« Back to Search« Back to SearchSearch » IT services: consulting, software development, Internet and support  Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder

IT services: consulting, software development, Internet and support

  Hvidovre Denmark — Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder
Published December 2, 2015 — Deadline January 6, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Offering includes services relating to the operation, monitoring, support, maintenance, development, consulting, and system infrastructure of the following systems: - hjv.dk - Team Foundation Server (TFS). In addition, the supplier must provide hosting and operation to iRemedy. Description of the individual systems 1.1 Description of hjv.dk the sites used by the Home Guard authorities to include recruitment, news and press contacts. HJV.DK offers HJV volunteers and employees, collaborators from other authorities and consultants a number of management applications (eg. Activities, booking, etc.), online discussion forums, mail solution MySite with a social functionality (WEB 2.0), chat and video conferencing options and daily news coverage of employees to volunteers and from volunteers for volunteers. Particularly important is the following services: 1.1.1 News and recruiters portal Likewise HJV.DK HJV primary portal for news coverage to members, employees and the public. 1.1.2 Mail also used mail solution for further communication between volunteer key personnel and the departments (UNFUNDED) members. 1.1.3 Activity Module FRT in activity module used to document militias statutory requirement of 24 hours of FRT. In addition consists HJV.DK among others, the following services: a) Automated processes for user management and rights management based on DeMars data. b) Automated processes for creating SharePoint sites and data structure. c) Mailing lists for the Home Guard units. e) SMS functionality. f) Digital workflows for recruiting processes. g) Resource Management of the Home Guard equipment, vehicles and locations. h) Education Planning. i) Reporting of the Home Guard members' compliance with activity requirements. j) ordering and inventory management of teaching materials and regulations. The system includes production, training and testing environments that are mainly based on Microsoft technology as well as technologies from 3.part, including: a) Microsoft SharePoint b) Microsoft Exchange Server c) Microsoft SQL Server d) Microsoft Windows Server e) Microsoft Commerce Server f) Microsoft Forefront UAG g) Microsoft Skype for Business h) Nintex Workflow) Nintex Forms j) Metalogix Content Matrix k) Signature Group Signature Intranet server l) NemID. 1.2 Summary of Team Foundation Server (TFS) TFS is used as a code repository, lab management for the provision of test and development environments and test of HJV.DK solution. The system includes, in addition to Team Foundation Server, virtual servers and databases. 1.3 Brief description of iRemedy iRemedy is based on BMC Remedy and military use for IT service management. The system includes, in addition to BMC Remedy, virtual servers and databases. Description of the infrastructure The current system infrastructure consists of physical and virtual Windows servers and associated network infrastructure, storage, Citrix NetScaler based load balancing, VPN connections and firewalls. General information about the delivery 3.1 Operating supplier to take over operation of the systems from the current Supplier. The customer therefore wants a few driftet systems as 'Infrastructure as a Service' (IaaS). Uses supplier third party to operate, the supplier must carry the full contact for operating the supplier and the customer's other third-party vendors associated systems during the contract so that the customer only has a "single point of contact '. Contract services include any. purchase and replacement of necessary solutions for firewall, backup, virus protection and monitoring if this is not provided by the supplier or operating supplier. 3.2 Monitoring Supplier shall set up and carry out continuous monitoring of the systems around the clock, year round and take corrective activities within service level based on error criticality. 3.3 Migration Offering includes full migration of existing systems to the new operational services. 3.4 Support and Maintenance Supplier shall undertake the support and maintenance of all components of the systems and solutions, including consulting and planning upgrades. 3.5 Further development and ongoing consultancy

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
70 000 00070000000
90 000 00090000000

Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2015/S 233-423615

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste på vegne af Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder
Helseholmen 1
Att: Atli Djurholm
2650 Hvidovre
DANMARK
Telefon: +45 45677000
Mailadresse: fkit-res630@mil.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://Forsvaret.dk/Fkit

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ethics.dk/asp5/qualify/fkit_0109_20151127.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København og omegn.

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet omfatter ydelser vedrørende af drift, overvågning, support vedligehold, videreudvikling, rådgivning og administration af systeminfrastruktur af følgende systemer:
— hjv.dk
— Team Foundation Server (TFS).
Herudover skal leverandøren levere hosting og drift til iRemedy.
1. Beskrivelse af de enkelte systemer
1.1 Beskrivelse af hjv.dk
HJV.DK er et internetbaseret it-system til brug som planlægnings- og administrationsværktøj for hjemmeværnets ca. 48 000 frivillige medlemmer, samt til brug for selvstændige hjemmesider for hjemmeværnets 21 myndigheder og ca. 280 underafdelinger. Websitene bruges af hjemmeværnets myndigheder til bl.a. hvervning, nyhedsformidling og pressekontakt.
HJV.DK tilbyder HJV frivillige og ansatte, samarbejdspartnere fra andre myndigheder, konsulenter m.v. en række forvaltningsapplikationer (f.eks. aktiviteter, booking m.v.), online debatfora, mailløsning, MySite med en social funktionalitet (WEB 2.0), chat- og videokonferencemuligheder samt daglig nyhedsformidling fra ansatte til frivillige og fra frivillige til frivillige.
HJV.DK indeholder en række services, som alle er vigtige for HJV virke og omdømme. Særligt vigtigt er dog følgende services:
1.1.1 Nyheds- og hverveportal
HJV.DK er HJV primære hvervesite. Det er derfor vitalt for tilgangen af nye medlemmer til HJV, at HJV.DK er tilgængeligt. Ligeledes er HJV.DK HJV primære portal til nyhedsformidling til medlemmer, ansatte og offentligheden.
1.1.2 Mail
HJV.DK mailløsning er den primære indgangsvinkel for ansøgning om optagelse som frivillig i HJV. Mailløsningen bruges til den daglige kommunikation mellem hjemmeværnets myndigheder og frivilligt nøglepersonel, og bruges derfor i den daglige planlægning af kendte operative indsættelser. Ligeledes bruges mailløsningen til den videre kommunikation mellem frivilligt nøglepersonel og underafdelingernes (UAFD) medlemmer.
1.1.3 Aktivitetsmodul
Aktivitetsmodulet bruges til at planlægge og afrapportere alle HJV aktiviteter, herunder både planlagte operative indsættelser, uddannelsesaktiviteter, mødeaktiviteter, øvelser m.v. Endvidere registreres al funktionsrelateret tid (FRT) for de af HJV frivillige medlemmer, som er i HJV aktive struktur. FRT i aktivitetsmodulet bruges til at dokumentere hjemmeværnslovens krav om 24 timers FRT.
Herudover består HJV.DK blandt andet af følgende services:
a) Automatiserede processer til brugerstyring og rettighedsstyring baseret på DeMars data.
b) Automatiserede processer til oprettelse af SharePoint sites og datastruktur.
c) Adresselister for Hjemmeværnets enheder.
e) SMS funktionalitet.
f) Digitale arbejdsgange for hverveprocesser.
g) Ressourcestyring af Hjemmeværnets materiel, transportmidler og lokaliteter.
h) Uddannelsesplanlægning.
i) Rapportering af Hjemmeværnets medlemmers overholdelse af aktivitetskrav.
j) Bestilling og lagerstyring af undervisningsmaterialer og regulativer.
Systemet omfatter produktions-, uddannelses- og testmiljøer, der hovedsageligt er baseret på Microsoft teknologi samt teknologier fra 3.part, herunder:
a) Microsoft SharePoint
b) Microsoft Exchange Server
c) Microsoft SQL Server
d) Microsoft Windows Server
e) Microsoft Commerce Server
f) Microsoft ForeFront UAG
g) Microsoft Skype for Business
h) Nintex Workflow
i) Nintex Forms
j) Metalogix Content Matrix
k) Signaturgruppen Signatur-Intranet server
l) NemID.
1.2 Kort beskrivelse af Team Foundation Server (TFS)
TFS anvendes som code repository, lab management til tilrådighedsstillelse af test- og udviklingsmiljøer samt test af HJV.DK løsningen.
Systemet omfatter, ud over Team Foundation Server, virtuelle servere og databaser.
1.3 Kort beskrivelse af iRemedy
iRemedy er baseret på BMC Remedy og anvendes af Forsvaret til IT service management.
Systemet omfatter, ud over BMC Remedy, virtuelle servere og databaser.
2. Beskrivelse af infrastrukturen
Den nuværende systeminfrastruktur består af fysiske og virtuelle Microsoft Windows servere, med tilhørende netværksinfrastruktur, storage, Citrix NetScaler baseret load balancing, VPN forbindelser og firewalls.
3. Generelt om leverancen
3.1 Drift
Leverandøren skal overtage driften af systemerne fra den nuværende Leverandør.
Kunden ønsker en meget høj grad af fleksibilitet i servermiljøer og infrastruktur, og ønsker derfor at kunne op- og nedskalerer de enkelte servere i takt med øget- eller formindsket behov, samt i takt med at udviklingen af hardware på markedet ændrer sig. Op- og nedskaleringen omfatter i den forbindelse både hele servere samt enkelte hardware konfigurationer. Det er essentielt for kunden, at driftsomkostningen løbende reguleres i takt med kundens aktuelle behov, samt ændringer i markedspriserne. Kunden ønsker derfor af få driftet systemerne som »Infrastructure as a Service« (IaaS).
Anvender leverandøren 3. part til driften, skal leverandøren varetage den fulde kontakt til driftsleverandøren samt kundens øvrige tredjepartsleverandører tilknyttet systemerne i kontraktperioden, således at kunden kun har et »single point of contact«.
Kontraktens ydelser omfatter evt. indkøb og udskiftning af nødvendige løsninger til firewall, backup, virusbeskyttelse og overvågning, såfremt dette ikke stilles til rådighed af leverandøren eller driftsleverandøren.
3.2 Overvågning
Leverandøren skal opsætte og varetage kontinuerlig overvågning af systemerne døgnet rundt, året rundt og iværksætte fejlretningsaktiviteter indenfor servicemål baseret på fejlens kritikalitet.
3.3 Migrering
Udbuddet omfatter fuld migrering af de eksisterende systemer til ny driftsleverandør.
3.4 Support og vedligeholdelse
Leverandøren skal varetage support og vedligeholdelse af alle systemernes komponenter og løsninger, herunder rådgivning og planlægning af opgraderinger.
3.5 Videreudvikling og løbende konsulentbistand
Leverandøren skal levere videre- og nyudvikling af systemerne, undtaget iRemedy, samt løbende konsulentbistand, f.eks. test, rådgivning og projektledelse.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000, 72100000, 72200000, 72210000, 72500000, 72600000, 48000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 70 000 000 og 90 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Udarbejdelse af Proof of Concept for opgradering af Sharepoint 2010 til Sharepoint 2013.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Krav om sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Virksomhedsoplysninger skal fremsendes for hver enkelt af deltagerne i sammenslutningen.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: (hvis ja) Beskrivelse af de særlige vilkår:
1. Sikkerhed
Krav til sikkerhed, herunder eventuelle krav til sikkerhedsgodkendelse vil fremgå af udbudsmaterialet.
2. Samfundsansvar
I kontrakten vil hensynet til samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, blive inddraget i relevant omfang. Endvidere er den danske stat i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at Leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
3. Elevpladser
Leverandøren skal sikre, at mindst 1 stilling, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, i relation til de opgaver, som er beskrevet nedenfor, besættes med elever.
Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16.8.2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2.3.2011 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.
Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.
Stillinger, som besættes med elever, skal ske i relation til opgaver inden for erhvervsuddannelserne data og kommunikation og frontline PC-supporter eller tilsvarende, der er knyttet til kontraktens udførelse.
Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever i kontrakten ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt.
Leverandøren skal på kundens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af 1 stilling er opfyldt.
Leverandøren skal give meddelelse til kunden, hvis en stilling, som skal besættes med elever, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end 40 arbejdsdage.
Anvisning af elever:
Leverandøren kan rette henvendelse til nedenstående erhvervsskoler og anmode om at få formidlet elever i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16.8.2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2.3.2011 om erhvervsuddannelser, som anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.
Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke har kunnet indgå uddannelsesaftaler til besættelse af stillinger med elever, herunder heller ikke efter anvisning fra nedenstående erhvervsskoler, bortfalder vilkåret.
Erhvervsskoler:
CELF, Nykøbing F, Teknisk afd., EUC Sjælland, Køge Afdeling, EUC Sjælland, Næstved, EUC Syd, Mercantec, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Petersmindevej 1A, TEC Ballerup, Technology College Aalborg, ZBC Ringsted-TS, ZBC Vordingborg, Aarhus Tech, Aarhus Tech,Campus Højvangen.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:

— Enten en tro og love-erklæring om, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. Loven kan hentes på www.retsinformation.dk Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som kan rekvireres, jf. punkt VI.3).

— Eller en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger.
— Eller en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger. Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro og love-erklæring om forhold, der ikke måtte være omfattet af attesten (f.eks. om virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i Danmark).
Det er vigtigt, at tro og love-erklæringen/serviceattesten vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver anmodningen.
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
Erklæring om virksomhedens samlede egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne egenkapital foreligger, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.
Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger, eller anden dokumentation for omsætningens størrelse.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Egenkapital:
Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Omsætning:
Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK i gennemsnit over de 3 seneste disponible regnskabsår.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i gennemsnit over de 3 seneste disponible regnskabsår.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i gennemsnit over de 3 seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
Fremlæggelse af en liste over de betydeligste lignende leverancer (referencer) af de under punkt II.1.5), nævnte ydelser udført i løbet af de seneste 3 år, afhængig af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.
Ordregiver ser gerne, at ansøgeren for hver leverance (reference) oplyser følgende:
— en klar beskrivelse af leverancen, herunder hvilke ydelser leverancen har bestået af
— ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen
— tidspunkt for udførslen
— størrelse af leverancen, samt
— modtager af leverancen.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen kan ansøgeren i så fald fremlægge samme typer af informationer om den anden enheds tekniske kapacitet, som ansøgeren skal fremlægge vedrørende egen teknisk kapacitet.
Der kan angives op til 5 referencer uanset om ansøger baserer sig på andre enheders formåen eller er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Hvis der gives flere referencer, vil kun de første 5 referencer blive taget i betragtning.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5).
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
6.1.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
I relation til punkt I.1) bemærkes, at der inden fremsendelsen af anmodning om prækvalifikation ikke er yderligere specifikationer eller dokumenter at få hos ordregiver.
Afgivelse af anmodning om deltagelse kan kun ske elektronisk via udbudssystemet Ethics. Ansøgning om prækvalifikation skal således fremsendes via udbudssystemet Ethics, jf. punkt I.1).
Ordregiver skal have modtaget ansøgninger om deltagelse inden udløb af tidsfristen, jf. punkt IV.3.4) Frist for ansøgning om deltagelse. Ansøgninger om deltagelse eller dele heraf, som ordregiver ikke har modtaget via udbudssystemet Ethics inden den angivne frist, vil blive afvist.
Ordregiver har til brug for udarbejdelse af anmodning om prækvalifikation udarbejdet et ansøgningsskema, som kan hentes via udbudssystemet Ethics.
Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med afgivelse af anmodninger om prækvalifikation vil blive offentliggjort på udbudssystemet Ethics. Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret.
Udbudsmaterialet vil blive tilstillet de ansøgere, der udvælges til at deltage i udbudsforretningen via udbudssystemet Ethics.
I relation til punkt II.2.1) bemærkes, at beløbet udgør et groft skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusiv prisen for alle optioner.
I relation til punkt II.3) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde kan der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssig fleksibel udløbsfase (ophørsperiode) med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af HJV.dk i forbindelse med evt. genudbud.
I relation til punkt III.2.2) og III.2.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som kan hentes på udbudssystemet Ethics.
I relation til punkt IV.1.2) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.
Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende en fremgangsmåde svarende til § 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB