« Back to Search« Back to SearchSearch » Auditing services  Община Пловдив

Auditing services

  Plovdiv Bulgaria — Община Пловдив
Published January 19, 2017 — Deadline February 23, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€833.00

79212000, Measure 2 "Documentation of Cultural History" Program BG08 "Cultural heritage and contemporary arts", financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014.

The subject of this contract covers the first activities of the project, which is linked to the performance of the service in accordance with the terms of the contracting authority set out in the contract and in compliance with current legislation on auditing (the Independent Financial Audit, etc.). and international standards on auditing.

"Carrying out an independent financial audit of the implementation of the project" Digital cultural heritage of Plovdiv Municipality "Measure 2" Documentation of Cultural History "Program BG08" Cultural heritage and contemporary arts ", financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Пловдив: Одиторски услуги

2017/S 013-019633

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Георги Стоилов, Пламен Панов
Телефон: +359 32656734 / 32656771
Електронна поща: geo.stoilov@gmail.com
Факс: +359 32656760
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161128kFUB3942145
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив”, Марка 2 на Програма БГ08, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014.

II.1.2)Основен CPV код
79212000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

79212000, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014.

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща 1 от дейностите по проекта, която е свързана с извършване на услугата в съответствие с условията на възложителя, заложени в обществената поръчка и при спазване на действащото законодателство в областта на одита (Закона за независимия финансов одит и др.) и международните одиторски стандарти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 629.85 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79212000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Град Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Дигитално културно историческо наследство на Община Пловдив”, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 629.85 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 27/04/2017
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възлагащ орган на настоящата обществена поръчка е Община Пловдив в качеството ѝ на бенефициент по Договор за БФП с МК с регистрационен № 24-10М2-2 от 29.4.2015 г., проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“.

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Офертата включва:

1. Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено по Образец № 1, изготвено при съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, включващо и срок за изпълнение.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

г) декларация за срока на валидност на офертата.

д) декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 3. Обстоятелството се декларира и в част ІІІ, буква „Г“ на ЕЕДОП.

2. Ценово предложение — Образец № 2;

3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението — възложителят поставя изискване за предвиждане на солидарна отговорност между участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, сходни с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил минимум 2 (две) услуги, свързани с извършване на независими финансови одити, заедно с доказателства за извършената услуга.

Съгласно § 1, т. 25 от ДР на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) „опит в областта на независимия финансов одит“ е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.

— Участникът следва да докаже, че е „регистриран одитор“ по смисъла на § 1, т. 1 от ЗНФО и/или че посочените от него експерти, които ще бъдат ангажирани в процеса на одита, са регистирани одитори, вписани в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители или друго еквивалентно. Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в професионален регистър на държавата, в която са установени или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националните им закони.

— Участникът следва да разполага с минимум следните експерти: ръководител на екипа/водещ одитор и 1 дипломиран експерт-счетоводител. Ръководителят на екипа следва да има висше икономическо образование — магистърска степен, трудов стаж по специалността — минимум 3 (три) години и да има не по-малко от 2 години професионален опит в областта на одита; да е придобил правото да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след 1 година професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор и след вписването му в регистъра на регистрираните одитори; да има опит като ръководител екип на одити. Дипломираният експерт-счетоводител следва да има висше икономическо образование — магистърска степен, трудов стаж по специалността — минимум 2 (две) години и да има не по-малко от 1 година професионален опит в областта на одита, да е придобил правото да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след 1 година професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор и след вписването му в регистъра на регистрираните одитори.

При участие на обединения, които не са юридически лица, следва да се спазва разпоредбите на ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото действащо законодателство.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор — Образец № 4.

Гаранция за изпълнение — 4 % от стойността на договора без вкл. ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/02/2017
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/02/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно правилата на ЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно правилата на Закона за обществените поръчки — чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB