraný dodavatel zajistí veškeré činnosti spojené se zabezpečením aktivit projektu a naplněním indikátorů. Plnění bude probíhat na základě Smlouvy o poskytování služeb;

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Dodavatel bude dle Zadávací dokumentace a Smlouvy o poskytování služeb pro realizaci regionálního individuálního projektu odpovědný za splnění stanovených cílů a monitorovacích indikátorů.

Realizace veřejné zakázky je základním předpokladem pro naplnění cílů a záměrů projekt, což v konečném důsledku povede k zlepšení efektivity služeb poskytovaných zadavatelem v rámci jeho činnosti;

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 31.8.2019.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB