« Back to Search« Back to SearchSearch » Accommodation, building and window cleaning services  Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI

Accommodation, building and window cleaning services

  Stockholm Sweden — Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
Published December 26, 2015 — Deadline February 8, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract includes cleaning service for the property at FOI's operations in Umeå. Local care includes regular cleaning and necessary related ancillary services such as floor care, window cleaning, targeted cleaning and cleaning services.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Stockholm: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

2015/S 250-458235

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
Att: Patrik Andersson
SE-164 90 Stockholm
SVERIGE
E-post: patrik.andersson@foi.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92824

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92824&Goto=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92824&Goto=Tender

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Lokalvård Umeå 2016.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Umeå.

NUTS-kod SE331

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen omfattar lokalvårdstjänsterna för fastigheten vid FOI:s verksamhetsplats i Umeå. Lokalvården omfattar regelbunden städning samt behovsrelaterade tilläggstjänster såsom golvvård, fönsterputsning, riktad lokalvård och städrelaterade tjänster.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90911000, 90900000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
FOI-2015-1113
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
8.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 31.10.2016
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 9.2.2016 - 8:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB