« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca

Chemical reagents

  Katowice Poland — Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
Published February 24, 2017 — Deadline March 10, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

The contract is:

Renting analyzer to study the critical parameters with the delivery of reagents and consumables

A detailed description of the contract include Annexes 2b and 4 to the SETC.

3.2. Employer's Requirements concerning the subject matter of the contract:

1) offered a medical device must have certificates and be registered in accordance with the legislation requiring ownership certificates, certificates and registration,

2) offered a medical device must be placed on the market and use as

with the requirements of the Act of 20.5.2010 on medical devices (OJ 2015 pos. 876)

3) offered a medical device must conform to standards or technical specifications applicable to the product.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2017/S 039-070744

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 004-004577)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47
Katowice
40-635
Polska
Tel.: +48 323598955
E-mail: auchto@gcm.pl
Faks: +48 322029501
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gcm.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem analizatora do badania parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych.

Numer referencyjny: DZ/3321/206/16
II.1.2)Główny kod CPV
33696300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Najem analizatora do badania parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b i 4 do SIWZ.

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,

2) oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 poz. 876),

3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 004-004577

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/02/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB