« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction management services  Община Асеновград

Construction management services

  Asenovgrad Bulgaria — Община Асеновград
Published December 9, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€1.04M
Winner
Дружество по ЗЗД „Евроконсултинг“ ЕИК 176939337

"Artist of external technical assistance in the implementation of the" Project for the rehabilitation of water supply and sewerage network construction of wastewater treatment plant for the town. Asenovgrad, Bulgaria. "

To ensure sound management of the project beneficiary will create Implementation Unit project. The unit will be a separate unit within the municipal administration will be entirely non-budgetary support. Members of the unit will be appointed on a fixed-term contract after preselection. In order to effectively manage the project and given the insufficient administrative capacity of Asenovgrad Municipality to manage large investment projects envisage PIU be assisted by external technical assistance - consultant assigned under the PPA, which will provide professional support for the management and implementation of the project .

Implementation Unit Project, supported by external technical consultant assistant (elected under the PPA) will carry out the planning, implementation and reporting activities; coordination of actions related to the awarding and execution of public contracts; control over the implementation of the agreed project activities. Will carry out support of the PIU for the financial management of the project, including the preparation of documents required by the financing institution, namely: Monthly reports on progress at the project level, quarterly reports on project level progress report on the project level to the request for funds Requests for reimbursement at project level and assistance in organizing and providing activities for visualization and publicity.

To ensure the high quality of the organization of the team's work is planned hiring of an external consultant to guide the team in deciding to participate in monthly meetings to monitor and promote the observance of all specific requirements of the operational program rules visualization and other critical areas where team members do not have enough experience. External consultant complements obligations ...


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2 035 8002035800
2020
2 035 8002035800
2020

България-Асеновград: Услуги по управление, свързани със строителството

2016/S 238-434652

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Асеновград
000471059
пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
Място/места за контакт: Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
На вниманието на: инж. Пламен Йончев
4230 Асеновград
България
Телефон: +359 33120283
Адрес за електронна поща: obstina@assenovgrad.com
Факс: +359 33141057

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.assenovgrad.com

Адрес на профила на купувача: www.assenovgrad.com

Електронен достъп до информация: www.assenovgrad.com

Електронно подаване на оферти и заявления за участие: www.assenovgrad.com

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Асеновград.

код NUTS BG421

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”.
За осигуряване на добро управление на проекта Бенефициентът ще създаде Звено за изпълнение на проекта. Звеното ще бъде обособена единица в общинската администрация и ще бъде изцяло на извънбюджетна издръжка. Членовете на звеното ще бъдат назначени на срочен трудов договор след предварителен подбор. С цел ефективното управление на проекта и предвид недостатъчния административен капацитет на община Асеновград за управление на големи инвестиционни проекти, предвиждаме ЗИП да бъде подпомагано от външна техническа помощ — консултант, възложена по реда на ЗОП, която да осигури професионална подкрепа за управлението и изпълнението на проекта.
Звеното за изпълнение на проекта, подпомогнато от външна техническа помощ- консултант (избран по реда на ЗОП), ще осъществява планиране, изпълнение и отчитане на дейности; съгласуване на действия, свързани с възлагане и изпълнение на обществени поръчки; контрол върху изпълнение на договорените дейности по проекта. Ще осъществява подпомагане на ЗИП за финансовото управление на проекта, включително изготвянето на изискуемите документи от финансиращата институция, по-конкретно: Месечни справки за напредък на ниво проект, Тримесечни доклади на ниво проект, Доклади за напредък на ниво проект към Искане за средства, Искания за възстановяване на средства на ниво проект и съдействие при организиране и осигуряване на дейностите за визуализация и публичност.
За да се гарантира високото качество на организиране на работата на екипа, се планира наемането на външен консултант, който да напътства екипа при вземането на решения, да участва в месечните заседания, да следи и съдейства за спазването на всички специфични изисквания на оперативната програма, правилата за визуализация и други критични области, в които членовете на екипа нямат достатъчно опит. Външният консултант допълва задълженията на Ръководителя на екипа. Целта на първият е да подпомага с експертни решения дейността на втория.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

71540000, 71541000, 79140000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 2 035 800 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. (Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация — експертна оценка, което включва: Анализ на основните цели и очакваните резултати от изпълнението на договора (СПодр.), Описание на стратегията на участника (ОСтр.), График за изпълнение на дейностите/Времеви график (ВГр.). Тежест 60
2. (ИсП) Срок за изготвено Искане за плащане, в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. Тежест 10
3. (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. Тежест 30
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 128-229254 от 8.7.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 009 Заглавие на обособената позиция: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
19.1.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Дружество по ЗЗД „Евроконсултинг“ ЕИК 176939337
р-н Триадица, ул. „Цар Асен“ № 8, ет. 1, ап. 3
1000 София
България
Телефон: +359 879213383

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 2 035 800 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“.
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
7.12.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB