« Back to Search« Back to SearchSearch » Approval plans, working drawings and specifications  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Approval plans, working drawings and specifications

  Sopron Hungary — Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Published March 9, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€530.09k
Winner
Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, KÖZTI Zrt.

"Planning Contract Lover Sopron Spa - preparation of detailed design documentation for the development of bar Ferenc pool and designers work the subject of leadership."

I design tasks:

̴̴̴ 13 350 m2 indoor swimming pool -en Csik Ferenc develop the existing pool and beach area:

- Beach, pool area involving buildings,

- Parking lots and road (200 cars, eight buses)

- 34.00 m pool (műugráshoz, toronyugráshoz, synchronized swimming, swimming, water polo)

- 50.00 m pool (swimming, water polo)

- 2 training pool,

- 2 hot water relaxation pool,

- 1 Jacuzzi,

- Divers training in dry areas,

- Stand approx. 1500 people,

- Lobby, toilets, cloakrooms,

- Dressing rooms around. 307-307 pieces for men and women, children's dressing rooms with 2 (286-286 people), group (80 people), barrier-free dressing (10 people) judicial changing rooms, a fitness room, a medical room,

- Mechanical, warehouses, workshops, transformers and other complementary operating units,

- Sauna,

- Kitchen, bar, restaurant,

- Administrative part, business offices, meeting rooms, training room.

The plan must conform to export as specified in the Government Decree. 191/2009. (IX.15.).

II. Designer's supervision.

During the implementation of the priority locations for a maximum of 30 driving occasions they need to achieve their design, making the tenderer may differ from minus 30%. The technical management fee covers the cost of any additional designers (eg. Travel).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Magyarország-Sopron: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

2017/S 048-088264

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK06878
Fő tér 1.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515113
E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopron.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.sopron.hu

I.2)Közös közbeszerzés
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a soproni Lőver Fürdő – Csík Ferenc Uszoda fejlesztésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetése tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
71245000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Tervezési szerződés a soproni Lőver Fürdő – Csík Ferenc Uszoda fejlesztésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetése tárgyában.”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 164 700 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000
71320000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 9400 Sopron, Fő tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. Tervezési feladat:

̴̴̴ 13 350 m2 -en fedett uszoda kialakítása a meglévő Csik Ferenc uszoda és strand területén:

— strand, uszoda épületét érintő terület,

— parkolók, és út (200 gépkocsi, 8 busz),

— 34,00 m-es medence (műugráshoz, toronyugráshoz, szinkronúszáshoz, úszáshoz, vízilabdához),

— 50,00 m-es medence (úszáshoz, vízilabdához),

— 2 db tanmedence,

— 2 db melegvizes lazító medence,

— 1 db jakuzzi,

— műugrók száraz edzési tere,

— lelátók kb. 1500 főbefogadására,

— előcsarnok, WC-k, ruhatárak,

— öltözők kb. 307-307 db férfi-női, gyermek öltözők 2db (286-286 fő), csoportos (80 fő), akadálymentes öltöző (10 fő) bírói öltözők, kondicionáló terem, orvosi szoba,

— gépészet, raktárak, műhelyek, trafó, egyéb kiegészítő üzemeltetési egységek,

— szauna,

— konyha, büfé, étterem,

— igazgatási rész, gazdasági irodák, tárgyalók, oktató terem.

A kiviteli tervnek meg kell felelnie a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

II. Tervezői művezetés.

A kivitelezés folyamán a kiemelt jelentőségű helyszín miatt, a terv szerinti megvalósítás érdekében maximum 30 művezetési alkalmakra van szükség, amitől az ajánlattevő mínusz 30 %-kal eltérhet. A művezetés díja foglalja magában a tervezők mindennemű járulékos költségeit is (pl. utazás).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Tervezői művezetés ajánlati ára egy mérnöknap vonatkozásában (nettó Ft/nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő a kiviteli tervek vonatkozásában (naptári nap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Az eljárás Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalapja:

Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha c) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.

Ajánlatkérő 2014. aug. 26. napján vállalkozási szerződést kötött műszaki tervezési munkára a Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársasággal (1023 Budapest, Lublói u. 2., Cg.: 01-10-041636) a Sopron Lővérek városrészben elhelyezkedő Csík Ferenc uszoda bővítésének tanulmánytervének elkészítése tárgyában.

Szerződés „10.) A szerzői jogok” elnevezésű pont 10.1 alpont szerint: „A Tervező által a jelen szerződés alapján készített valamennyi dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői vagyoni jogok a Tervezőt, a személyhez fűződő jogok a Tervező azon munkavállalója/munkavállalóit illetik, aki/akik a tervdokumentáció vagy egyéb dokumentumot a Tervezővel fennálló munkaviszony, vagy akár más egyéb jogviszony keretében létrehozta/létrehozták.”A szerzői jogi törvény értelmében a felhasználási szerződésben a felhasználó főszabályként csak arra szerez jogot, hogy a szerződésben meghatározott körben saját maga felhasználhassa a művet. Amennyiben azonban a felhasználási jogot nem saját maga kívánja gyakorolni, hanem azt át kívánja ruházni egy újabb felhasználó részére, erre csak abban az esetben válik jogosulttá, ha a szerződés ezt kifejezetten megengedte.

Az átdolgozás joga a felhasználási jogok elkülönült részjogosítványa {Szjtv. 17. § f) pont}. Ahhoz, hogy a felhasználó a védelmi időn belül átdolgozhassa a felhasználási szerződésben megjelölt művet, a szerző külön, kifejezett engedélye szükséges. Erre vonatkozó engedély hiányában ugyanis a felhasználó a művet jogosulatlanul változtatja meg.

Tekintettel arra, hogy a szerződés értelmében Megrendelő a rendelkezés jogát nem kötötte ki, és így a szellemi alkotással Tervező szabadon rendelkezik, tehát Megrendelő az átdolgozás jogát sem szerezte meg, Ajánlatkérő ezért a kiviteli tervek elkészítését kizárólag Tervezőtől jogosult megrendelni, ezért a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített feltételek fennállása alapján, af.közv.megküld.ind.un.éh.elérő hnt eljárást alkalmaz.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Tervezési szerződés a soproni Lőver Fürdő – Csík Ferenc Uszoda fejlesztésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetése tárgyában”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, KÖZTI Zrt.
Lublói utca 2.
Budapest
1023
Magyarország
Telefon: +36 14872600
E-mail: kozti@kozti.hu
Fax: +36 14872609
NUTS-kód: HU101

Internetcím:http://www.kozti.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 164 700 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez, A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:: építészet,épületgépészet, épületelektromos tervek, tartószerkezeti tervek, belsőépítészeti tervezés, közmű és úttervezés, geodézia, talajmechanika, tűzvédelem, sporttechnológia, út- és forgalomtechnika, akadálymentesítés, uszodatechnika, konyhatechnológia, automatika, külső közmű tervek, épületszerkezeti szaktervezés, felvonótervek, akusztika, környvédelem, egyedi célgéptervezés, ktségvetéskiírás.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10569731-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/03/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB