« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction consultancy services  Karlstads kommun

Construction consultancy services

  Karlstad Sweden — Karlstads kommun
Published November 10, 2016 — Deadline December 20, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€2.60M

1. Landscape and Grounds.

2. Street and land improvements.

3. Concrete, steel and träanläggningar / structures.

4. Electrical and lighting installations.

5. VA underground pipes including pumping stations, booster stations and storm water facilities.

6. Project, construction and / or design management (street, land and va land development).

7. project planning, construction and / or design management (concrete, steel and träanläggning / structures).

8. Inspection street and land development.

9. Inspection sewage pipes in the ground.

10. Bridge and building inspection.

11. Träinspektion.

12. Traffic.

13. Noise and vibrations.

Land and infrastructure.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Karlstad: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

2016/S 217-395119

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Karlstads kommun
212000-1850
Västra Torggatan 26
Karlstad
651 84
Sverige
Kontaktperson: Evelin Nilsson
Telefon: +46 54-5401055
E-post: evelin.nilsson@karlstadsinkopscentral.se
Fax: +46 54-5400000
Nuts-kod: SE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karlstad.se

I.2)Gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/karlstad/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31164
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/karlstad/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31164
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mark och Infrastruktur.

Referensnummer: 0114-16
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71530000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

1. Landskap och parkanläggningar.

2. Gatu- och markanläggningar.

3. Betong-, stål och träanläggningar/konstruktioner.

4. El- och belysningsanläggningar.

5. VA-ledningar i mark inklusive pumpstationer, tryckstegringsstationer och dagvattenanläggningar.

6. Projekt-, bygg- och/eller projekteringsledning (gatu-, mark- och va-markanläggning).

7. Projektering-, bygg- och/eller projekteringsledning (betong, stål och träanläggning/konstruktioner).

8. Besiktning gatu- och markanläggning.

9. Besiktning VA-ledningar i mark.

10. Bro- och bygginspektion.

11. Träinspektion.

12. Trafik.

13. Buller och vibrationer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 26 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Mark och infrastruktur.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/12/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/03/2017
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/12/2016
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
Karlstad
651 12
Sverige
Telefon: +46 54-148500
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54-148530

Internetadress:http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB