« Back to Search« Back to SearchSearch » Clothing, footwear, luggage articles and accessories  Region Midtjylland

Clothing, footwear, luggage articles and accessories

  Viborg Denmark — Region Midtjylland
Published December 5, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Jyden Workwear A/S
The Offering comprises approximately 455 000 paragraph. uniforms distributed in various styles, including subassemblies, parts and colored portions mm with up to three different lengths and 8 different sizes. Today bearings Region Midtjylland uniforms on the majority of the region's hospitals. At the hospitals, where today use an external laundry vendor, Region Midtjylland forward own uniforms. This means ongoing major shopping since all hospitals must replace all uniform parts at once. The purchase will support the entity's overall objective to offer their own uniforms for the region's health sector employees, like the purchase will support the Central Denmark Region's vision of creating a health care at a high international level for the benefit of all. Bay State also wishes to collaborate in the ongoing development of a later version of the uniform, for example. development of fabrics. The Contracting Authority intends subsequently to offer the rest of the collection, including T-shirts, jackets, etc.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Viborg: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør

2015/S 236-427879

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Midtjylland
Skottenborg 26
Att: Anette Christiansen
8800 Viborg
DANMARK
Mailadresse: anette.christiansen@stab.rm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.regionmidtjylland.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Sundhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Indkøb og videreudvikling af uniformer til ansatte i sundhedssektoren.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer

NUTS-kode DK04

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet omfatter i alt ca. 455 000 stk. uniformer fordelt på forskellige styles, herunder underdele, overdele og farvede dele m.m. med op til 3 forskellige længder og 8 forskellige str.
I dag lejer Region Midtjylland uniformerne på majoriteten af regionens hospitaler. På de hospitaler, hvor der i dag anvendes ekstern vaskerileverandør, skal Region Midtjylland fremadrettet eje uniformerne. Dette betyder løbende store indkøb, da hele hospitaler skal udskifte alle uniformsdele på én gang. Indkøbet skal understøtte ordregivers overordnede målsætning om at tilbyde egne uniformer til regionens ansatte i sundhedssektoren, ligesom indkøbet skal understøtte Region Midtjyllands vision om at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle.
Region Midtjylland ønsker ligeledes at indgå et samarbejde om løbende udvikling af en senere version af uniformen, herunder f.eks. udvikling af metervarer.
Ordregiver påtænker efterfølgende at udbyde resten af kollektionen, herunder T-shirts, veste m.m.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

18000000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Økonomi. Vægtning 50
2. Kvalitet. Vægtning 40
3. Samarbejde, innovation og udvikling. Vægtning 10
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
1-23-4-101-10-13
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 135-233877 af 13.7.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 009-010732 af 14.1.2015

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 31-051640 af 13.2.2015

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 038-064433 af 24.2.2015

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 113-204085 af 13.6.2015

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: Indkøb og videreudvikling af uniformer til ansatte i sundhedssektoren Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Hvide uniformer i polyester bomuld
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
3.11.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Borch Textile Group A/S
Strudsbergsvej 4
4200 Slagelse
DANMARK
Mailadresse: infor@borchtextile.dk
Telefon: +45 58555550

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakt nr.: Indkøb og videreudvikling af uniformer til ansatte i sundhedssektoren Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Hvid uniform i bomuld
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
3.11.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Borch Textile Group A/S
Strudsbergsvej 4
4200 Slagelse
DANMARK
Mailadresse: infor@borchtextile.dk
Telefon: +45 58555550

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakt nr.: Indkøb og videreudvikling af uniformer til ansatte i sundhedssektoren Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: Farvede uniformsdele
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
3.11.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Jyden Workwear A/S
Lyngvej 1
9000 Aalborg
DANMARK
Mailadresse: infor@jyden-workwear.dk
Telefon: +45 98181277

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos ordregiver ved henvendelse til anette.christiansen@stab.rm.dk.

Ordregiver sender herefter en mail til tilbudsgiver indeholdende det samlede udbudsmateriale inkl. udbudsbrev. Udbudsmaterialet sendes ikke pr. post.
Mønstre sendes i zip-filer i Gerber-format. Hvis tilbudsgiver har problemer med at læse dette format, kan ordregiver hjælpe med at få filerne konverteret til et andet format.
Disse mails vil indeholde store mængder data og, i tilfælde af, at tilbudsgiver har problemer med at modtage sådanne mails, kan ordregiver i stedet fremsende materialet på USB-nøgle med post. Dette aftales individuelt med tilbudsgiverne, når de henvender sig for rekvirering af materialet.
Chip og transfer skal sys på de vareprøver, som vil indgå i evalueringen.
Chip og transfer fremsendes alene til virksomheder, som har interesse i at afgive tilbud. Det fremsendes således ikke til almindelige personer eller organisationer. Denne begrænsning i fremsendelsen af chip og transfer handler alene om begrænsning af ordregivers udgifter.
Ordregiver kontakter interesserede tilbudsgivere 1-2 uger efter modtagelse af udbudsmateriale for at høre, om tilbudsgiverne på daværende tidspunkt vurderer at være interesseret i opgaven, således at ordregiver kan fremsende chip og transfers.
Priser på de tilbudte produkter ønskes opgivet i EUR, ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.)
Begrundelsen for at rammeaftalen er længere end 4 år er, at kunden først forventer at have implementeret den nye uniform på samtlige af Region Midtjylland hospitaler 5 år efter kontraktstart. Uniformernes levetid forventes at være på ca. 4 år og tillægges implementeringsperioden på 5 år giver det en kontraktperiode på 9 år. Indtil alle uniformerne er implementeret på alle hospitalerne er det Kundens ønske at købe alle uniformerne fra samme leverandør af hensyn til især at bibeholde et ensartet udseende af det sundhedsfaglige personale. Kunden ønsker hermed også et længere varigt samarbejde med leverandørerne for at sikre kendskab og ens arbejdsgange både for leverandøren og for regionen.
Ordregiver afholder et informationsmøde på det i tidsplanen anførte tidspunkt og sted, hvor ordregiver vil give en præsentation af udbudsforretningen og udbudsmaterialet, og der vil være adgang til at stille spørgsmål. Informationsmødet vil blive afholdt på både dansk og engelsk, men afholdes på to forskellige datoer.
Oplysninger om dato og sted for informationsmøderne samt muligheden for tilmelding, kan rekvireres hos ordregiver.
Ordregiver forbeholder sig ret til at aflyse informationsmøderne såfremt der ikke modtages nogen tilmeldinger. Oplysninger herom sendes direkte pr. mail til de tilbudsgivere, som har rekvireret udbudsmaterialet.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: ks@ks.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
2.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB