« Back to Search« Back to SearchSearch » unleaded petrol  "Sofiyska voda" AD

unleaded petrol

  SOFIA Bulgaria — "Sofiyska voda" AD
Published June 7, 2012 — Deadline July 19, 2012 (7 years ago)
|
Notice type
Contract notice
:Безкасово закупуване на горива и стоки от една верига бензиностанции.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Name, addresses and contact point(s)
"Sofiyska voda" AD Rayon "Mladost", zh.k. "Mladost IV", ul. "Biznes park" No.1, sgrada 2A Contact point(s): Sergey Pobornikov For the attention of: otdel "Snabdyavane" 1766 Sofiya BULGARIA Telephone: +359 28122456 Fax: +359 28122588 Internet address(es): General address of the contracting entity: http://www.sofiyskavoda.bg Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Main activity
Water
Title attributed to the contract by the contracting entity
Безкасово закупуване на горива и стоки от една верига бензиностанции.
Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies Purchase Main site or location of works, place of delivery or of performance: DDP бензиностанциите на Доставчика. NUTS code BG412
Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
Short description of the contract or purchase(s)
Безкасово закупуване на горива и стоки от една верига бензиностанции.
Common procurement vocabulary (CPV)
09132100, 09134230, 09122000
Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Information about lots
This contract is divided into lots: no
Information about variants
Variants will be accepted: no
Total quantity or scope
Прогнозните количества са посочени в документацията за участие. Възложителят не се ангажира да закупи цялото посочено количество. Estimated value excluding VAT: 35 000 000 BGN
Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
Deposits and guarantees required
Размер на гаранцията за участие: 3 500 BGN. Срок на гаранцията за участие, в случай, че Участникът представи банкова гаранция – минимум 150 календарни дни, считано от датата и часа на отваряне на офертите. Размер на гаранцията за изпълнение – 2 % от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в договора. Вид на гаранциите: Парични - внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай, че размерът на гаранцията е под 15 000 BGN, Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочва номерът на процедурата.
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
Доставчикът ще издава месечно по две подробни фактури за закупените горива и стоки, както и подробна справка в електронен вид Първата фактура – до 5 дни след средата на месеца, а втората фактура – не по-късно от 4 дни след края му. Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.
Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/; 2. Юридически сведения за Участника - по образец на настоящата документация; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата и задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. 5. Декларация по чл. 47, ал.1 от Закона за обществени поръчки /по образец/; 6. Декларация по чл. 47, ал.2, т.1, 2, 3 от Закона за обществени поръчки/по образец/; 7. Декларация по чл. 47, ал.5 от Закона за обществени поръчки/по образец/; 8. Декларация от Участника за автономност на офертата /по образец/; 9. Оригинал на банкова гаранция или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за участие; 10. Списък на минимум 20 бензиностанции на територията на град София, от които да могат да бъдат закупени предлаганите там горива и стоки. 11. Списък на предлаганите стоки за безкасово закупуване от декларираните бензиностанции на Участника. Стоките, които евентуално Възложителя ще купува са масла, течности, консумативи и аксесоари за моторни превозни средства (МПС). Този списък не трябва да съдържа цени. 12. Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Участникът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл.56, ал.2 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 13. Декларация на участника, че стоките, с които участниците участват в процедурата отговарят на всички изисквания, по действащото в Република България законодателство. 14. „Декларация за съответствие на качеството на течните горива от производителя/вносителя” - съгласно образеца по Приложение № 1 в Раздел Д „Приложения”. 15. Констативен протокол за качествен анализ на газьола и дизеловото моторно гориво съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол в сила от 10.5.2011 г. 16. Списък на документите, съдържащи се в Плик №1 „Документи за подбор” /по образец/, подписан от участника;
Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Няма.
Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. „Техническо предложение“ съгласно Раздел А: „Техническо задание“ от конкурсната документация. 2. Списък на документите, съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /по образец/, подписан от участника;
Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Type of procedure
Open
Award criteria
Lowest price
Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
File reference number attributed by the contracting entity
ТТ001042
Previous publication(s) concerning the same contract
no
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 9.7.2012 - 23:59 Payable documents: no
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.7.2012 - 10:30
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Български.
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 150 (from the date stated for receipt of tender)
Conditions for opening tenders
Date: 19.7.2012 - 14:30 Place На посочения по-горе адрес на възложителя. Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
Additional information
Документацията за участие се получава само от сайта на Възложителя след регистрация на участника и последващо изтегляне на целия архивен файл, който съдържа комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрацията на сайта на Възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето. Електронният адрес за достъп до документацията е http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.
Body responsible for appeal procedures
Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18 1000 София BULGARIA E-mail: cpcadmin@cpc.bg Telephone: +359 29884070 Internet address: http://www.cpc.bg Fax: +359 29807315
Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Срок за получаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП.
Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша 18 1000 София BULGARIA E-mail: cpcadmin@cpc.bg Telephone: +359 29884070 Internet address: http://www.cpc.bg Fax: +359 29807315
Date of dispatch of this notice
4.6.2012

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB