« Back to Search« Back to SearchSearch » Works for complete or part construction and civil engineering work  Middelfart Spildevand A/S

Works for complete or part construction and civil engineering work

  Middelfart Denmark — Middelfart Spildevand A/S
Published September 13, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€1.09M
Winner
Per Aarsleff A/S
45 pcs.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
5 437 5265437526
8 113 4628113462
5 437 5265437526
8 113 4628113462
400 000400000

Danmark-Middelfart: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2016/S 176-316389

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Middelfart Spildevand A/S
Strandvejen 100
Att: Helle Baker Norden
5500 Middelfart
Danmark
Mailadresse: hbn@middelfartspildevand.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.klima-byen.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: offentlig spildevandsvirksomhed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Miljø
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Middelfart Kommune
Teglgårdsparken 103
5500 Middelfart
Danmark

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
KlimaByen — Delområde 1 — klimatilpasning i Skovkvarteret i hovedentreprise.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 5500, Middelfart.

NUTS-kode DK031

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Om KlimaByen Middelfart:
Projektet KlimaByen i Middelfart — Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et partnerskab mellem Realdania, Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune. Projektet indeholder samlet set etablering af en række anlæg for regnvandshåndtering i byens overflader, der supplerer det eksisterende kloaknet med ekstra kapacitet, fleksibilitet og robusthed. Klimatilpasningsløsningerne skal udformes på en måde, så de som helhed passer ind i byen og på samme tid bidrager til byens og byrummenes kvalitet og liv.
Projektområdet er samlet set på godt 450 000 m² og området strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant, gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen.
Opdeling i entrepriser:
Projektområdet er inddelt i 3 delområder, som udbydes som seperate hovedentrepriser, hertil kommer et udbud af »Aktivitetssskoven« således at der forventeligt vil blive udbudt 4 seperate hovedentrepriser:
Delområde 1 — Skovkvarteret:
Nærværende udbud af Delområde 1 — klimatilpasning af Skovkvarteret, udgøres af et område i den sydvestlige del af kvarteret ved Kongebrovej som består af boliger og rekreative områder.
Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Langedam, og videre til Lillebælt. Målet er at afkoble så meget regnvand fra parcelhusområderne som muligt fra den fælles kloak. Hermed søges det meste hverdagsregn i området håndteret lokalt. Ved kraftig regn og ekstrem regn er der overløb til tilstødende områder.
Alle veje i området afkobles fra fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen, enten i render eller regnbede langs med vejene. Fra parcelhusområderne ledes vandet videre til regnbede og åbne grønne render langs boldbanerne. Renderne fører vandet hen til en skovsø, hvor vandet renses inden det via Langedam og Postens Rende ledes ud i Lillebælt.
Arbejder indeholdt i Delområde 1:
Skønsmæssigt indeholder udbuddet af nærværende hovedentreprise følgende arbejder:
— Omlægning fortov/ kørebane til regnbed: Ca. 350 m²
— Omlægning fortov til rabat: Ca. 110 lbm.
— Renovering fortov inkl. hævning kantsten: Ca. 230 lbm.
— Omprofilering kørebanearealer: Ca. 800 m²
— Brolægning: Ca. 200 m²
— Sætning teglklinker som kantsten: Ca. 300 lbm.
— Nyt slidlag på eksisterende kørebane: Ca. 2.500 m²
— Jordarbejde — udgravning, modellering: Ca. 2 000 m³
— Ø160 afløbsledning: Ca. 150 lbm.
— Ø600 afløbsledning: Ca. 50 lbm.
— Annullering nedløbsbrønde: Ca. 45 stk.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45200000, 45212140, 45233250, 45233222

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Laveste bud 5 437 526 og højeste bud 8 113 462 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 229-416081 af 26.11.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: KlimaByen — Delområde 1 — klimatilpasning i Skovkvarteret
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
6.4.2016
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Per Aarsleff A/S
Knullen 6
5260 Odense S
Danmark

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Laveste bud 5 437 526 og højeste bud 8 113 462 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Værdi eksklusive moms 400 000 EUR
Kort beskrivelse af den værdi/andel af kontrakten, som gives i underentreprise: Slidlag ca. 400 000 DKK forventes tildelt underentreprenør.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.3.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.9.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB