« Back to Search« Back to SearchSearch » Medical equipments  Tomaszowskie Centrum Zdrowia

Medical equipments

  Tomaszów Mazowiecki Poland — Tomaszowskie Centrum Zdrowia
Published October 14, 2016 — Deadline November 2, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information
The contract of the tender procedure are: the delivery of medical supplies and disposable equipment for Tomaszów Health Center Sp. z oo in Tomaszow.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Tomaszów Mazowiecki: Urządzenia medyczne

2016/S 199-358473

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 176-315820)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawła II 35
Tomaszów Mazowiecki
97-200
Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Borowski, Sylwia Frąckowiak, Paulina Stańdo
Tel.: +48 447257133/235
E-mail: centrum@tomaszow.org.pl
Faks: +48 447257235
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalwtomaszowie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego.

Numer referencyjny: ZP/17/SP/2016
II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

W załączniku nr 2, w określeniu szczegółowym przedmiotu zamówienia zawarte są kryteria, które muszą być bezwzględnie spełnione.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 176-315820

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

W załączniku nr 2, w określeniu szczegółowym przedmiotu zamówienia zawarte są kryteria, które muszą być bezwzględnie spełnione.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

W załączniku nr 2 i nr 2 zmiana ( dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 39, 42, 47, 56, 59) w określeniu szczegółowym przedmiotu zamówienia zawarte są kryteria, które muszą być bezwzględnie spełnione.

Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

(...) oświadczenia Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 3, (...) Forma wykazu zgodna z właściwą częścią załącznika nr 3 do SIWZ. W wykazie należy podać minimum 2 dostawy dotyczące przedmiotu zamówienia (...).

Powinno być:

(...) oświadczenia Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 3 – zmiana 2, (...) Forma wykazu zgodna z właściwą częścią załącznika nr 3 – zmiana 2 do SIWZ. W wykazie należy podać minimum 2 dostawy dotyczące przedmiotu zamówienia (...).

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

(...) Forma wykazu zgodna z właściwą częścią załącznika nr 3 do SIWZ. W wykazie należy podać minimum 2 dostawy dotyczące przedmiotu zamówienia.

Powinno być:

(...) Forma wykazu zgodna z właściwą częścią załącznika nr 3 – zmiana 2 do SIWZ. W wykazie należy podać minimum 2 dostawy dotyczące przedmiotu zamówienia.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

(...) Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 19.10.2016 o godz. 10:00.

Powinno być:

(...) Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 2.11.2016 o godz. 10:00.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

(...).

Powinno być:

Dodanie tekstu: Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp dokona oceny ofert w oparciu o kryterium ceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/10/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/11/2016
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB