« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Uniwersytet Śląski w Katowicach

Chemical reagents

  Katowice Poland — Uniwersytet Śląski w Katowicach
Published July 27, 2016 — Deadline September 1, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
chemical reagents

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2016/S 143-258281

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, pok. 69
Tel.: +48 323591334
E-mail: ewa.slowik@us.edu.pl
Faks: +48 323592048
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.us.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, pok. 69
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Tel.: +48 323591334
E-mail: dzp@us.edu.pl
Faks: +48 323592048
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.us.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wyższa Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych.

Numer referencyjny: DZP.381.76.2016.DW
II.1.2)Główny kod CPV
33696300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy odczynników chemicznych zwanych dalej odczynnikami lub produktami:

A) producenta Avantor (dawn. POCH) lub równoważnych

B) producenta Acros Organics( lub równoważnych)

C) rozpuszczalników HPLC producenta Avantor (dawn. POCH) lub równoważnych

2) Dostarczane odczynniki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą odbioru przedmiotu zamówienia) oraz posiadać termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem tych odczynników chemicznych, dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności. Odczynniki powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczanego produktu do obrotu na terytorium RP.

3) Przewidywany asortyment i ilości odczynników określają odpowiednio załączniki 2A, 2B i 2C do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 703 466.47 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część A: Odczynniki chemiczne prod. Avantor (daw. POCH) lub równoważne – zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki ,ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (w tym w szczególności inne jednostki Zamawiającego w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy odczynników chemicznych zwanych dalej odczynnikami lub produktami producenta Avantor (dawn. POCH) lub równoważnych

2) Dostarczane odczynniki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą odbioru przedmiotu zamówienia) oraz posiadać termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem tych odczynników chemicznych, dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności. Odczynniki powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczanego produktu do obrotu na terytorium RP.

3) Przewidywany asortyment i ilości odczynników określa załącznik 2A do SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 4.

4) Przedmiot zamówienia, określony w załączniku 2A do SIWZ został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika jednak, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50 %. Często, bowiem dochodzi do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego, co do rodzaju (asortymentu) wymienionego w Załączniku nr 2A do SIWZ a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, jak również w ramach umowy Zamawiający będzie mógł nabyć inne niż określone w Zał. nr 2A do SIWZ wymagane odczynniki, należące do tej samej kategorii, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej.

5) Podstawą ustalenia ceny odczynników nie ujętych w Załączniku nr 2A, będą aktualne na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego, ceny netto produktów dostępnych w katalogu asortymentowo-cenowym producenta (cennik), określone w PLN z uwzględnieniem zaoferowanego rabatu od cen katalogowych netto.

6) Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku asortymentu nie wymienionego w formularzu cenowym) udostępnić link do strony internetowej producenta odczynników (on-line) na której dostępny jest aktualny katalog asortymentowo-cenowy (cennik) obowiązujący w okresie realizacji umowy, a jeżeli strona tego wymaga – również login i hasło. Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na wskazany adres e-mail o wszelkich zmianach dotyczących katalogu i promocjach cenowych.

7) Zamówienie będzie realizowane partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 25.09.2016 r.), z zastrzeżeniem postanowień rozdz. XIV ust. 2 pkt 2) SIWZ lub do momentu wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

8) Termin realizacji zamawianej partii odczynników:

— do 28 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

— w przypadku odczynników chemicznych wymagających stosownych zezwoleń, tj. substancji narkotycznych, substancji o znaczeniu strategicznym, zubożające warstwę ozonową itd. – Wykonawca dostarczy i dokona rozładunku w terminie nie dłuższym niż 28 dni od daty dostarczenia Wykonawcy w/w zezwoleń.

9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 327 814.51 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadia i gwarancje:

Oferta (w zakresie części A) winna być zabezpieczona wadium w wysokości 9 800 PLN (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych, 00/100). Szczegółowe informacje zawiera rozdział V SIWZ.

Gwarancja: jakościowa winna być udzielona na okres 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru z wyłączeniem tych odczynników dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część B: Odczynniki chemiczne prod. Acros Organics lub równoważne – zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki ,ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (w tym w szczególności inne jednostki Zamawiającego w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy odczynników chemicznych zwanych dalej odczynnikami lub produktami producenta Acros Organics (lub równoważnych)

2) Dostarczane odczynniki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 m-cy przed datą odbioru przedmiotu zamówienia) oraz posiadać termin przydatności nie krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem tych odczynników dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności. Odczynniki powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczanego produktu do obrotu na terytorium RP.

3) Przewidywany asortyment i ilości odczynników określa zał. 2B do SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 4.

4) Przedmiot zamówienia, określony w zał. 2B do SIWZ został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 m-cy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika jednak, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50 %. Często, bowiem dochodzi do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego, co do rodzaju (asortymentu) wymienionego w Zał. 2B do SIWZ a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, jak również w ramach umowy Zamawiający będzie mógł nabyć inne niż określone w Zał.2B do SIWZ wymagane odczynniki, należące do tej samej kategorii, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej.

5) Podstawą ustalenia ceny odczynników nie ujętych w Zał. 2B, będą aktualne na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego, ceny netto produktów w katalogu asortymentowo-cenowym producenta (cennik), dostępnym na oficjalnej stronie producenta, określone w EUR z uwzględnieniem zaoferowanego rabatu od cen katalogowych netto. Przeliczenie nastąpi w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Wykonawcę. Przeliczenie nastąpi po średnim kursie EUR, publikowanym na stronie internetowej NBP.

6) Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku asortymentu nie wymienionego w formularzu cenowym) udostępnić link do strony internetowej producenta odczynników (on-line) na której dostępny jest aktualny katalog asortymentowo-cenowy (cennik) obowiązujący w okresie realizacji umowy, a jeżeli strona tego wymaga – również login i hasło. Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na wskazany adres e-mail o wszelkich zmianach dotyczących katalogu i promocjach cenowych.

7) Zamówienie będzie realizowane partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 25.9.2016), z zastrzeżeniem postanowień rozdz. XIV ust. 2 pkt 2) SIWZ lub do momentu wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

8) Termin realizacji zamawianej partii odczynników:

— do 28 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

— w przypadku odczynników chemicznych wymagających stosownych zezwoleń, tj. substancji narkotycznych, substancji o znaczeniu strategicznym, zubożające warstwę ozonową itd. – Wykonawca dostarczy i dokona rozładunku w terminie nie dłuższym niż 28 dni od daty dostarczenia Wykonawcy w/w zezwoleń.

9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym zał. 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 307 202.93 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadia i gwarancje:

Oferta (w zakresie części B) winna być zabezpieczona wadium w wysokości 9 200 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych, 00/100); Szczegółowe informacje zawiera rozdział V SIWZ.

Gwarancja: gwarancja jakościowa winna być udzielona na okres 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru z wyłączeniem tych odczynników dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część C: Rozpuszczalniki HPLC prod. Avantor (dawn. POCH) lub równoważne – zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki ,ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (w tym w szczególności inne jednostki Zamawiającego w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy odczynników chemicznych zwanych dalej odczynnikami lub produktami – rozpuszczalniki HPLC producenta Avantor (dawn. POCH) lub równoważne.

2) Dostarczane odczynniki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą odbioru przedmiotu zamówienia) oraz posiadać termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem tych odczynników chemicznych, dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności. Odczynniki powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczanego produktu do obrotu na terytorium RP.

3) Przewidywany asortyment i ilości odczynników określa załącznik 2C do SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 4.

4) Przedmiot zamówienia, określony w załączniku 2C do SIWZ został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika jednak, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50 %. Często, bowiem dochodzi do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego, co do rodzaju (asortymentu) wymienionego w Załączniku nr 2C do SIWZ a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, jak również w ramach umowy Zamawiający będzie mógł nabyć inne niż określone w Zał. nr 2C do SIWZ wymagane odczynniki, należące do tej samej kategorii, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej.

5) Podstawą ustalenia ceny rozpuszczalników HPLC nie ujętych w Załączniku nr 2C, będą aktualne na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego, ceny netto produktów dostępnych w katalogu asortymentowo-cenowym producenta (cennik), określone w PLN z uwzględnieniem zaoferowanego rabatu od cen katalogowych netto6) Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku asortymentu nie wymienionego w formularzu cenowym) udostępnić link do strony internetowej producenta odczynników (on-line) na której dostępny jest aktualny katalog asortymentowo-cenowy (cennik) obowiązujący w okresie realizacji umowy, a jeżeli strona tego wymaga – również login i hasło. Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na wskazany adres e-mail o wszelkich zmianach dotyczących katalogu i promocjach cenowych.

7) Zamówienie będzie realizowane partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 25.09.2016 r.), z zastrzeżeniem postanowień rozdz. XIV ust. 2 pkt 2) SIWZ lub do momentu wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

8) Termin realizacji zamawianej partii odczynników:

— do 28 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

— w przypadku odczynników chemicznych wymagających stosownych zezwoleń, tj. substancji narkotycznych, substancji o znaczeniu strategicznym, zubożające warstwę ozonową itd. – Wykonawca dostarczy i dokona rozładunku w terminie nie dłuższym niż 28 dni od daty dostarczenia Wykonawcy w/w zezwoleń.

9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 449.03 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadia i gwarancje:

Oferta (w zakresie części C) winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).

Szczegółowe informacje zawiera rozdział V SIWZ.

Gwarancja: gwarancja jakościowa winna być udzielona na okres 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru z wyłączeniem tych odczynników dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Opis sposobu spełnienia warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 -4 Pzp:

Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. W celu potwierdzenia ww. warunku Wykonawca składa oświadczenie (o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (zał. 1B do SIWZ);

2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca składa:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2a ustawy Pzp.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG,

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy Pzp,

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp,

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. IV ust. 2 pkt. 2-7 SIWZ składa:

1) Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

3) Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

4) Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonym w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w rozdz. IV ust. 2 od pkt 1-7) SIWZ lub odpowiednio ust. 3 pkt 1-4) SIWZ należy złożyć odpowiednio w stosunku do każdego z podmiotów.

3. Inne wymagane dokumenty:

1) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

2) Pełnomocnictwo,

3. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu znajduje się w rozdz. III i IV SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Opis sposobu spełnienia warunku, określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający nie konkretyzuje powyższych warunków poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Oświadczenia składane w celu potwierdzenia warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:

— Oświadczenie (o którym mowa w art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższe oświadczenie Wykonawcy składają łącznie. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1B do SIWZ (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza). Forma: Oryginał

— Jeżeli w celu wykazania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – stosowny dokument w oryginale należy załączyć do oferty. W załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1D do SIWZ (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza). Forma: Oryginał.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Opis sposobu spełnienia warunku, określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy Pzp, Zamawiający niekonkretyzuje powyższych warunków poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Oświadczenia składane w celu potwierdzenia warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy Pzp:

— Oświadczenie (o którym mowa w art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższe oświadczenie Wykonawcy składają łącznie. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1B do SIWZ (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza). Forma: Oryginał

— Jeżeli w celu wykazania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – stosowny dokument w oryginale należy załączyć do oferty. W załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1D do SIWZ (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza). Forma: Oryginał.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz warunki płatności zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2016
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 (III piętro budynku).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanych produktów spełniających parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ- wymagany tylko w przypadku zaoferowania odczynników równoważnych w stosunku do odczynników opisanych odpowiednio w zał. 2A, 2B i 2C do SIWZ (dotyczy wszystkich części). Forma dokumentu: np. Załącznik nr 2A – 2C – kol. 6 (Charakterystyka); Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2) Termin związania ofertą: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

3) Kryteria oceny ofert (dotyczy wszystkich części):

Cena: 89 %

Rabat/upust od cen katalogowych netto: 10 %

Termin płatności: 1 %

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

4) Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:

1)zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. „siła wyższa” lub problemy z utrzymaniem czystości partii produkcyjnej u producenta, niedobory surowców i półproduktów na rynkach światowych uniemożliwiające wyprodukowanie partii odczynników; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty; termin dostawy może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy od daty poinformowania przez Wykonawcę o zaistniałym problemie;

2)zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy wskazanego w § 1 ust. 3 wzoru umowy na wcześniejszy w sytuacji wyczerpania ilości bądź kwoty umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą,

3)wydłużenia terminu dostawy w przypadku, o którym mowa w pkt 8) poniżej,

4)ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,

5)zmiany ceny odczynnika/wysokości rabatu w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą/wyższy rabat, na pisemny wniosek jednej ze Stron,

6)ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa w § 4 ust 1 wzoru umowy,

7)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

8)zakończenia serii produkcyjnej/wycofania zaoferowanego odczynnika oraz rozpoczęcia produkcji odczynnika równoważnego, tj. o takich samych parametrach jakościowych, fizykochemicznych, eksploatacyjnych i technicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3.Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.

4.Odwołanie.

1)Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2)Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3)Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4)Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawie – Prawo zamówień publicznych.

5)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8)Postanowienia rozdziału VII ust. 10 SIWZ stosuje się odpowiednio.

5.Skarga do sądu.

1)Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2)Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3)Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4)Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5)Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

6)Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB