« Back to Search« Back to SearchSearch » Radio, television, communication, telecommunication and related equipment  Bratislavský samosprávny kraj

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

  Bratislava Slovakia — Bratislavský samosprávny kraj
Published March 8, 2017 — Deadline March 23, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

The subject of this contract is the supply of goods and equipment (also referred to as technology) including related services (in particular, assembly and installation) in the scope of delivery according to project documentation (hereinafter also referred to as PD) in accordance with the specifications for the plant and equipment of the theater, in the framework of the project of reconstruction Aréna Theatre in Bratislava, which will be implemented on properties located in the cadastral Petržalka C CN parc. no. 5183/1, built-up area and courtyard area of ​​3388 square meters and the building of the Arena theater súp. no. In 2374, built on the plot. no. 5183/1 properties registered in the LV no. 2119 (the theater or theater Arena).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovensko-Bratislava: Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia

2017/S 047-086105

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2016/S 245-447168)

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
Sabinovská 16
Bratislava-mestská časť Ružinov
820 05
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Markovičová
Telefón: +421 911796737
E-mail: evobsk055@gmail.com
Fax: +421 255423143
Kód NUTS: SK010

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.region-bsk.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodanie technológie – Rekonštrukcia Divadla Aréna.

II.1.2)Hlavný kód CPV
32000000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je dodanie tovarov a zariadení (ďalej tiež ako technológie) vrátane súvisiacich služieb (najmä montáž a inštalácia) v rozsahu dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD) v súlade so špecifikáciami pre technologické zariadenia a vybavenie divadla, v rámci projektu Rekonštrukcia divadla Aréna v Bratislave, ktorý bude realizovaný na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. Petržalka C KN parc. č. 5183/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 388 m² a na budove divadla Aréna súp. č. 2374, postavenej na parc. č. 5183/1, nehnuteľnosti evidované na LV č. 2119 (ďalej len divadlo alebo divadlo Aréna).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/03/2017
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 245-447168

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 09/03/2017
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 23/03/2017
Miestny čas: 13:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 09/03/2017
Miestny čas: 13:30
má byť:
Dátum: 23/03/2017
Miestny čas: 13:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB