« Back to Search« Back to SearchSearch » Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages  Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

  Groningen Netherlands — Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)
Published February 18, 2017 — Deadline April 7, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The purpose of this tender is to conclude a framework agreement with a party for the provision of ICT hardware / resources consisting of thin clients, desktops, laptops, tablets, monitors and related products / services. The objective of this European tender, the contracting of a party that satisfies did to the requirements and the most economically advantageous tender on the basis of the best value for money.

The proposed effective date of the framework agreement as soon as possible after award, 01.05.2017, with a maturity of 2 years with an optional extension of two times one year. The choice of whether or not to renew the framework agreement rests solely with the customer.

Once a year O2G2 determine whether and what numbers, thin clients, desktops, laptops, tablets, monitors and related products / services are expected to be needed during this period and ask quotations above with the selected contractor ...

The contracting authority wishes with one (1) tender to conclude a contract for a period of two (2) years with two (2) optional extensions of one (1) year.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Groningen: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2017/S 035-062940

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)
592069822
Leonard Springerlaan 39
Groningen
9727 KB
Nederland
Contactpersoon: Michel Postuma
Telefoon: +31 503210300
E-mail: inkoop@o2g2.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.openbaaronderwijsgroepgroningen.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c66a67c6d985c075f8d23008045cf42d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c66a67c6d985c075f8d23008045cf42d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor de levering van ICT hardware/middelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2).

Referentienummer: D.CON-17000303
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met een partij voor de levering van ICT hardware/middelen bestaande uit: thin clients, desktops, laptops, tablets, monitoren en aanverwante artikelen/dienstverlening. Doelstelling van deze Europese aanbesteding is het contracteren van een partij die voldoet aan de gestelde eisen en de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is z.s.m. na gunning, 1.5.2017, met een looptijd van 2 jaar met een optionele verlenging van 2 keer 1 jaar. De keuze van het al dan niet verlengen van de raamovereenkomst berust uitsluitend bij de opdrachtgever.

Eenmaal per jaar bepaalt O2G2 of, en welke aantallen, thin clients, desktops, laptops, tablets, monitoren en aanverwante artikelen/dienstverlening er naar verwachting in deze periode benodigd zijn en vraagt hiervoor offertes op bij de geselecteerde opdrachtnemer...

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30231300
30213200
30213100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wenst met een (1) inschrijver een overeenkomst te sluiten voor een periode van twee (2) jaar met twee (2) optionele verlengingen van een (1) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriteria / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aantal mogelijke verlengingen: 2.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De aanbestedende dienst wenst met een (1) inschrijver een overeenkomst te sluiten voor een periode van twee (2) jaar met twee (2) optionele verlengingen van een (1) jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— geen valse verklaringen,

— geen faillissement of surseance van betaling,

— geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— betalingen premies,

— betalingen belastingen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Economische en financiële draagkracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Vakbekwaamheid.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: De aanbestedende dienst wenst met een (1) inschrijver een overeenkomst te sluiten voor een periode van twee (2) jaar met twee (2) optionele verlengingen van een (1) jaar.
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/04/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/04/2017
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Toelichting op II.2.5) Gunningscriteria:

Voor het beantwoorden van onderdelen K1 tot en met K4 met betrekking tot kwaliteit wordt van de inschrijver verwacht dat hij op elk onderdeel een toelichting geeft. Dit dient inschrijver aan te geven in bijlage 4 (K1, K2, K3 en K4).

Toelichting op III.1.2) Economische en financiële draagkracht:

— inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode, inclusief eventuele verlengingen, te waarborgen;

— inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de opdracht, en in voorkomend geval de verlenging daarvan, besteksconform uit te voeren;

— aan inschrijver zijn geen claims bekend en voor zover hem bekend, zijn gedurende de periode van de uitvoering van de overeenkomst geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen;

— de laatst aan inschrijver afgegeven accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf.

Beroepsbevoegdheid:

— Inschrijver is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister in de lidstaat waar hij is gevestigd. Inschrijver vermeldt het inschrijfnummer in het betreffende register in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissement Noord-Nederland
Guyotplein 1
Groningen
9712 NX
Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 20 kalenderdagen na datum van het bericht over de gunningsbeslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB