« Back to Search« Back to SearchSearch » Hotel meeting and conference services  Община Велико Търново

Hotel meeting and conference services

  Veliko Tarnovo Bulgaria — Община Велико Търново
Published October 22, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€1.53k
Winner
„Инфо Трейнинг“ ООД, ЕИК: 202318594

"Dissemination of information and publicity for the project" Improving energy efficiency in social infrastructure of Veliko Tarnovo ", which is implemented with financial support of the BG04" Energy efficiency and renewable energy "procedure BG04-02-03" Increasing energy efficiency and renewable energy use in municipal and state buildings and local heating systems. " Envisaged implementation of measures for publicity and awareness in order to increase transparency in the implementation of the project financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014, as well as raising awareness of the general public and the media. The envisaged measures for information and publicity must comply with the Manual of design and communication. The project is scheduled to be held two press conferences; Manufacture and installation of billboard - 3 pcs .; Manufacture and installation of permanent explanatory plaques - 3 pcs .; Press Release - 6; Producing and printing of leaflets in Bulgarian - 1 000; Producing and printing of leaflets in English - 500 pcs .; Producing and printing of brochures A4 in Bulgarian - 1000 pcs. Producing and printing of brochures A4 in English - 500 pcs .; Producing and printing of files - 200 pcs .; Development of banerfiks and banner - 1.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2 9932993
10 553,2810553.28
2 9932993

България-Велико Търново: Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели

2016/S 205-372256

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Място/места за контакт: пл. „Майка България“ № 2
На вниманието на: Надя Петрова, Русанка Александрова
5000 Велико Търново
България
Телефон: +359 62619231
Адрес за електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619251

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/395

Електронен достъп до информация: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/395

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Дейности по разпространение на информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 13: Рекламни услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Община Велико Търново.
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Дейности по разпространение на информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. Предвиждат се изпълнение на мерки за публичност и информираност с цел повишаване на прозрачността при изпълнение на проекта, финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014 г., както и повишаване информираността на широката общественост и медиите. Предвидените мерки за информация и публичност трябва да са съобразени с Наръчника за дизайн и комуникация. В рамките на проекта се предвижда да бъдат организирани 2 пресконференции; Изработване и монтаж на билборд - 3 бр.; Изработване и монтаж на постоянни обяснителни табели - 3 бр.; Прессъобщения - 6 бр; Изработване и отпечатване на дипляни на български език - 1 000 бр; Изработване и отпечатване на дипляни на английски език - 500 бр.; Изработване и отпечатване на брошури А4 на български език - 1 000 бр. Изработване и отпечатване на брошури А4 на английски език - 500 бр.; Изработване и отпечатване на папки - 200 бр.; Изработване на банерфикс и транспарант - 1 бр.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

55120000, 79800000, 22120000, 22140000, 79810000, 22150000, 22852000, 22462000, 22000000, 45316213

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 2 993 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 072-126298 от 13.4.2016

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
8.8.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 8
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Инфо Трейнинг“ ООД, ЕИК: 202318594
ул. „Цар Калоян“ № 2А
7000 Русе
България
Адрес за електронна поща: еvroproekti2014@gmail.com
Телефон: +359 82522525
Факс: +359 82521525

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 10 553,28 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 2 993 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да.
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Обществената поръчка е част от изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“ по Договор от дата 18.8.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-02-03-071-007, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21.10.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB