« Back to Search« Back to SearchSearch » IT services: consulting, software development, Internet and support  Rigspolitiet

IT services: consulting, software development, Internet and support

  Hvidovre Denmark — Rigspolitiet
Published February 3, 2017 — Deadline March 3, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€67.22M
The services include contributing to the development of strategies, implementation of recommendations, optimization of governance, changing systems, etc.

J) Knowledge Transfer:

The supplier must provide knowledge transfer, including any job training out by employees in relation to any of those covered by the tender care and system portfolio in general.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
200 000 000200000000
500 000 000500000000
200 000 000200000000
500 000 000500000000

Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2017/S 024-043189

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Rigspolitiet
64952811
Landlystvej 34
Kontaktpunkt(er): Ledelsessekretariatet
Att: Iben Søndersted
2650 Hvidovre
Danmark
Mailadresse: kit-udbud@politi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.politi.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/281402

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=179686&B=KA

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=179686&B=KA

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

De henvises til pkt. VI.3)

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale om drift, vedligehold, support og videreudvikling af Rigspolitiets systemportefølje.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedstaden, Danmark.

NUTS-kode DK01

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 84

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 200 000 000 og 500 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
I. Baggrund og formål:
Rigspolitiet (ordregiver) udbyder drift, vedligehold, support og videreudvikling af en portefølje af ordregivers eksisterende it-systemer.
Udbuddet omfatter 22 it-systemer, en række understøttende kørsler og programmer, en fælles infrastruktur, tværgående miljøer (samlet betegnet »systemporteføljen«) og integrationer mellem disse. Hovedparten af systemporteføljen er baseret på en mainframeplatform og en mindre del af systemporteføljen på midrangeplatforme (Unix og Windows). Systemporteføljen omfatter en række samfundskritiske it-systemer, som eksempelvis Kriminalregistret, Indexsystemet, Rettighedsregisteret, POLSAS og Pas-registeret, der i dag drives og vedligeholdes af ordregivers eksisterende leverandører. Systemporteføljen udgør en væsentlig andel af ordregivers samlede it-systemer til understøttelse af ordregivers opgaver, og er kendetegnet ved en betydelig kompleksitet og volumen, samt ved at være under kontinuerlig forandring. En del af systemerne kan dateres tilbage til 1980'erne og starten af 1990'erne — og betegnes som »legacy-systemer«.
Det er ordregivers behov, at der ved leveringen af ydelserne, jf. afsnit II fokuseres på driftsstabilitet og systemtilgængelighed gennem levering af skalerbare ydelser og et beredskab, der kan sikre opretholdelse af tilgængelighed ved driftshændelser. Ligeledes er det ordregivers behov, at ydelserne omfatter løbende optimering, så driftshændelser proaktivt undgås, og miljøet som helhed drives ressourceeffektivt. Ordregiver har implementeret den udbudte systemportefølje for såvel mainframe- og midrange-platformen på en måde, så de enkelte systemer i forhold til den underlæggende infrastruktur og programmel har en række tekniske afhængigheder. Ordregiver har endvidere behov for, at udbuddet sikrer tidssvarende kontraktvilkår, bedre mulighed for løbende leverandørstyring, markedskonforme priser samt forudsigelighed og gennemsigtighed i ydelser og prissætning, ligesom ordregiver har behov for, at ordregiver og/eller en af ordregiver udpeget tredjemand kan hjemtage hele eller dele af systemporteføljen, og at udførelsen af hele eller dele af ydelserne efter en hjemtagelse kan overtages af ordregiver eller en af ordregiver udpeget tredjemand.
Interesserede ansøgere kan via den i punkt I.1) angivne mailadresse rekvirere en system- og ydelsesoversigt for systemporteføljen indeholdende overordnede oplysninger om systemporteføljens enkeltelementer samt om historisk kapacitetstræk.
II. Ydelser:
Nedenfor er ydelserne beskrevet som ydelser i forhold til den samlede systemportefølje. Ydelserne skal leveres på de anvendte platforme. Udbudsmaterialet vil indeholde en nærmere beskrivelse af systemporteføljens enkelte elementer.
Hovedydelser:
A) Infrastrukturdrift og -vedligeholdelse:
Infrastrukturdrift- og vedligeholdelse omfatter tilrådighedsstillelse, drift og vedligeholdelse af systemporteføljens infrastruktur, som samlet sikrer sikker afvikling af ordregivers systemportefølje. Ydelsen omfatter herudover bl.a. tilrådighedsstillelse af housingfaciliteter til ordregivers eget maskinel og programmel.
B) Applikationsdrift:
Applikationsdrift omfatter drift af systemporteføljens applikationer, samt integration med andre systemer og med den underliggende infrastruktur, der samlet set sikrer sikker afvikling af systemporteføljen samt dataudveksling med andre systemer.
C) Applikationsvedligeholdelse:
Applikationsvedligeholdelse omfatter implementering af relevante software og sikkerhedsopdateringer og løbende orientering af ordregiver om nye softwareopdateringer, løbende håndtering og afhjælpning af fejl i systemporteføljens applikationer samt forebyggende vedligeholdelse. Herudover omfatter ydelsen bl.a. optimering af ordregivers systemporteføljes applikationer, således at ydelsen samlet set sikrer, at systemporteføljen sikkert opfylder ordregivers behov.
D) Support:
Supportydelsen omfatter support til systemporteføljen gennem bl.a. tilrådighedsstillelse af service desk til 3rd level. 1st og 2nd level support varetages af ordregiver selv eller af en af ordregiver udpeget tredjemand.
E) Videreudvikling:
Videreudvikling omfatter projekter, som ændrer systemporteføljen, eksempelvis funktionalitet, integrationer, arkitektur og/eller datamodel samt udvikling som følge af modningsydelser. Leverandøren skal som led i videreudviklingen ligeledes bistå ordregiver med overtagelse af tredjemandsprogrammel samt med at implementere tredjemandsprogrammel i systemporteføljen.
F) Transition:
Transition omfatter både transition ind og ud. Transition ind omfatter bl.a. etablering af driftsmiljøet til systemporteføljen samt migrering af systemporteføljen fra ordregivers eksisterende leverandører. Transition ud omfatter ophørsassistance bl.a. med henblik på hel eller delvis nedlukning og/eller evt. overdragelse til tredjepartsleverandør eller ordregiver selv. Transitionen omfatter en afklaring af, hvilke persondataretlige tilpasninger, der er nødvendige i forhold til leverandørens rolle.
Øvrige ydelser:
G) Print:
Print omfatter print og levering af output på andre medier, men i stigende omfang elektronisk print, efterbehandling og forsendelse, indkøb og lagerstyring samt produktionsstyring.
H) Modningsydelser:
Modningsydelser omfatter analyser, der bl.a. har til formål at understøtte forlængelse af levetiden for systemporteføljen eller dele heraf, hjemtagelse af en del af systemporteføljen, udfasning og nedlukning af dele af systemporteføljen m.v. Modningsydelser kan endvidere føre til behov for modernisering af systemporteføljen, som skal leveres i form af videreudvikling eller timebaserede ydelser.
I) Timebaserede ydelser:
Leverandøren skal løbende levere timebaserede ydelser til løsning af opgaver, som relaterer sig til systemporteføljen. Timebaserede ydelser leveres af personer med tilsvarende kompetencer som de kompetencer, der forudsættes ved løsning af de øvrige beskrevne ydelser under afsnit II. Ydelserne omfatter eksempelvis bidrag til udarbejdelse af strategier, implementering af anbefalinger, optimering af governance, ændring af systemer, m.v.
J) Vidensoverdragelse:
Leverandøren skal levere vidensoverdragelse, herunder eventuel sidemandsoplæring af ordregivers medarbejdere, i relation til enhver af de af udbuddet omfattede ydelser og systemporteføljen generelt.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000, 30211000, 71311300, 72212000, 72212517, 72212620, 72220000, 72250000, 72253200, 72260000, 72261000, 72310000, 72315200, 72600000, 72611000

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 200 000 000 og 500 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 084 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ved forudbetaling skal der stilles uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab.
Omfanget og karakteren af eventuelle krav til sikkerhedsstillelse eller garantier, herunder til brug i tilfælde af leverandørens eventuelle misligholdelse, vil blive gjort til genstand for drøftelser under dialogfasen.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer.

Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk Eventuelle øvrige krav om finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Adgang til skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres i det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.1).
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Hovedparten af de udbudte systemer (systemporteføljen) indeholder oplysninger omfattet af persondatalovens § 41, stk. 4 (»krigsreglen«), hvilket betyder, at disse oplysninger kun må behandles i Danmark. Leverandøren skal på ordregivers anmodning skriftligt bekræfte, at de pågældende oplysninger, der er omfattet af ”krigsreglen” i persondatalovens § 41, stk. 4, ikke behandles uden for Danmark. Rammeaftalen vil herudover stille krav om overholdelse af de gældende persondataretlige regler samt EU‘s regler om beskyttelse af personoplysninger.
Virksomhedsoverdragelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20.8.2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med senere ændringer) kan finde anvendelse i forbindelse med overdragelse af ansvaret for levering af de udbudte ydelser for så vidt angår medarbejdere, der umiddelbart før rammeaftalens indgåelse var beskæftiget med de udbudte ydelser hos de eksisterende leverandører.
Der vil i rammeaftalen være krav om, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst, indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Rammeaftalen vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette. Ved opfyldelse af rammeaftalen, forstås arbejde udført i Danmark med henblik på rammeaftalens opfyldelse.
Ordregiver er forpligtet til at efterleve sikkerhedsstandarden ISO27001. Herudover arbejder ordregiver efter standarden SANS Critical Security Controls. Rammeaftalen vil derfor indeholde krav baseret på ISO27001 og SANS Critical Security Controls.
Leverandøren, dennes medarbejdere, eventuelle underleverandører og disses medarbejdere skal endvidere implementere og overholde de til enhver tid gældende krav til sikkerhed, som ordregiver angiver i forbindelse med rammeaftalens opfyldelse. Ordregiver udleverer relevante dele af ordregivers sikkerhedsforskrifter til leverandøren.
Leverandørens personale og alle, der bistår leverandøren med rammeaftalens opfyldelse, herunder evt. underleverandører, skal sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af ordregiver. Denne sikkerhedsgodkendelse skal kunne opretholdes i rammeaftalens løbetid. Sikkerhedsgodkendelse sker i henhold til cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.
I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN‘s Global Compact, og som formuleret i OECD‘s retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.
Det bemærkes, at levering af ydelser under rammeaftalen vil ske i henhold til tidssvarende kontraktvilkår for driften af kritiske it-systemer, herunder med henblik på at understøtte kontinuerlig drift i beredskabssituationer. I relation til punkt II.1.4) og II.3) bemærkes, at ordregiver forventer, at rammeaftalen vil indeholde en uopsigelighedsperiode, hvorefter rammeaftalen kan opsiges med det i rammeaftalen fastsatte varsel.
Muligheden for opsigelse og vilkårene herfor vil blive gjort til genstand for drøftelser under dialogfasen. I forbindelse med rammeaftalens ophør kan der være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på et eventuelt overdragelsesforløb.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
— Enten en tro og love-erklæring om, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på under 100 000 DKK. Adgang til skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres i det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.1).
— Eller en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger.
— Eller en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger. Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro og love-erklæring om forhold, der ikke måtte være omfattet af attesten (f.eks. om virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i Danmark).
Det er vigtigt, at tro og love-erklæringen/serviceattesten vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver anmodningen.
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: En erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
Virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne om økonomisk formåen gives for hver enkelt virksomhed. Adgang til skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres i det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.1).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 450 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, opgøres egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) opgøres egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
Fremlæggelse af en liste over de betydeligste lignende tjenesteydelser, jf. punkt II.1.5), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år.
Ordregiver ser gerne, at listen indeholder følgende oplysninger:
— En klar beskrivelse af leverancens karakteristika, jf. punkt II.1.5),
— En klar beskrivelse af ydelserne omfattet af leverancen, jf. de i punkt II.1.5), afsnit II litra A-J, som leverancen har bestået af,
— Ansøgerens rolle(r) i forbindelse med leverancens udførelse,
— Tidspunktet for udførelse,
— Størrelsen af leverancen, samt
— Modtager af leverancen, såfremt oplysningerne kan angives.
Ved angivelse af tidspunktet for leverancens udførelse bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen angive hvordan datoen er angivet.
Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen, jf. pkt. IV.1.2).
Det bemærkes, at ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Der kan maksimalt angives 5 leverancer (referencer), uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).
Såfremt der angives et antal referencer, der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer, dvs. referencenr. 1-5.
Referencer, der ligger herudover, vil der blive set bort fra. Den enkelte reference må maksimalt udgøre 24 000 tegn inkl. mellemrum og tekst i eventuelle illustrationer.
Tegn, der ligger herudover, vil der blive set bort fra. Adgang til skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres i det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.1).
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
konkurrencepræget dialog
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen af ydelserne i punkt II.1.5), afsnit II, litra A-J. Ved vurderingen af de mest relevante referencer (leverancer) vægter hovedydelserne oplistet i afsnit II, litra A-F, tungere end de øvrige ydelser oplistet i afsnit II, litra G-J.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
3.3.2017 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet Regnskabsoplysninger, som indleveres i forbindelse med ansøgningen om deltagelse, må gerne være på engelsk. Det vil af udbudsmaterialet fremgå, hvorvidt og i givet fald hvilke oplysninger eller dokumenter, der i tilbuddet kan afgives på engelsk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
1. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.1). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. Adgang til materialet kræver registrering som bruger. Skabelon til afgivelse af de i udbudsbekendtgørelsen efterspurgte informationer og erklæringer kan rekvireres i det elektroniske udbudssystem. Denne skabelon skal anvendes ved indlevering af ansøgning.

2. Eventuelle spørgsmål og svar til anmodning om prækvalifikation skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles på dansk. Svar på sådanne spørgsmål vil blive offentliggjort i det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

3. Under henvisning til punkt II.1.5) kan interesserede ansøgere på den i punkt I.1) anførte mailadresse rekvirere en system- og ydelsesoversigt for systemporteføljen indeholdende overordnede oplysninger om systemporteføljens enkeltelementer samt om historisk kapacitetstræk. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikationer eller dokumenter som er tilgængelige for udlevering. De virksomheder, der bliver prækvalificeret, vil modtage yderligere praktiske oplysninger om dialogfasen, herunder hvorledes det beskrivende dokument samt yderligere relevante dokumenter rekvireres.
4. I relation til punkt II.1.4) og punkt II.2.1) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum i rammeaftalens fulde løbetid.
5. I relation til punkt III.1.4) og III.1.5) bemærkes det, at der som en forudsætning for deltagelsen i udbudsprocessen vil blive stillet krav om, at personer, som skal bidrage til afgivelse af tilbud og/eller deltager i dialogfasen afgiver skriftlige tavshedserklæringer og skal være sikkerhedsgodkendt til niveau »Hemmeligt«.
Ovenstående er en forudsætning for modtagelsen af udbudsmaterialet, herunder det beskrivende dokument. De virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud vil modtage en vejledning herom.
6. I relation til punkt III.3.2) bemærkes, at navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelserne under rammeaftalen, først skal afgives i forbindelse med tilbudsafgivelsen.
7. I relation til punkt III.2.2) og III.2.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af rammeaftalen, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet skabeloner for erklæringerne (økonomisk og teknisk formåen). Adgang til disse kan rekvireres i det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.1).
8. I relation til punkt IV.1.1) bemærkes det, at ordregiver gennemfører dette udbud som en konkurrencepræget dialog efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF, jf. dette direktivs artikel 27. Dette henset til at ordregivers behov ikke vurderes at kunne imødekommes ved levering af allerede tilgængelige løsninger, og da ordregiver ikke på forhånd er i stand til — uden dialog med tilbudsgiverne — objektivt og detaljeret at fastlægge de krav, som løsningen skal opfylde, ligesom ordregiver ikke grundet den tekniske kompleksitet sammenholdt med kompleksiteten i ordregivers forretningsmæssige behov kan vurdere, hvilket tekniske, finansielle og juridiske løsninger, der umiddelbart og på sigt bedst helt eller delvist kan opfylde disse behov. Under den konkurrenceprægede dialog vil ordregiver indkredse og fastlægge den eller de løsninger, der bedst kan opfylde ordregivers behov.
9. I relation til punkt IV.1.2) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.
10. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter princippet i udbudslovens § 159, stk. 5, og 6 hvis ansøgninger ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
11. De tilbudsgivere, der bliver inviteret til at deltage i dialogfasen, vil modtage et vederlag på 500 000 DKK, såfremt tilbudsgiveren afleverer et gennemarbejdet og konditionsmæssigt endeligt tilbud efter den afsluttede dialogfase. Den vindende tilbudsgiver, som tildeles rammeaftalen, vil dog ikke modtage et vederlag. De nærmere betingelser for eventuel modtagelse af vederlag vil fremgå af det beskrivende dokument.
13. Det bemærkes, at ordregiver forud for iværksættelse af udbudsprocessen har indhentet tilgængelig dokumentation hos de eksisterende leverandører, i det omfang dette har været teknisk enkelt, økonomisk rimeligt og ikke i strid med leverandørernes intellektuelle rettigheder. Da der er tale om udbud af en bred og kompleks systemportefølje, kan fuldstændigheden af den tilgængelige dokumentation blive genstand for drøftelser under dialogfasen.
14. Det bemærkes endvidere, at ordregiver har konstateret, at de af udbuddet omfattede systemer indeholder en række tekniske afhængigheder til programmel og hardware i de eksisterende leverandørers infrastruktur. Ordregiver har ikke i forbindelse med forberedelsen af udbuddet endeligt kunne afklare betydningen af disse tekniske afhængigheder for udbudsgenstanden. Ordregiver ønsker at benytte dialogfasen til at afklare, hvorvidt der for leveringen af givne ydelser til systemerne foreligger manglende konkurrence for leveringen af disse ydelser, af tekniske årsager eller på grund af beskyttelse af eksklusive rettigheder.
15. I relation til punkt I.4) henvises der til system- og ydelsesoversigten, jf. punkt II.1.5), hvoraf det fremgår, at ordregiver driver dele af systemporteføljen på vegne af andre ordregivende myndigheder. System- og ydelsesoversigten kan rekvireres via den i punkt I.1) anførte e-mailadresse.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4151000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31.1.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB