« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Община Велико Търново

Construction work

  Veliko Tarnovo Bulgaria — Община Велико Търново
Published December 7, 2016 — Deadline January 9, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€1.28M

Design and execution of works relating to the implementation of the National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings in the Municipality of Veliko Tarnovo on 2 lots. Through the contract will be carried out renovation of multifamily residential buildings through the implementation of energy efficiency measures to provide better living conditions for citizens in multifamily buildings, thermal comfort and higher quality of living environment. Implementation of energy efficiency measures in multifamily buildings will contribute to a higher level of energy efficiency in multifamily buildings and reducing energy costs, improving performance to extend the life cycle of buildings and providing conditions of living environment compliance with sustainability criteria. Detailed information on the nature and volume of construction and services is presented in section II.2.4.) Of the notice.

Preparation of business investment with scope and content according to the statutory requirements of Decree № 4/2001 on the scope and content of investment projects, as well as specific requirements of the project. Project contain parts: architectural, structural, electrical, energy efficiency, fire safety, PBZ, PUSO, budget documentation. The execution of works for upgrading energy efficiency is carried out in accordance with Part Three "construction" of the SPA and began following the issuance of a building permit by the competent authorities of any particular object. Object position is - Residential building was built in system construction EPZHS - nomenclature Bs-M ^ Y-72 Ch-P consisting of five residential units, 3 of which with 1 input and 2 with 2 inputs. Total area: 1 464.33 m².

- Total gross floor area: 12 115.97 m² basement.

- Built volume: 35 m³ 070.40.

- Heated volume: 24,528 m³.

- Floors: From 6 to 8 above ground and one semi-underground (basement).

Eligible ...


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Велико Търново: Строителни и монтажни работи

2016/S 236-429484

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Велико Търново
000133634
площад „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Надя Петрова, Русанка Александрова
Телефон: +359 62619231
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619251
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/448
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Иво Лазаров — Началник на отдел ОЦУИГ
Телефон: +359 62619108
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619251
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/448

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново.

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново на 2 обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Подробни информация за естеството и обема на строителството и услугите е представена в раздел II.2.4.) от обявлението.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 495 516.40 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Георги Живков“ № 1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, вх. Е, вх. Ж

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
71315000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Георги Живков" № 1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, вх. Е, вх. Ж.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. Проекта да съдържа частите: архитектурна, конструктивна, електро, енергийна ефективност, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, сметна документация. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Обект в позицията е — Многофамилната жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС — номенклатура Бс-М^Ш-72-Гл-П, състояща се от пет жилищни секции, 3 от които с по 1 вход и 2 с по 2 входа. Обща застроена площ: 1 464,33 м².

— Обща разгъната застроена площ: 12 115,97 м² със сутерен.

— Застроен обем: 35 070,40 м³.

— Отопляем обем: 24 528 м³.

— Брой етажи: От 6 до 8 надземни и един полуподземен (сутерен).

Допустими енергоспестяващи мерки, предвидени в енергийното обследване:

Мярка В1. Топлинно изолиране на външните стени. Всички видове стени се топлоизолират до достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и коефициент на топловодимост ?=0,035W/m.K.

Мярка B2. Подмяна на фасадната дограма с нова с Uw=1,4 W/m2K.

Предвижда се подмяна на всички слепени дървени прозорци и врати с многокамерна PVC дограма със стъклопакет. Външните врати се сменят всички метални с единично остъкление с алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. Ефектът от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване U=1,6 W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=4,18 W/m2К.

Мярка В3. Топлинно изолиране на покриви.

Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното пространство с височина > 0,3 m.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 12 см., коефициент на топлопроводност ?=0,031 W/mK по покривна плоча (над студения покрив), включително пароизолация, крепежни елементи и аксесоари.

Топъл покрив: Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и лоджии (еркери).

Мярка В4. Топлинно изолиране на подове.

Доставка и монтаж натоплоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0,031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и цокълен профил с водокап от ламарина с ПЕ покритие) върху външни стени на сутерен (цокъл)

Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0,035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) по под над външен въздух (еркери).

Мярка С2. Мерки по осветлението / електрическата инсталация.

Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда).

Подмяна на електродвигател и табло управление на асансьорна уредба в обекта на интервенция (жилищната сграда).

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/ / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: „Предложен срок за изпълнение на проектиране“ /П2А/ / Тежест: 5
Критерий за качество - Име: „Предложен срок за изпълнение на строителство“ /П2Б/ / Тежест: 5
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 453 916.40 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 100
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
71315000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Община Велико Търново — гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгл. нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. Проектите и за двете сгради да съдържа частите: архитектурна, конструктивна, електро, енергийна ефективност,пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, сметна документация. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Обект в позицията са 2 сгради: първата е–Многоф. жилищна сграда находяща се в: гр. В. Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В.

- Обща застроена площ: 585,25 м²;

- Застроена площ на сутерена: 567,25 м²;

- Застроена площ на типов етаж: 620 м²;

- Обща разгъната застроена площ: 4 340 м² със сутерен;

- Застроен обем: 12 307 м³;

- Отопляем обем: 9 621 м³ (вкл. стълбищни клетки на жилищни етажи);

- Брой етажи: 6 надземни и 1 полуподземен (сутерен).

Многоф. сграда е построена по строителна система ЕПЖС–предполагаема номенклатура Бс-ІV–VІІІ–Сф, и се състои от 1 жилищна секция с 3 отделни входа. Площи:

- Обща застроена площ: 585,25 м²;

- Застроена площ на сутерена: 567,25 м²;

- Застроена площ на типов етаж: 620 м²;

- Обща разгъната застроена площ: 4 340 м² със сутерен;

- Застроен обем: 12 307 м³;

- Отопляем обем: 9 621 м³ (вкл. стълбищни клетки на жилищни етажи);

- Височина: вход А, Б и В — 19,85 м.

- Брой етажи: 6 надземни и 1 полуподземен (сутерен).

Втората сграда е Многоф. жилищна сграда находяща се в: гр. В. Търново, ул. „Ф. Тотю“ № 17, входове А, Б и В. Многоф. жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС–предполагаема номенклатура Бс-ІV–VІІІ–Сф, и се състои от 1 жилищна секция с 3 отделни входа.

Обща застроена площ: 585,25 м².

- Застроена площ на сутерена: 567,25 м²;

- Застроена площ на типов етаж: 620 м²;

- Обща разгъната застроена площ: 4 340 м² със сутерен;

- Застроен обем: 12 307 м³;

- Отопляем обем: 9 621 м³ (вкл. стълбищни клетки на жилищни етажи).

- Височина: вход А, Б и В-19,85 м.

- Брой етажи: 6 надземни и 1 полуподземен (сутерен).

Допустими енергосп. мерки, предвидени в енергийното обследване и при двете сгради:

- Мярка В1.Топлинно изолиране на външните стени. Всички видове стени се топлоизолират до достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и коефициент на топловодимост ?=0,035W/m.K.

- Мярка B2. Подмяна на фасадната дограма с нова с Uw=1,4 W/m2K. Предвижда се подмяна на всички слепени дървени прозорци и врати с многокамерна PVC дограма със стъклопакет. Външните врати се сменят всички метални с единично остъкление с алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. Ефектът от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване U=1,64W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=3,14 W/m2К, а при втората сграда-коефициент на топлопреминаване U=1,57 W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=3,98 W/m2К.

- Мярка В3. Топлинно изолиране на покриви. Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното пространство с височина > 0,3 m. Доставка и монтаж на топлоизолационна система от каменна вата с дебелина 12 см., коефициент на топлопроводност ?=0,038W/mK по покривна плоча над вентилируемото подпокривно пространство, включително пароизолация, крепежни елементи и аксесоари. Топъл покрив: Доставка и монтаж на топлоизол. система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. На топлопроводност ?=0,031W/mK (вкл. цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и лоджии (еркери)–отвътре (отдолу). Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0,035 W/mK, (вкл. цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) върху външни стени на студен покрив (корнизни панели).

-Мярка В4. Топлинно изолиране на подове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/ / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: „Предложен срок за изпълнение на проектиране“ /П2А/ / Тежест: 5
Критерий за качество - Име: „Предложен срок за изпълнение на строителство“ /П2Б/ / Тежест: 5
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 041 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 100
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Доставка и монтаж на топлоизол. система от EPS с дебел. 10 см. и коеф. на топлопр. ?=0,035W/mK,(вкл. цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) по под над външен въздух (еркери). Изпълнителят, ще упраж. автор. надзор по време на строителството, съгл. одобрените проектни документации и прилож. нормативна уредба посредством проектантите по части на проекта.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи за ОП № 1–І група, ІІІ категория; за ОП № 2- І група, ІІІ категория; към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверено с еквивалентен документ подготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган в държавата в която е установен.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

При участие като обединение се представя ЕЕДОП от обединението и ЕЕДОП от всеки от партньорите в обединението. В ЕЕДОП от обединението се попълва консолидираната (обобщена) информация.

Доказване на посоченото изискване:

Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— Участника представя доказателства по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, респ. еквивалентна застраховка за професионална отговорности или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство.

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за проектиране и строежи за изисканата трета категория или еквивалент.

В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектирането или строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от поръчката.

Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие — копие от валидна застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни /представя се преди сключване на договор с изпълнителя/.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 1, т. 3 — 100 000 BGN и чл. 5, ал. 2, т. 3 — 200 000 BGN от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 2.3.2004 г.).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: Списък на проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, при строителството придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, а при проектирането — чрез посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008 — система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството, участниците представят: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството (заверено копие).

За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 14001:2004 — за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на управление на околна среда, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството, участниците представят: валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството — (заверено копие).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта минимум 1 брой инвестиционен проект /работен или технически/, който е идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка — проект на нова или преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуваща сграда, в т.ч. упражняване на авторски надзор по време на строителството по чл. 162 от ЗУТ на такъв проект, да е изпълнил през последните 5(пет)години, считано от датата на подаване на оферта и строителство, което е идентично или сходно с предмета на настоящата ОП, а именно: строеж на нова и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на съществуваща сграда.

Под идентичен или сходен обем за позициите следва да се разбира изпълнено/и строителство/а с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката в общ обем съответстващ на: за ОП1 — 1 300 000 BGN без ДДС; за ОП2 — 950 000 BGN без ДДС. Под идентичен или сходен обем за позициите следва да се разбира изпълнено/и проектиране/ия с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката в общ обем съответстващ на: за ОП1 — РЗП 12 000 м²; за ОП2 — РЗП 8 500 м².

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1а) и 1 б) от ЕЕДОП за строителство и проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 — система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 — за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството и за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектирането и строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/01/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/01/2017
Местно време: 14:00
Място:

В административната сграда на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на Община Велико Търново.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

График за общ срок за изпълнение на позиция от поръчката е: минимален срок 54 /петдесет и четири/ календарни дни и максимален срок 100 /сто/ календарни дни, от които: За проектиране — минимален срок 14 /четиринадесет/ календарни дни, максимален срок 20 /двадесет/ календарни дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя с Приемо-предавателен протокол; За строителство — минимален срок 40 /четиридесет/ календарни дни и максимален срок 80 календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. Предложения които са над максималният и под минималния срок за всяка от дейностите предмет на поръчката ще бъдат предложени за отстраняване.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Възложителят определя гаранцията за изпълнение да е в размер на 4,5 % ( четири цяло и пет процента) от стойността на договора без ДДС за обособената позиция.

Възложителят възстановява, респ. връща на Изпълнителя част от гаранцията за изпълнение — 50 % /т.е. половината от 4,5 на сто от стойността на договора/, след изтичането на вторият месец от датата на подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр. 15.

Възложителят задържа — 50 % от гаранцията за изпълнение /останалата половина от 4,5 на сто от стойността на договора/ за още 48 месеца, която се възстановява след изтичане на този срок.

Възложителят чрез „Българска банка за развитие“ АД ще заплати на Изпълнителя по издадена фактура с данните на Сдружението на собствениците — цената по чл. 7, както следва:

— Aвансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на договора, дължимо в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора и срещу представяне на оригинална фактура за стойността на аванса и банкова гаранция за авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменяема, в размер на 35 % от цената на договора и срок на валидност 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на енергоспестяващите мерки и съпътстващите строително-монтажни работи. Стойността на аванса се удържа при извършени от Възложителя чрез „Българска банка за развитие“ АД плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава Възложителя и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя. При констатирано неизпълнение, Възложителят има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от Изпълнителя, Възложителя има право да упражни правата си по банковата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.

Съгласно т. 2 на писмо изх. № 03-01-256/21.11.2016 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, всички кметове трябва временно да преустановят обявяването на нови обществени поръчки за избор на изпълнители по отделните дейности, считано от 22.11.2016 г. В тази връзка и на основание чл. 114 от ЗОП, настоящата обществена поръчката се обявява под условие, че изпълнението на дейностите предмет на поръчката ще започнат след потвърждаване за осигурено финансиране. Условия за отложено изпълнение на дейностите, както и възможности за прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването на договора са предвидени в проекта на договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB