« Back to Search« Back to SearchSearch » Urban planning and landscape architectural services  Statutární město Liberec

Urban planning and landscape architectural services

  Liberec Czech Republic — Statutární město Liberec
Published January 20, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€138.71k
Winner
Atelier T – plan, s.r.o.

The subject of performance of this contract is of territorial study the landscape for the administrative district of municipalities with extended powers Liberec (total of 28 municipalities with a total area of ​​57,828 hectares). Territorial studies addressing in detail the landscape in all contexts, including in relation to green infrastructure, flood protection, EU Adaptation Strategy and the European Landscape Convention. Territorial Studies of the landscape (USK) procures authority for planning for the entire administrative district of municipalities with extended powers. Usk is a planning study in accordance with § 25 and § 30 of Act no. 183/2006 Coll., On Zoning and Building Code, as amended. Usk objective of the acquisition is to create a professional comprehensive conceptual document enabling multidisciplinary approach to solving the countryside, particularly in undeveloped areas using the coordinating role of urban planning. The purpose is to create a fundamental basis for planning and decision-making activities in the country.

The subject of performance of this contract is of territorial study landscapes (USK) for the administrative district of municipalities with extended powers Liberec (total of 28 municipalities with a total area of ​​57,828 hectares), according to the award sponsor.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Liberec: Územní plánování a architektura krajiny

2017/S 014-021802

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Statutární město Liberec
00262978
nám. Dr. E. Beneše 1/1
Liberec 1
460 59
Česká republika
E-mail: blahova.alena@magistrat.liberec.cz
Kód NUTS: CZ051

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.liberec.cz/cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec.

Spisové číslo: PR/HA 3/16
II.1.2)Hlavní kód CPV
71400000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (celkem 28 obcí o celkové rozloze 57 828 ha). Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině. Územní studii krajiny (ÚSK) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností. ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině.

II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 3 748 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71400000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liberec.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny (ÚSK) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (celkem 28 obcí o celkové rozloze 57 828 ha) dle zadání zadavatele.

II.2.5)Hodnotící kritéria
Kritérium kvality - Název: Návrh metody řešení / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Kvalita ukázek výstupů / Váha: 10
Cena - Váha: 60
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: IROP, výzva č. 9 „Územní studie“, Prioritní osa: 3, Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Specifický cíl: 3.3, Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 169-304913
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
09/01/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Atelier T – plan, s.r.o.
26483734
Na Šachtě 497/9
Praha
170 00
Česká republika
Tel.: +420 220877240
E-mail: atelier@t-plan.cz
Kód NUTS: CZ01

Internetová adresa:http://t-plan.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
47116901
Nábřežní 90/4
Praha
150 56
Česká republika
Tel.: +420 257327155
E-mail: vrv@vrv.cz
Kód NUTS: CZ01

Internetová adresa:http://www.vrv.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 5 500 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 748 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Subdodavatelská plnění – estetické hodnoty krajiny, krajinný rámec, vize krajiny krajinné okrsky, ochrana hodnot krajiny, historické a kulturní hodnoty, charakter osídlení a jednotlivých sídel, hydrologie krajiny, metody DPZ, landuse/landcover, vyhodnocení mapových podkladů, georeferencování dat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Za-davatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB