« Back to Search« Back to SearchSearch » Electrical accessories  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca

Electrical accessories

  Katowice Poland — Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
Published May 21, 2016 — Deadline June 10, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
electrical accessories

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Poland-Katowice: Electrical accessories

2016/S 097-173857

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, jw., For the attention of: Małgorzata Brożek, Katowice 40-635, POLAND. Telephone: +48 323598952. Fax: +48 322029501. E-mail: mbrozek@gcm.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 20.4.2016, 2016/S 077-136196)

RE:
CPV:31681000, 31670000

Electrical accessories

Electrical parts of machinery or apparatus

Instead of: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości:Zadanie 1 – 1 800,00, Zadanie 2 – 310,00 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych (nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie);

4) gwarancjach ubezpieczeniowych(nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie);

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r.Nr 96, poz. 620).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

VI.3) Informacje dodatkowe:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ tj. 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

27.5.2016

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.5.2016

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.5.2016

Read: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości:

Oznaczenie Zadania Wadium (PLN)

Zadanie 1 – 1 800

Zadanie 2 – 310

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, wnosi wadium odpowiednio w wysokości stanowiącej sumę wadiów dla tych Zadań.

8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych (nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie);

4) gwarancjach ubezpieczeniowych(nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie);

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275, 2008 nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz 2010 nr 96, poz. 620).

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

VI.3) Informacje dodatkowe:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ tj. 28 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

10.6.2016

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.6.2016

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.6.2016

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB