« Back to Search« Back to SearchSearch » School cleaning services  Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving

School cleaning services

  Gouda Netherlands — Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving
Published July 6, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Schoonmaakbedrijf Heuvelman BV

Cleaning maintenance and window cleaning of three locations Foundation Protestant Christian Secondary Education Gouda "Gouda Values".


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Gouda: Schoonmaken van scholen

2016/S 128-230900

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving
482170453
Kanaalstraat 31
Ter attentie van: Dirk van Hedel
2801 SH Gouda
Nederland
Telefoon: +31 555384545
E-mail: advies@masterkey.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.degoudsewaarden.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=85185

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=85185

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Aanbesteding schoonmaakonderhoud De Goudse Waarden.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 14: Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Gouda.

NUTS-code NL

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het schoonmaakonderhoud en glasbewassing van 3 locaties van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gouda „De Goudse Waarden”.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90919300

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Criterium: Gunningscriteria. Beschrijving: zie paragraaf 2.4 van het bestek voor de gevraagde documenten en paragraaf 2.6.3 voor de specificatie van de te behalen punten per gunningscriterium. Vereisten: — Aanbiedingsbrief, — Eigen verklaring (rechtsgeldig ondertekend), — Rapport aanbesteding (rechtsgelding geparafeerd), — Rapport uurtarieven (rechtsgeldig geparafeerd), — Rapport staffelprijzen (rechtsgeldig geparafeerd). Weging 100
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
MS r/2015042
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 056-093899 van 19.3.2016

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Titel: Aanbesteding schoonmaakonderhoud De Goudse Waarden
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
30.6.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 15
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Schoonmaakbedrijf Heuvelman BV
29019553
Meridiaan 30
2801 DA Gouda
Nederland
E-mail: r.pepelnar@heuvelman-schoonmaak.nl
Telefoon: +31 623011664
Fax: +31 182631937

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 1
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
1.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB