« Back to Search« Back to SearchSearch » Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products  Аграрен университет — Пловдив

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

  Plovdiv Bulgaria — Аграрен университет — Пловдив
Published January 20, 2017 — Deadline February 27, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€242.19k

The object of this contract is "Supply of equipment and furniture constructed training center for practical training of students from the vocational Crop and Plant Protection".

This procedure is part of the implementation of the project proposal BG16RFOP001-3.003-0007 "Building a training center for practical training of students from the vocational Crop and Plant Protection at the Agricultural University - Plovdiv", implemented in the framework of the project / budget line (financial plan ) BG16RFOP001-3.003 "support for higher education institutions in the Republic of Bulgaria", which is implemented with the financial support of Operational Programme "Regions for growth" 2014-2020, financed by the European Union through the European regional development Fund.

Note: At the time of launch of this contract has not yet started building a training center where it will be delivered and installed the equipment and furniture covered by this order.

The subject of this tender - open procedure:

"Supply of equipment and furniture constructed training center for practical training of students from the vocational Crop and Plant Protection". This procedure is part of the implementation of the project proposal BG16RFOP001-3.003-0007 "Building a training center for practical training of students from the vocational Crop and Plant Protection at the Agricultural University - Plovdiv", implemented in the framework of the project / budget line (financial plan ) BG16RFOP001-3.003 "support for higher education institutions in the Republic of Bulgaria", which is implemented with the financial support of Operational Programme "Regions for growth" 2014-2020, financed by the European Union through the European regional development Fund.

At the time of launch of this contract has not yet started building a training center where it will be delivered and installed the equipment and furniture covered by this by ...


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Пловдив: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2017/S 014-021061

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Аграрен университет — Пловдив
000455464
бул. „Менделеев“ № 12
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Венелин Цеков
Телефон: +359 32654396
Електронна поща: venelin.tsekov@abv.bg
Факс: +359 32654396
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.au-plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.au-plovdiv.bg/news.php

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.au-plovdiv.bg/news.php?id=2419
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита“.

II.1.2)Основен CPV код
39000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита“.

Настоящата процедура е част от изпълнението на проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0007 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет — Пловдив“, реализиращо се в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Забележка: Към момента на стартиране на настоящата поръчка все още не е стартирало изграждането на Учебният център, където ще бъде доставяно и монтирано оборудването и обзавеждането, предмет на настоящата поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 473 682.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ № 12, новоизграден Учебен център за обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка — открита процедура, е:

„Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита“. Настоящата процедура е част от изпълнението на проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0007 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет — Пловдив“, реализиращо се в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Към момента на стартиране на настоящата поръчка все още не е стартирало изграждането на Учебният център, където ще бъде доставяно и монтирано оборудването и обзавеждането, предмет на настоящата поръчка. Доставката ще започне след физическото изпълнение на Учебния център и наличието на възможност за доставка и монтаж на оборудването в новоизградените зали към Центъра. Касае се за доставка на 86 компонента — оборудване и обзавеждане, които са подробно описани в Техническата спецификация към одобрената документация на процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: 1. Срок на доставка и монтаж на оборудването и обзавеждането / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: 2. Срок за отстраняване на гаранционните повреди на оборудването и обзавеждането / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: 3. Гаранционен срок на оборудването и обзавеждането / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 473 682.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 17/02/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-3.003-0007 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и РЗА в АУ — Пловдив.
II.2.14)Допълнителна информация

Изискванията към оборудването и обзавеждането, предмет на доставката са подробно посочени в приложена към документацията Техническа спецификация, в съответствие чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти на участника за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата на която е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в обществената поръчка следва да имат следния общ оборот:

Не по — малко от 400 000 BGN без ДДС общ оборот, от които не по-малко от 200 000 BGN без ДДС — минимален оборот в сфера попадаща в обхвата на настоящата поръчка.

Забележка 1: под оборот „в сфера попадаща в обхвата на настоящата поръчка“ ще се приема оборот от — изпълнение на доставки на оборудване и/или обзавеждане подобно на предмета на поръчката.

Забележка 2: съответствието с този критерий се доказва с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП — част ІV „Критерий за подбор“, буква „Б“ — „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а и т. 2а.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, пред последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да са изпълнили минимум 1 доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление по качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с предметен обхват на сертификация — доставка и монтаж на оборудване и/или обзавеждане.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, пред последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да са изпълнили минимум 1 доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на възлагане на настоящата обществена поръчка.

Забележка 1: под „доставки с предмет идентичен или сходен с предмета поръчката“ следва да се разбира — доставка на оборудване и/или обзавеждане подобно на предмета на поръчката.

Забележка 2: съответствието с този критерий се доказва с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП — част ІV „Критерий за подбор“, буква „Б“ — „Икономическо и финансово състояние“.

Образеца на ЕЕДОП — част ІV „Критерий за подбор“, буква „В“ — „Технически и професионални способности“, т. 16.

2. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление по качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с предметен обхват на сертификация — доставка и монтаж на оборудване и/или обзавеждане.

Забележка: при подаване на офертите, участниците декларират съответствието си с този критерий с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП — част ІV „Критерий за подбор“, буква „Г“ — „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле първо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Пълните условия за изпълнение на поръчката са подробно посочени в документацията за участие и в проекто-договора. Мястото на изпълнение на дейностите предмет на процедурата е гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ № 12, новопостроената сграда на Учебния център. В изпълнение на предмета на договора са включени и следните дейности, които изпълнителят се задължава да извърши: доставка, включваща транспорт до сградата на УЦ, разтоварване и монтаж (когато е необходимо) на оборудването в указани от възложителя учебни зали. По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора за обществена поръчка. По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/02/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/02/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Аграрен университет — Пловдив.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

— Информационен телефон на НАП — 0700 18 700;

— интернет адрес: http://www.nap.bg/

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

— Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.;

— София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

— Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

— Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

— София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 8119 44.

2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Обществената поръчка е финансирана в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Възложителят, като част от документацията е одобрил и следните образци на документи:

1. Заявление за участие;

2. Стандартен образец на ЕЕДОП;

3. Предложение за изпълнение на поръчката;

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на договор;

5. Декларация за срок на валидност на офертата;

6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

8. Ценово предложение;

9. Проект на Договор;

10. Техническа спецификация;

11. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

Забележка:

Към документацията на процедурата е приложена и част „Архитектура“ от инвестиционният проект за „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет — Пловдив, разположен в УПИ ІV — 540.1367 за Аграрен университет — Пловдив, кв. № 1, по плана на ВСИ — МО, ЖР Тракия, гр. Пловдив“, която част ще е необходима и ще е в помощ на участниците за да си подготвят своите предложения за част от оборудванете и обзавеждането.

За информация на участниците — към момента на обявяване на настоящата процедура все още не е изграден Учебния център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет — Пловдив. Едва след изграждането на посоченият Учебен център ще бъде възложено на избрания изпълнител по тази процедура да извърши доставката предмет на настоящата открита процедура.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу Решението за откриване на процедурата, може да се подава в 10-дневен срок след изтичане на 14-дневен срок от публикуване в Регистъра на обществените поръчки на обявлението за поръчката. Жалби се подават и в 10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB