« Back to Search« Back to SearchSearch » Business and management consultancy and related services  Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Business and management consultancy and related services

  Copenhagen Denmark — Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Published January 26, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€80.40M
Winner
CfL, Center for Ledelse
SKI's customers are not obliged to use the lots to make their purchases.

A supplier's assistance under the supply contract based on a framework agreement 11.17 will generally be to the customer under the supply agreement with the supplier engages the person (s), available to the supplier, to provide customer assistance in the delaftales specific performance areas the period and in relation to the tasks or issues that customers have described in the customer's job description.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
600 000 000600000000

Danmark-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser

2016/S 017-026218

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Zeppelinerhallen, H. C. Hansens Gade 4
Att: Thaiana Canavarros
2300 København S
DANMARK
Telefon: +45 33427000
Mailadresse: tca@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.ski.dk

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1711_20150527.nsf

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Andet: indkøbscentral
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Rammeaftale 17.11 Managementsupport (direkte tildeling).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark inkl. Grønland og Færøerne.

NUTS-kode DK0

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
SKI udbyder rammeaftale 17.11 om managementsupport
Rammeaftalen omfatter levering af managementkonsulentydelser.
Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Hver delaftale er en selvstændig rammeaftale, og der er således reelt tale om 5 rammeaftaler.
De 5 delaftaler er:
Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling
Strategi- og organisationsudvikling dækker over virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og en organisationsstruktur, der understøtter strategien.
Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering
Forretningsprocesser og effektivisering dækker over virksomhedens/organisationens behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge samt bistå udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.
Delaftale 3: Analyser/evalueringer
Analyser/evalueringer dækker over virksomhedens/organisationens behov for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.
Delaftale 4: Systemer og styring
Systemer og styring dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.
Delaftale 5: Human Resources
Human Resources dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.
Delaftalerne har hver især en varighed på 2 år, og de kan uafhængigt af hinanden forlænges 2 gange á 12 måneder.
Rammeaftalen kan benyttes af SKI's kunder, (i) hvis kunden var SKI kunde på tidspunktet for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse, og (ii) kunden stadig er SKI-kunde på tidspunktet for anvendelse af rammeaftalen. Listen over SKI's kunder på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse vil fremgå af udbudsmaterialet. Listen over eksisterende SKI-kunder kan rekvireres ved henvendelse til Kundeservice, tlf.+ 45 3342700.
SKI's kunder er inddelt i følgende segmenter:
—Statslige sektor
—Regionale sektor
—Kommunale sektor
—Forsyningsvirksomheder
—Øvrige kunder
Segmentet »Øvrige kunder« er de kunder på SKI's kundeliste, herunder boligselskaber/-foreninger, pensionsselskaber samt medieselskaber, der ikke kan henføres til ovennævnte 4 sektorer, og som er omfattet af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 9.
Efter delaftalernes ikrafttrædelse skal kunderne foretage en direkte tildeling efter de vilkår, der er fastsat i delaftalen. Der skal således ikke ske en genåbning af konkurrencen. Vilkårene for tildelingen vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Der er tale om en frivillig rammeaftale, det vil sige, at delaftalerne ikke etablerer et eksklusivt forhold mellem Rammeaftalens leverandører og SKI's kunder. SKI's kunder er således ikke forpligtede til at anvende delaftalerne til at foretage deres indkøb.
En leverandørs bistand i henhold til leveringaftale baseret på rammeaftale 17.11 vil overordnet bestå i, at kunden i henhold til leveringsaftalen med leverandøren engagerer den eller de person(er), som leverandøren råder over, til yde kunden bistand inden for den pågældende delaftales specifikke ydelsesområder i den periode og i relation til de opgaver eller problemstillinger, som kunden har beskrevet i kundens opgavebeskrivelse.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79400000, 79410000, 79411100, 79411000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 600 000 000 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
Rammeaftale 17.11 Managementsupport (direkte tildeling)
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

KPMG P/S
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 2 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 3 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Devoteam
Lyngbyvej 2
2100 København Ø
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 4 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

17.11 Konsulenterne
Virumgårdsvej 17A
2830 Virum
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 5 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Valcon
Christianshusvej 187
2970 Hørsholm
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 6 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 7 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Rambøll Management Consulting A/S
Hannemanns Alle 53
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 8 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PA Consulting Group A/S
Tuborg Boulevard 5
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 9 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Accenture A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 10 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: »Strategi- og organisationsudvikling« dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.Opgaverne under delaftale 1 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, organisationsanalyse og –design samt strukturimplementering.StrategianalyseStrategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Problemformulering, metodevalg og målgruppe— Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterview, internetinterview, postale undersøgelser, Hall-test, fokusgrupper og dybdeinterview— Gennemføre holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.— Dataenes validitet og pålidelighed— Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling— Udarbejde analyserapport.StrategiudviklingStrategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Mission, vision og mål— Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau— Politisk og/eller forretningsstrategi— Forretningsmodel— Nye forretningsområder— Corporate Social Responsibility— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer— Internationalisering/globalisering— Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.StrategiimplementeringStrategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Operationalisering af strategi (handlingsplaner)— Gennemføre handlingsplaner— Design af ledelsesinformation— Project management— Overvågning af det eksterne miljø— Håndtering af trusler og muligheder.Organisationsanalyse og -designOrganisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder— Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign— Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/udviklingspotentialet inden for analysefeltet— Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet— Fastlægge krav til organisationsdesign— Designe detaljeret organisationsstruktur— Udvikling af ledelsesstruktur— Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation— Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaverStrukturimplementeringStrukturimplementering vedrører omstrukturering af organisationsdesign.Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, besluningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter— Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring— Gennemføre og monitorere organisationsændring— Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring— Forandringsledelse— Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

McKinsey & Company
Ved Stranden 14
1061 København K
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

KPMG P/S
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 2 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Devoteam
Lyngbyvej 2
2100 København Ø
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 3 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 4 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Rambøll Management Consulting A/S
Hannemanns Alle 53
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 5 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 6 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Implement Consulting Group
Strandvejen 56
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 7 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Valcon
Christianshusvej 187
2970 Hørsholm
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 8 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

17.11 Konsulenterne
Virumgårdsvej 17A
2830 Virum
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 9 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PA Consulting Group A/S
Tuborg Boulevard 5
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 10 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Delaftale 2 »Forretningsprocesser og effektivisering« dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og »Offentlig-Privat-Samarbejde«.Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).Procesanalyse og procesoptimeringProcesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.— Forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser— Benchmarking— Automatisering af data-flow og informationsstrømme— Operationsanalyse— Outsourcing— Porteføljestyring— Arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)— Procesanalyse— Ressourcestyring— Workflow management— Project management— Planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsprocesserUdliciteringUdlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Beskrive opgave der skal udliciteres— Rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)— Sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst— Udlicitering af offentlige opgaverOffentlig-privat samarbejde (OPS)OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere— Kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber— Kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller* Rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP— Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

EY Nordic
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Ineva — Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 2 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Rambøll Management Consulting A/S
Hannemanns Alle 53
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 3 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PwC,Oxford Research A/S,CEBR (CBS) &SDU (IVØ)
Strandvejen 44
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 4 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Implement Consulting Group
Strandvejen 56
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 5 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 6 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 7 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

McKinsey & Company
Ved Stranden 14
1061 København K
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 8 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PA Consulting Group A/S
Tuborg Boulevard 5
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 9 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

CFK — Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Olof Palmes Alle 17
8200 Aarhus N
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 10 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Delaftale 3 »Evalueringsydelser« dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektor politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgene art:— Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)— Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.— Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter— Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)— Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Accenture A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 2 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

KPMG P/S
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 3 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Rambøll Management Consulting A/S
Hannemanns Alle 53
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 4 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 5 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Implement Consulting Group
Strandvejen 56
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 6 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

EY Nordic
Osvald Helmuths Vej 4,
2000 Frederiksberg
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 7 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Valcon
Christianshusvej 187
2970 Hørsholm
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 8 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

BDO Kommunernes Revision
Kystvejen 29
8000 Aarhus C
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 9 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Accenture A/S

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 10 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: Delaftale 4 »Systemer og styring« dækker over virksomhedens/organisationens behov for at sikre et styringsgrundlag og en styringsproces, der både giver virksomheden/organisationen retning og hjælper med at udfordre den valgte retning på et rationelt grundlag.Opgaverne under delaftale 4 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Finans- og økonomistyring samt kvalitets- og risikostyring.Finans- og økonomistyringFinans — og økonomistyring vedrører principper og modeller for styring af virksomhedens/organisationens økonomi.Finans- og økonomistyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper— Planlægge, designe, opbygge (etablere målinger) finansielle såvel som non-finansielle informationssystemer/-modeller— Økonomisk og finansiel rådgivning— Optimering af økonomifunktionen og tilhørende processerKvalitets- og risikostyringKvalitets- og risikostyring vedrører tiltag i forbindelse med virksomhedens/organisationens løbende styring af kvalitet og risici.Kvalitets- og risikostyring omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Metoder og aktiviteter i forbindelse med opfyldelse af krav til kvalitet- og risikostyring— Fastlægge politikker og målsætninger for kvalitets- og risikostyring— Skabe overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer— Rådgive om kontrolsystemer— Rådgive om compliances med krav og standarder— Fastlægge beredskabsplaner ifm. risikostyring
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

McKinsey & Company
Ved Stranden 14
1061 København K
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakt nr.: 2 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Rambøll Management Consulting A/S
Hannemanns Alle 53
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 3 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Implement Consulting Group
Strandvejen 56
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 4 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 5 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Valcon
Christianshusvej 187
2970 Hørsholm
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 6 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Pluss-Epinion
Nørre Voldgade 21 — 4. sal
1358 København K
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 7 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Summit Consulting A/S
Lyngsø Allé 3
2970 Hørsholm
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 8 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Konsortiet Cowi, Conmoto, Connector, Mannaz
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 9 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Mercuri Urval A/S
Hans Bekkevolds Allé 7, 3.
2900 Hellerup
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 10 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: Delaftale 5 »Human Resources« dækker både behovet for fortsat udvikling af kompetencer på ledelses- og medarbejderniveau og for udvikling af virksomhedens/organisationens kultur som helhed.Opgaverne under delaftale 5 falder inden for en eller flere af følgende kategorier: Leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.Leder- og medarbejderudviklingLeder- og medarbejderudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens ressourcer på de forskellige niveauer.Leder- og medarbejderudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af medarbejder-/lederudviklingsbehov— Intern talentudvælgelse og –udvikling— Lederskab og ledelsesfilosofi— Værdibaseret ledelse— Situationsbestemt ledelse— Principper for delegering— Coaching— 360 grads evalueringer— Rådgive om motivation— Håndtering af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø— Konflikthåndtering— Videnstyring og –deling— Kompetenceudvikling med baggrund i virksomhedens mål— Karriereplanlægning— Efteruddannelse.Kultur- og adfærdsudviklingKultur- og adfærdsudvikling vedrører virksomhedens/organisationens kutymer, ritualer og indbyrdes »aftaler«.Kultur- og adfærdsudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Analyse af organisationens kultur og medarbejdernes adfærd, herunder afdække om organisationskulturen afspejler de korretningsmæssige /organisatoriske behov— Fastlægge kendetegn ved den fremtidige kultur— Udarbejde handleplaner for ændringsprocessen, herunder kommunikation, træning og teambuilding— Planer for lokal implementering— Konsekvensanalyse af planlagte tiltagPersonalepolitikPersonalepolitik vedrører hvad medarbejderne kan forvente sig af ledelsen og hvad ledelsen kan forvente sig af medarbejderne.Personalepolitik omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:— Personalepolitiske emner— Politik for fastholdelse af medarbejdere— Lønpolitik— Fastlægge incitamentsstruktur— Fastlægge principper for uddannelsesplanlægning— Seniorpolitik
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 13
Antal bud modtaget elektronisk: 13
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

CfL, Center for Ledelse
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
Ad I.1): Det bemærkes, at der inden fremsendelse af anmodning om deltagelse i udbudsforretningen ikke er yderligere specifikationer eller dokumenter at få hos SKI. Der er dog mulighed for at stille spørgsmål vedrørende prækvalifikationen via SKI's udbudssystem »ETHICS«. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen og svar herpå vil løbende blive offentliggjort i »ETHICS«. For nærmere vejledning i brugen af ETHICS kan der henvises til beskrivelsen nederst i nærværende punkt VI.3).
Ad II.1.2): Det bemærkes, at SKI's kunder navnlig består af danske kunder.
Ad II.1.4) II.1.5) og II.2.1): Den samlede omsætning på rammeaftalen forventes at udgøre DKK 400-600 mio. SKI anslår at den anslåede samlede omsætning over 4 år for de 5 delaftaler forventes at blive fordelt på delaftalerne på følgende måde:
— Delaftale 1: Ca. 30 %
— Delaftale 2: Ca. 40 %
— Delaftale 3: Ca. 10 %
— Delaftale 4: Ca. 10 %
— Delaftale 5: Ca 10 %
For så vidt angår det anførte beløb og procentvise fordelinger bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af historiske data og kundernes forventede forbrug.
Ad II.1.4) SKI påtænker at indgå rammeaftale med følgende antal leverandører:
Delaftale 1: 10 leverandører
Delaftale 2: 10 leverandører
Delaftale 3: 10 leverandører
Delaftale 4: 10 leverandører
Delaftale 5: 10 leverandører
Ad II.1.4, II.2.3 og II.3) Rammeaftalens varighed er 2 år, med mulighed for forlængelse 2 gange á 12 måneder. SKI er dog berettiget til uden varsel straks at forlænge rammeaftalen med en i forlængelsen angivet periode, såfremt et kommende udbud af en ny rammeaftale, der skal erstatte rammeaftalen som udbydes ved nærværende udbud, ikke kan træde i kraft efter den forventede tidsplan, f.eks. som følge af, at Klagenævnet for Udbud har givet en klage angående den nye aftale opsættende virkning, at klagenævnet for udbud har annulleret tildelingen af den nye rammeaftale, eller at SKI selv har vurderet, at udbuddet af den nye rammeaftale skal aflyses. En sådan forlængelse kan dog ikke indebære, at rammaftalens samlede varighed overstiger 48 måneder.
Ad II.2.2) Delaftalerne udgør selvstændige rammeaftaler. Dette indebærer bl.a., at delaftalerne efter bestemmelserne heri kan opsiges og ophæves uafhængigt af hinanden. SKI kan endvidere vælge at forlænge delaftalerne uafhængigt af hinanden.
Ad III.1.3) En sammenslutning af virksomheder (fx konsortium) skal afgive ansøgning/tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet mod karteldannelse.
Ad IV.1.1) Udbuddet vil blive gennemført som et begrænset udbud. Det indebærer, at man som leverandør skal søge om prækvalifikation for at deltage i udbuddet. Under punkt III) og VI) er kravene til ansøgningen om prækvalifikation nærmere beskrevet, samt hvorledes man søger om prækvalifikation. Ansøger skal søge om prækvalifikation for hver af de delaftaler, som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til. Prækvalificerede ansøgere vil efterfølgende kun være berettiget til at afgive tilbud på de delaftaler, som de er prækvalificeret til.
Ad IV.1.2): Såfremt samme juridiske enhed deltager i flere ansøgninger om prækvalifikation, f.eks. ved at indgive egen ansøgning som enkeltstående virksomhed og samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger om prækvalifikation, skal de juridiske enheder (den enkeltstående virksomhed og konsortiet) sikre, at den samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører risiko for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige juridiske enheders tilbud. Dette gælder tilsvarende, når to eller flere virksomheder inden for samme koncern selvstændigt hver især ansøger om prækvalifikation.
SKI forbeholder sig ret til at anmode om dokumentation herfor.
Ad.2.1): Evalueringen vil ske pr. delaftale, og på baggrund af de kriterier som er angivet i udbudsmaterialet.
Vedrørende afgivelse af ansøgning om prækvalifikation og tilbud:
Ansøgning om prækvalifikation og tilbud kan kun ske via SKI's udbudssystem ETHICS.

Adgangen til denne særlige hjemmeside sker via SKI's hjemmeside, www.ski.dk, under rubrikken »Aktuelt«. Herefter klikkes på »Oversigt over alle udbud«, og igen på »Klik her for at gå til udbudssystemet «. På denne side klikkes på det grønne ikon ud for den rammeaftale, der skal søges om prækvalifikation til og/eller afgives tilbud på, hvorved der opnås adgang til denne særlige hjemmeside. Der er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet på denne særlige hjemmeside.

For at afgive elektronisk ansøgning om prækvalifikation skal man tilmelde sig via menupunktet »Tilmelding«. Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Tilmeld eksisterende bruger«. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra ETHICS. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.
Har man ikke i forvejen en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Opret og tilmeld ny bruger«. Når man opretter en ny bruger, får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiverer man sin bruger, og man vil herefter automatisk blive tilmeldt. Såfremt den oprettede bruger er underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mailene indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter). Ansøgning og tilbud skal signeres digitalt med den digitale signatur, som er udsendt af ETHICS.
For at kunne udfylde, gemme og signere dokumenter i Pdf-format skal virksomheden anvende Adobe Reader (9.0 eller nyere version) — alternativt kan Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) anvendes.
Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal den befuldmægtigede virksomheden i sammenslutningen udfylde og sende ansøgningen og de til ansøgningen hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen. Tro- og loverklæring skal dog udfyldes af hver eneste deltager i sammenslutningen, og derefter sendes til den befuldmægtigede virksomhed, som på vegne af hele sammenslutningen sender ansøgningen om prækvalifikation/tilbud.
SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i ETHICS, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget ansøgning om prækvalifikation og tilbud. Når ansøger uploader ansøgningsdokumenterne og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter ETHICS efter ansøgningsfristens/tilbudsfristens udløb i henhold til servertiden i ETHICS.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan i Danmark

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nummer 3 (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).
Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 dage regnet fra dagen efter den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelseslovens § 7 stk.1.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk.1. Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 dage regnet fra den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelseslovens §7 stk.1. (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB