« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Rådhusdammen — renoveringsprojekt

Construction work

  Albertslund Denmark — Rådhusdammen — renoveringsprojekt
Published December 3, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Anker Hansen A/S
Main contract Renovation Project in tenement Hall pond, Section 2. The building was built in 1979 as a concrete prefabricated buildings and consists of a low-rise row houses in 2 levels and apartment buildings on 2-4 floors. A total of 10 blocks with housing 96 (1-4 compartments). A number of homes have access to a private garden / forums real, while others have balconies / French balconies. The building was originally built with flat roofs - these are later converted into pitched roofs. The renovation project includes the following ways of working: - Construction of a new community center - Renovation of the roof and facades - Insulation of the gables and masonry - New windows and doors, including the expansion of existing window openings - New balconies and access stairs - Renovation of bathrooms - Renovation of installations (HVAC , electrical and ventilation) - Rough Restructuring incl. moving the playground - New multi-lane and obstacle - New outdoor lighting - New storeroom sheds, common sheds and fences.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
47 000 00047000000
47 000 00047000000

Danmark-Albertslund: Bygge- og anlægsarbejder

2015/S 234-424667

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Rådhusdammen — renoveringsprojekt
Rådhusdammen 1-124
Kontaktpunkt(er): Boligkontoret Danmark — Byg Øst
Att: Projektleder Birgit Engelsen
2620 Albertslund
DANMARK
Telefon: +45 73757600
Mailadresse: bien@bdk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.Boligkontoret.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Renoveringsprojekt i afd. 2 — Rådhusdammen.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Boligselskabet Rådhusdammen, Afd. 2 — Rådhusdammen.
Rådhusdammen 1-124
2620 Albertslund.

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Hovedentreprise
Renoveringsprojekt i bebyggelsen Rådhusdammen, afdeling 2. Bebyggelsen er opført i 1979 som betonelementbyggeri og består af en tæt-lav rækkehusbebyggelse i 2 plan samt boligblokke på 2 til 4 etager. I alt 10 blokke med 96 boliger (1-4 rum). En række af boligerne har udgang til egen have/forareal, mens øvrige har altaner/franske altaner. Bebyggelsen er oprindeligt opført med flade tage — disse er senere er ombygget til saddeltage.
Renoveringsprojektet omfatter i hovedtræk følgende arbejder:
— Opførelse af nyt beboerhus
— Renovering af tag og facader
— Efterisolering af gavle og terrændæk
— Nye vinduer og døre, herunder udvidelse af eksisterende vindueshuller
— Nye altaner og adgangstrapper
— Renovering af badeværelser
— Renovering af installationer (VVS, EL og ventilation)
— Terrænomlægning inkl. flytning af legeplads
— Ny multibane og forhindringsbane
— Ny udendørsbelysning
— Nye pulterrumsskure, fællesskure og hegn.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45210000, 45211000, 45211310, 45211341, 45300000, 45311000, 45321000, 45331000, 45331100, 45332200, 45332300, 45332000, 45430000, 45440000, 45420000, 45410000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 47 000 000 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 60
2. Projektorganisation og projektstyring. Vægtning 25
3. Beboerhåndtering. Vægtning 15
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
Sagen betegnes "Renoveringsprojekt i afd. 2 - Rådhusdammen"
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 28-046351 af 10.2.2015

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 34-057232 af 18.2.2015

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Betegnelse: Renoveringsprojekt i afd. 2 — Rådhusdammen
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
6.7.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Anker Hansen A/S
Kalvøvej 3
3600 Frederikssund
DANMARK
Mailadresse: ah@ankerhansen.dk
Telefon: +45 47310075
Internetadresse: www.ankerhansen.dk
Fax: +45 47383232

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 47 000 000 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
Sagen udbydes i hovedentreprise. Udbud foregår via Byggewebs udbudsmodul.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der findes intet mæglingsorgan i Danmark

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde til ordregiverens beslutning.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-periode, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 2, stk. 2.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 72268000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB