« Back to Search« Back to SearchSearch » Furniture  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Furniture

  Bratislava Slovakia — Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Published July 20, 2016 — Deadline September 2, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Dynamic purchasing system
furniture

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovensko-Bratislava: Nábytok

2016/S 138-249820

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
Špitálska 4, 6, 8
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
816 43
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Arvayová
Telefón: +421 220462318
E-mail: sona.arvayova@employment.gov.sk
Fax: +421 220462045
Kód NUTS: SK010

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.employment.gov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630

I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=206
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=206
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR.

Referenčné číslo: VOB/73/2016-M_OVO
II.1.2)Hlavný kód CPV
39100000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä: nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok a vybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391.... kódov CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39100000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika.

II.2.4)Opis obstarávania:

Tak ako II.1.4) Stručný opis.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Lehota dodania predmetu zákazky / Relatívna váha: 0,00 – 49
Kritérium kvality - Názov: Kvalitatívny parameter tovaru (Q parameter) / Relatívna váha: 0,00 – 49
Cena - Relatívna váha: 50 -100
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

MPSVR SR ako centrálna obstarávacia organizácia najskôr zaradí záujemcov do dynamického nákupného systému po splnení podmienok účasti a predložení formy, v akej budú predkladané informácie o sortimente tovarov.

Pod pojmom obnovené obstarávanie verejný obstarávateľ rozumie vyhlásenie konkrétnej zákazky s použitím DNS pre konkrétny kód v skupine 391 CPV, na základe Výzvy na predkladanie ponúk.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 999
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

Počet záujemcov nie je obmedzený.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VOB/73/2016-M_OVO.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ predpokladá, že jednotlivé zadania zákazky v rámci DNS by mohli byť spolufinancované z prostriedkov EU. Konkrétne špecifikovanie financovania bude uvedené v predmetných výzvach na podanie ponuky.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

§ 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Odôvodnenie: podmienka účasti sleduje cieľ, aby záujemca preukázal dostatočne zabezpečený systém riadenia kvality.

§ 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy;

Odôvodnenie: podmienka účasti sleduje cieľ, aby záujemca preukázal, že má zavedené systémy enviromentálneho manažérstva.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

§ 34 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží certifikát kvality ISO 9001 alebo ekvivalent.

§ 34 ods. 1 písm. h) Uchádzač predloží FSC certifikát (CoC-Cain of Custody) a certifikát enviromentálneho manažérstva ISO 14001 alebo ekvivalenty.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

MPSVR SR ako centrálna obstarávacia organizácia zavádza dynamický nákupný systém na dodávky tovarov skupiny 391 kódy CPV pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR.

Dynamický nákupný systém je zavedený elektronicky pomocou elektronického nástroja v zmysle § 58 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v systéme Evoservis umiestnenom na webovej adrese https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=206. Na tejto adrese sú prístupné aj Všeobecné podmienky používania DNS a Podmienky používania certifikovaného elektronického nástroja EN Evoservis.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja Evoservis je potrebné sa zaregistrovať v EN Evoservis.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Zoradenie ponúk v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná aukčným postupom špecifikovaným v súťažných podkladoch, príp. vo výzve na predkladanie ponúk.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/09/2016
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 10/10/2016
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcu predložiť základné informácie o sortimente tovarov vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu, buď formou katalógov alebo iným dokladom, z ktorého budú zrejmé špecifikácie ponúkaných tovarov, ktoré sú zaradené v skupine kódy CPV: 391.

2. Od 1.7.2016 platí zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Záujemca v súlade s ustanovením § 32 ZVO predloží výpis z registra trestov aj za právnickú osobu – uchádzača.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/07/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB